This page contains a Flash digital edition of a book.
Bediening


Aker- en Cramersluis vanuit centrale Waternet


Momenteel worden de Aker- en Cramersluizen aangesloten op de centrale bediening van Waternet voor de gemeente Amsterdam. Hierbij worden de sluizen gereed gemaakt voor de bediening op afstand inclusief de integratie met de logistieke afhandeling, voice response systeem en video/audio. Industrial Automation Partners (IAP) verzorgt de uitvoering.


sterdam, worden nu de verschillende objecten gereed ge- maakt om op afstand te worden bediend. In totaal worden er de komende jaren een 110 objecten aangesloten op de COB- centrale. De medewerkers van deze centrale worden bij de bediening op afstand ondersteund door video/audio-commu- nicatiemiddelen. De vaak vele aanvragen van schepen wor- den duidelijk zichtbaar gemaakt voor de medewerkers met overzichtsschermen en een metrokaart. Ook is er een inte- gratie met een voice-response-systeem voor het automatisch verwerken van de aanvragen voor bediening.


A


Gezien de intensiteit van het verkeer in Amsterdam – met daarbij eventueel ook de meldingen van de calamiteitendien- sten - is het belangrijk dat de bedienaars de verschillende in- formatiestromen op een gestructureerde manier aangeboden krijgen.


ansluitend op het project Centrale Object Bediening (COB) van Waternet voor de inrichting van centrale bediening van alle bruggen en sluizen in groot Am-


Aker- en Cramersluis Voor het project Aker- en Cramersluis heeft IAP de opdracht ontvangen om de lokale besturing aan de passen voor de in- tegratie met de COB-centrale van Waternet. Beide sluizen hebben een bestaande besturing op basis van PLC-techniek. De processtappen voor de diverse bedien- stappen dienen te worden aangepast aan de door Waternet gedefi nieerde processtappen van de sluisoperatie. Dit bete- kent dat in de bestaande programmatuur aanpassingen moe- ten plaatsvinden, vooral daar waar de processtappen worden aangestuurd.


Risico-inventarisatie en evaluatie Alvorens het project te starten is er een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gemaakt voor het in kaart brengen van de eventuele risico’s en daarbij toe te passen beheersmaatrege- len. Voor de aanpassing van de besturing en bediening op af- stand waren geen extra maatregelen noodzakelijk naar aanlei- ding van de RI&E.


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56