This page contains a Flash digital edition of a book.
ten naar beneden af te leiden. Daarvoor is onder in de pyloon een‘sterconstructie’ gelast die de krachten oppakt en door- voert naar de vloerconstructie.”


Krappe werkplekken In de horizontaal gelegen brugkoker (werkhoogte: 1.60 meter) vond een soortgelijke aanpak plaats. Ook daar moesten eerst aan de zijkant 11 mangaten worden gecreëerd. Over de ge- hele lengte van de kokerbrug is vervolgens binnenin een ver- stijvingconstructie gerealiseerd, opgebouwd uit in totaal 330 ‘hanteerbare’ profielen van 150 kg per stuk. Ook deze zijn via de ‘brievenbustechniek’ door de opstaande wanden met een speciaal geconstrueerde rollerbank en hijsinstallaties gevoerd. Dat diende gefaseerd te worden uitgevoerd om overbelasting van de constructie in de uitvoeringsfase te voorkomen. Ver- volgens zijn deze profielen onderling ook weer aan elkaar ge- last. Indrukwekkende beelden, al helemaal vanwege de las- sers die zich in onmogelijke bochten wringen om de lassen te kunnen aanbrengen.


Onderlinge verwevenheid Van Genderen: “Deze beelden tonen nog maar een fractie van wat er allemaal bij kwam kijken. Er is veel aandacht geschon- ken aan de werkmethoden om zodoende de fysieke belasting, als gevolg van de lastige bereikbaarheid, binnen de perken te houden. Puur technisch gezien zijn deze werkzaamheden voor ons geen probleem. Maar dit alles binnen één project en vooral de onderlinge verwevenheid, dat hebben we op deze manier nog nooit meegemaakt. In de voorbereidingsfase moet dit alles al zijn bedacht, als een film zijn gevisualiseerd en in de tijd vastgelegd. Alleen dan kan zo’n operatie soepel ver- lopen. Er hoeft bij de voorbereiding maar één onderdeel over


het hoofd te zijn gezien, en de kans is groot dat je verderop in tijd te maken krijgt met problemen en dus vertragingen…”


Feilloze logistiek


Een globale opsomming: Zo moest bijvoorbeeld vanwege de beperkte tijdspanne stad en land worden afgezocht om voor de werkzaamheden aan de pyloon (op tijd) aan bepaalde, ge- certificeerde staalprofielen te komen. Die zijn uiteindelijk in Duitsland gevonden en konden net op tijd ter plekke worden afgeleverd. Voor de kokerbrug moesten profielen speciaal worden gewalst met een levertijd van acht weken en bij leve- ring direct in ‘de trein’ worden meegenomen. “Alles moest in de tijd op het juiste moment op de juiste plek vallen. Dat bete- kende ook dat de hele logistiek vrijwel feilloos moest functio- neren, ook nog eens binnen het scala aan werkzaamheden in de directe omgeving van de brug.”


Gecertificeerde lasploeg


Maar de complexe opgave maakte ook dat bepaalde onder- delen van de laswerkzaamheden eerst in de werkplaats op een proefmodel moesten worden uitgeprobeerd om te kunnen bepalen of ze in de praktijk wel konden worden uitgevoerd. Er moest op tijd een groot aantal speciaal gecertificeerde lassers worden ‘ingevlogen’ die op het juiste moment moesten wor- den ingezet. Een belangrijk deel kwam uit het buitenland en als er niet over voldoende deelcertificaten werd beschikt, wer- den zij daar ter plekke door de eigen lascoördinator van SPIE in opgeleid. Elke las moest door een onafhankelijke inspec- teur worden beoordeeld en alle bijzonderheden in een spe- ciale database worden vastgelegd, inclusief de naam van de lasser.


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56