This page contains a Flash digital edition of a book.
tsgebruik is mijn eerste prioriteit


nen worden toegepast om het fietsen aangenamer te maken. Er zouden bij- voorbeeld bij een kruispunt sensoren in het asfalt kunnen worden geplaatst om automobilisten te waarschuwen dat er een fi etser aankomt. Als je door derge- lijke toepassingen de veiligheid of het comfort kan vergroten, vind ik dat heel interessant.”


“Wij zijn ook bezig bij stoplichten re- gensensoren te maken. Als het regent, krijgen fietsers op deze locaties vaker groen. Heel fi jn, als ik er aan terugdenk, hoe ik als jongen van Leek naar de mid- delbare school in Groningen fi etste, met regen. Ik ga trouwens nog steeds elke dag op mijn fi ets naar mijn werk. Snel- ler en fi jner. En perfect als je met regen dan niet te lang voor een stoplicht hoeft te staan.”


“Een ander punt dat mensen er van weerhoudt om de fiets te pakken, is gladheid. We zijn nu in het noordwesten van de stad Groningen bezig met een geothermie-project, waarbij water uit de grond wordt gepompt om huizen mee te verwarmen. Wanneer er een riool on- der een fi etspad ligt, kan datzelfde sys- teem gebruikt worden (riothermie) om dit te verwarmen, zodat het weggedeel- te sneeuwvrij blijft. Een fantastische gladheidsbestrijding. Ik heb dit nog ner- gens anders toegepast gezien. Ik denk dat we daarin pioniers kunnen zijn. We wachten op marktpartijen die hier een uitdaging in zien. Als je innovatie wilt in wegenbouw, moet je niet voor een dub- beltje op de eerste rang willen zitten. En dat geldt ook voor fi etspaden. Daar zijn we ons hier in Groningen van bewust. Wij investeren de komende vier jaar dan ook vijfentachtigmiljoen aan fi etsmaat- regelen.”


“Net als in andere fi etssteden staan in Groningen stoepen helemaal vol fi etsen. Het is een uitdaging om meer stallings- mogelijkheden te bieden. Je moet soms keuzes maken, de stoep moet begaan- baar blijven voor voetgangers. Ook zijn er vanzelfsprekend straten waar auto’s de ruimte moeten hebben. Hoewel ik me dus graag profi leer als promotor van het fi etsverkeer, hebben autowegen en het openbaar vervoer natuurlijk ook mijn aandacht.”


“Noord-Nederland heeft vanwege het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn van het Rijk zogenaamde RSP-gelden ge- kregen. Met dat budget zijn we mo- menteel bezig met het vernieuwen van de zuidelijke ringweg rond Groningen. Het is de bedoeling dat dit project voor 2020 klaar is, en het is nu dan ook in aanbesteding. Wij doen dat samen met Rijkswaterstaat en met de provincie. De samenwerking loopt daarin uitstekend.”


“Omdat de binnenstad van Groningen steeds drukker wordt, zijn we bezig een plan te ontwikkelen om de buslij- nen meer naar de randen van de stad te verplaatsen. Het gaat maar om een ver- plaatsing van twee- à driehonderd me- ter, maar daardoor kunnen we wel het hele stadscentrum vrijmaken voor wan- delgebieden, groen, bankjes, pleinen, et cetera. De plannen voor een tram in Groningen zijn in 2012 van de tafel ge- veegd. Voor een metro is Groningen te klein. Feitelijk is het huidige project een uitbreiding van het verkeerscircu- latieplan uit 1970. Het autovrije karak- ter wordt dus nog wat uitgebreid, maar natuurlijk blijft er wel mogelijkheid voor taxi’s en WMO-vervoer (voor mensen met een beperkte mobiliteit) om te rij- den. We hebben uiteraard ook auto-


parkeergarages, waarvan er eentje op slechts vijftig meter van de Grote Markt komt te liggen. Dus de binnenstad blijft goed bereikbaar voor automobilisten.”


“We hebben rondom Groningen een goed P&R-systeem. We willen nu gaan kijken of we in de toekomst op onze Park+Ride-locaties niet alleen aanslui- ting op openbaar vervoer aan kunnen bieden, maar ook faciliteiten creëren op- dat mensen daar op een prettige manier een fiets kunnen ophalen waarmee ze de stad in kunnen.”


“Ik heb het in dit verhaal vooral over fi ets-infrastructuur gehad, maar de ko- mende vier jaar zal in Groningen-stad anderhalf miljard worden geïnvesteerd in de totale infrastructuur. Een fl ink be- drag. Deze investering zal een positief gevolg hebben voor onze bereikbaar- heid en voor het gemak voor bewoners en bezoekers.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.6 - 2015 OTAR


O Nr.6 - 2015TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56