This page contains a Flash digital edition of a book.
niek aan de basis staat van een aantal geheel andere toepas- singen, zoals grond- en dijkstabilisatie en drinkwaterwinning. Bij de HDDW-techniek zijn de eerste drie stappen precies het- zelfde als bij de HDD-techniek. Bij HDDW komt er echter nog een vierde stap bij, zegt Rothuizen. “In de aangebrachte man- telbuis wordt een filterbuis getrokken. Zodra de filterbuis op de juiste plaats ligt, verwijderen we de mantelbuis weer, waar- bij we ook de aanwezige boorvloeistof, het bentoniet, direct naar buiten meenemen. Dat laatste is cruciaal want bentoniet is niet waterdoorlatend. Bij toepassingen als grond- en dijks- tabilisatie en drinkwaterwinning is het uiteraard wel belangrijk dat het water kan worden onttrokken of juist kan worden af- gevloeid. ”


Kunstmatige bescherming Ligt het filtersysteem eenmaal in de grond, dan is het nog van belang dat de filterbuis op een kunstmatige manier wordt be- schermd. Indien dit niet gebeurt, kunnen er verstoppingen ontstaan doordat bijvoorbeeld zandkorrels het systeem bin- nendringen. Rothuizen: “De oplossing om het filtersysteem te beschermen is een beschermingslaag rondom het filtersys- teem te creëren. Dit doen we door bijvoorbeeld een laag gro- ve zandkorrels rondom het filtersysteem aan te brengen. Deze grove korrels voorkomen dat fijne zandkorrels, waaruit in dit voorbeeld de natuurlijke omgeving bestaat, verstoppingen in het filtersysteem kunnen veroorzaken. Tot slot integreren we deze kunstmatige omstorting duurzaam met de bodem. Dit noemen wij ‘het ontwikkelen van de bron’.


Voordelen en toepassingen


Nadat in 2006 de eerste ideeën voor de HDDW-techniek voortkwamen vanuit vragen uit de markt, is de onderzoeks- fase van start gegaan. In eerste instantie vanuit de subsidie- regeling Innowator waarin Visser en Smit Hanab participeer- de met KWR en enkele drinkwaterbedrijven; later vanuit de publiek-private samenwerking (PPS) TKI (Topconsortia Ken- nis en Ervaring) waarin naast Visser en Smit Hanab deel werd


genomen door KWR en Dunea. Uitgangspunt in deze onder- zoeksfase was het verder ontwikkelen van de HDD-techniek tot functies als grondwateronttrekking en infiltratie. Hieruit is gebleken dat het filtersysteem dat voorkomt uit de HDDW- techniek, in combinatie met een benodigde pomp, grote voor- delen biedt ten opzichte van conventionele methodes. De belangrijkste voordelen zijn dat het in één, mogelijk dun, wa- tervoerend pakket kan worden gelegd, het een grote capa- citeit per filter geeft, het goed is te onderhouden, het minder pompen en leidingen heeft en minder ruimte in beslag neemt. Uit deze onderzoeksfase is eveneens gebleken dat de HD- DW-techniek toepasbaar is voor verschillende doeleinden zo- als drinkwaterwinning, warmte-koudeopslag, sanering, grond- en dijkstabilisatie, infiltratie hemelwater en grondwaterbeheer.


Pilotprojecten


Na de onderzoeksfase is een aantal pilot- en demoprojecten uitgevoerd, met name op de toepassingsgebieden dijkstabi- lisatie en drinkwaterwinning. Zo zijn op het gebied van dijks- tabilisatie twee pilotprojecten uitgevoerd: in 2012 bij water- schap Noorderzijlwest en Delfzijl en in 2014 bij waterschap Vallei en Veluwe. “Bij dijkstabilisatie reguleert het HDDW-sys- teem de waterhuishouding in een dijk”, zo licht Rothuizen toe. “Als de dijk te droog is, voegt het water aan de dijk toe. Is de dijk te nat, dan onttrekt het systeem water aan de dijk. In bei- de gevallen wordt de vochtigheidsgraad van de dijk stabiel gehouden wat de veiligheid van de dijk ten goede komt.”


Andere manier van denken Hoewel de HDDW-techniek tot grote tevredenheid van de op- drachtgevers van de pilotprojecten functioneert, is het tijdens pilotprojecten ook duidelijk geworden dat waterschappen nog onbekend zijn met het onderhoud dat de HDDW-techniek met zich meebrengt. “De filterbuizen kunnen langzaam dichtslib- ben waardoor de capaciteit van het filtersysteem kan vermin- deren”, aldus Rothuizen. “Met regelmatig onderhoud zorg je er echter voor dat het systeem optimaal blijft functioneren.


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56