This page contains a Flash digital edition of a book.
Duidelijk is geworden dat waterschappen in eerste instan- tie moeten wennen aan een andere manier van denken over dijkonderhoud.“


Risico elimineren De andere manier van denken over dijkstabilisatie die Ro- thuizen en zijn team voorstaat probeert hij over te brengen op zijn pilotpartners door hen te laten ervaren dat het extra onderhoud wel tot gevolg heeft dat ze tot 75 procent kos- ten kunnen besparen ten opzichte van conventionele technie- ken. “Natuurlijk, die andere manier van denken is in het begin even wennen, dat is logisch. Zo zijn er bijvoorbeeld onder- houdsmensen nodig en moet er een onderhoudsplan worden geschreven. Maar het uiteindelijke doel is het nieuwe risico te elimineren en daardoor uiteindelijk aanzienlijke kostenbe- sparingen te realiseren. Pilotprojecten zoals we hebben uitge- voerd bij de waterschappen in 2012 en 2014 zijn daarom ui- termate geschikt om de onrust van klanten over innovatieve, nieuwe technieken weg te nemen.”


Twijfels wegnemen Om die reden is het uitvoeren van pilot- en demoprojecten zo belangrijk, vindt Rothuizen. “Door deze projecten weten we dat klanten open staan voor innovaties, maar tegelijkertijd ook twijfels hebben omdat er geen lange-termijnervaring is, wat voor hen dus een risico inhoudt. Dit in tegenstelling tot con- ventionele technieken die worden toegepast, daarvan is alles wel bekend. Zo is het gebruikelijk om bij dijkstabilisatie om de zoveel meter stalen damwanden in de dijk te slaan, met als zekerheid dat men daar de komende 30 jaar niet meer naar om hoeft te kijken. Aan ons de taak om de twijfels die bestaan over onze innovatieve, kostenbesparende HDDW-techniek tij- dens deze pilotprojecten weg te nemen. Dat is altijd weer een mooie uitdaging.“


Drinkwaterwinningsproject Dunea Nadat de afgelopen jaren verschillende pilotprojecten zijn uit- gevoerd op de gebieden dijkstabilisatie en waterwinning, is de HDDW-techniek volgens Rothuizen zo ver ontwikkeld dat het klaar is de markt op te gaan. Na een intensieve voorberei- ding gaat in september 2015 het Dunea-project van start, een drinkwaterwinningsproject in de duinen van Scheveningen. Rothuizen: “Dit is voor ons natuurlijk een bijzondere mijlpaal. Na jarenlange voorbereidingen, bestaande uit het verzamelen van ideeën tot deze ideeën tot wasdom laten komen tijdens onderzoeken en pilotprojecten, zoals een drinkwaterwinnings- project in Nieuwegein, gaan we nu echt beginnen.”


Beter voor natuur


Rothuizen is ervan overtuigd dat het Dunea-project een suc- ces wordt. “De voordelen van horizontaal waterwinnen zijn le- gio”, vertelt hij. “Zo zijn er bij verticaal waterwinnen veel meer putjes nodig dan met horizontaal waterwinnen om aan de benodigde capaciteit te komen. Minder putjes betekent ook minder schade aan de natuur.“ Omdat het bij horizontaal bo- ren ook makkelijk is water te winnen uit een grondlaag met meer water is naast het milieuvoordeel het ook effi ciënter ho- rizontaal te boren. Bovendien, zo zegt Rothuizen, is de kwa-


22 Nr.6 - 2015 OTAR


liteit van het gewonnen water gelijkmatiger. “Alles uit één en dezelfde laag betekent ook hetzelfde kwaliteitsniveau water.”


Bentoniet verwijderen


Aanvankelijk was er ook wat onzekerheid bij de klant met wie het Dunea-project is opgezet over het gebruik van bentoniet tij- dens het horizontale boren. Die onzekerheid had vooral betrek- king op de vraag of het gebruikte bentoniet wel voldoende ver- wijderd zou worden tijdens het boorproces. Volgens Rothuizen hebben ook andere drinkwaterbedrijven hier mogelijk hun be- denkingen over. Om deze reden zijn de gevolgen van het ge- bruik van bentoniet tijdens het voortraject buitengewoon goed getest. “We hebben verschillende onderzoeken gedaan die al- lemaal aantonen dat het bentoniet voldoende wordt verwijderd tijdens het aanleggen van het fi ltersysteem. Onze opdrachtge- ver is nu overtuigd en uiteraard houden we voortdurend de vin- ger aan de pols zodat we ook de effecten op de langere termijn kunnen meten.” Rothuizen nodigt andere waterdrinkbedrij- ven dan ook van harte uit eens een kijkje te komen nemen bij Dunea. “Door te laten zien hoe we werken kunnen wij eventuele twijfels over het gebruik van bentoniet bij deze drinkwaterbedrij- ven mogelijk wegnemen.”


NSTT No-Dig Event


Ook in 2015 staat het NSTT No-Dig Event weer geheel in het teken van het aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen zonder graven. Twee dagen van kennis opdoen, nieuwe technieken zien en natuurlijk van netwerken met meer dan duizend bestaande en nieuwe relaties. Het evenement vindt plaats op 7 en 8 oktober in Hart van Holland te Nijkerk.


Er zijn inlooptheaters waar lezingen zijn bij te wonen. Er komen onderwer- pen aan bod als ‘glasvezelversterkte kunststof boorbuizen als reëel alter- natief’, ‘Afwijkende contractvormen zoals UAV-GC en BVP’, ‘Innovatief beschermen en/of versterken van leidingsystemen’, en ‘Het nieuwe Witte boekje; Technische Voorschriften bij vergunningen voor kabels en leidin- gen langs, onder en boven de spoorweg’.


Tevens is er een boorwedstrijd in Nijkerk. Diverse teams strijden om de eer zich een jaar lang ‘De beste boorploeg van Nederland’ te mogen noe- men. De hoofdprijs is overigens een reis naar de USA. De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van een pilotboring over een afstand van onge- veer 50 meter. Een officiële jury beoordeelt elke boring op onder andere veiligheid, communicatie onderling en nauwkeurigheid. De snelheid en of het eindpunt binnen de tijd gehaald wordt, zijn dus niet de belangrijkste criteria.


Tot slot is er de uitreiking van de NSTT No-Dig Award 2015. Vorig jaar ging Kouwenberg Infra met de trofee aan de haal. Gewonnen met het pro- ject ‘Vervangen riolering Papiermolen en Vijzelmolen te gemeente Hoorn’.


Meer informatie: www.no-dig-event.nl


N 7 en 8 oktober


Bezoek het NSTT No-Dig Event


Hart van Holland Nijkerk 3601_FIG_14109_NSTT_ND_Banner_87x78mm_DEF.indd 1


www.no-dig-event.nl 7 & 8 oktober 2015


03-03-15 16:25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56