This page contains a Flash digital edition of a book.
verdeeld. Technisch gezien, over het algemeen niet zo’n uit- zonderlijke ingreep. Maar gezien de tijdsdruk werd men ge- confronteerd met een bijzondere opgave. De Oude: “Verstevi- ging aan de buitenzijde van de constructie zou qua uitvoering veel eenvoudiger, sneller en ook goedkoper zijn. Probleem was alleen dat de daarmee gepaard gaande, noodzakelijke vergunningenprocedures ingewikkeld en langdurig kunnen uit- pakken (welstandscommissie-red). Er bestond een grote kans dat we daardoor de brug niet op tijd zouden kunnen ople- veren. We hadden dan misschien wel sneller kunnen begin- nen, maar het risico was zeer denkbaar dat we halverwege de uitvoering te maken zouden krijgen met een afwijzing van de benodigde vergunningen of allerlei vertragende vervolgproce- dures, waardoor ook de kosten nog eens veel hoger zouden kunnen uitvallen. Daarom hebben wij in overleg met SPIE voor de ‘veilige weg’ weg gekozen door de werkzaamheden aan de binnenzijde van de brugconstructie uit te voeren.”


Nauwgezette voorbereiding


Dat besluit betekende echter dat de voor de versteviging in totaal benodigde 75 ton staal (35 in de pyloon en 40 in de brugkoker) in stukjes en beetjes moesten worden aange- bracht. De brug is namelijk opgebouwd uit een groot aantal afgesloten aan elkaar gelaste compartimenten. Niet alleen zouden deze toegankelijk moeten worden gemaakt zonder de bestaande constructie te verzwakken, de beperkte werk- ruimte binnenin zou zowel bij de voorbereiding als de uitvoe- ring vele hoofdbrekens gaan kosten. Jan Wim van Genderen, Business Unit Manager Bruggen en Sluizen: “Het was ons duidelijk dat als die voorbereiding niet heel nauwgezet zou worden opgepakt, de ‘uitvoeringstrein’ niet soepel zou verlo- pen met als gevolg een overschrijding van de opleverdatum. ”


Uitzonderlijk bouwteam De opdracht werd in september vorig jaar al definitief gegund en per direct is het bouwteam om de tafel gaan zitten. Behal- ve SPIE Nederland en Rijkswaterstaat nam ook Ingenieurs- bureau Rotterdam er zitting in. Van Genderen: “Omdat dit in- genieursbureau al bij eerdere projecten van ons betrokken is geweest, lukte het ons vervolgens om bijzonder snel te kun- nen schakelen. Daarbij mede ondersteund door onze eigen engineeringsafdeling en experts die zelf betrokken zijn bij de totstandkoming van de normering voor stalen bruggen. We waren er allemaal sterk van overtuigd dat de crux voor het welslagen van de opdracht een naadloze samenwerking bete- kende. Terugblikkend: we hadden een uitzonderlijk bouwteam waarvan elke deelnemer extra energie kreeg!”


Mangaten in staal


Op het kantoor van de aannemer in Sliedrecht schuift ook Projectmanager Jaap Bongers aan. Op een groot scherm worden vervolgens tal van beelden, constructietekeningen en grafieken geprojecteerd van de werkzaamheden. Eerst een beeld van de brug zelf met hangende steigerconstructie rond de pyloon en tegen de zijkanten van de kokerbrug. Maar ook een, in het allereerste stadium aangebrachte brede loopbrug over de rijbanen, waarover mens en materiaal moest worden aangevoerd naar de pyloon die zich tussen de rijbanen be-


14 Nr.6 - 2015 OTAR


vindt. Dan volgen de beelden van de binnenkant: benauwen- de met staal omgeven schemerige ruimtes die doen denken aan de binnenzijde van een zeeschip in aanbouw. Bongers: “De versteviging moest in de onderste 28 meter van de py- loon worden aangebracht die is opgedeeld in 10 afzonderlij- ke en gesloten compartimenten. Alleen het onderste deel van de pyloon was van buitenaf toegankelijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om vanaf de stellage aan de buitenkant per compartiment een mangat in het staal te snijbranden, zodat de lassers er met hun apparatuur bij zouden kunnen. Maar het snijden van zo’n mangat verzwakt de gehele constructie. Daarom moest vooraf rond de te maken openingen aan de buitenzijde een hulpconstructie worden gerealiseerd waarmee verzwakking van de gehele constructie kon worden ondervan- gen.”


Brievenbussen


Als oplossing voor het verstevigen van de Pyloon is geko- zen voor het lassen van verstijvingsprofielen in de vier hoe- ken over de volledige lengte van de Pyloon. Bongers: “Deze circa 400 kilo wegende profieldelen met een lengte van 2,5 meter hebben wij vanaf de onderzijde van de Pyloon inge- voerd en via uitgesneden ‘brievenbussen’ in de bodemplaten van de compartimenten omhooggetakeld. Vervolgens zijn we van boven naar beneden gaan lassen, waarbij de profielde- len zelf ook aan elkaar gelast moesten worden om de krach-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56