This page contains a Flash digital edition of a book.
D


e 40 jaar oude stalen brug, met zijn karakteristieke ranke pyloon die 50 meter boven het maaiveld uit- toornt, is een tuibrug, met een basculegedeelte aan


de zuidzijde, dat het noordelijke deel van het Hartelkanaal en de N15 overspant. De totale overspanning bedraagt 280 me- ter, met een hoofdoverspanning van 109 meter. Uit de resul- taten van een inspectie bleek vorig jaar juni dat de Harmsen- brug niet meer voldeed aan de meest recente door Europa aangescherpte normen voor stalen brugconstructies. De be- lasting als gevolg van de toegenomen verkeersintensiteit en het groeiend aantal zwaardere vrachtwagencombinaties was te groot geworden en er moest direct iets aan deze situatie worden gedaan.


Capaciteitsbeperking verkeer Allereerst besloot Rijkswaterstaat vrijwel onmiddellijk een rij- strook in beide richtingen voor het verkeer af te sluiten. Ook werd een verbod ingesteld voor vrachtwagens boven de 50 ton. Op die manier voldeed de brug op dat moment wel weer aan de normen, maar de capaciteitsbeperking betekende te- gelijkertijd een enorme aderlating voor het verkeer binnen de Rotterdamse regio dat van deze belangrijke transportroute gebruik maakt. Met name de bereikbaarheid van Voorne-Put- ten kwam onder druk te staan. Filevorming was aan de orde van de dag en de zwaardere vrachtwagens moesten vele kilo- meters omrijden om hun bestemming te bereiken.


Versnelde aanbesteding “We hadden dus te maken met een acuut probleem”, bena- drukt De Oude. “Direct herstel via een versnelde aanbeste- dingsprocedure leek onontkoombaar.” Aldus geschiedde en de keuze viel al snel op SPIE Nederland, Divisie Infra uit Slie-


drecht. “Juist omdat de voorbereiding en uitvoering zo spoe- dig mogelijk in gang gezet moesten worden en wij kort daar- voor met SPIE zeer goede ervaringen hadden opgedaan met een bruggenproject op Goeree en de renovatie en conser- vering aan de Volkerakbrug, bood samenwerking met deze aannemer in onze ogen de beste garantie de klus binnen de kortst mogelijke tijd te kunnen klaren. We waren binnen het bouwteam in feite al goed op elkaar ingespeeld en SPIE is goed op de hoogte van de contractafhandeling waardoor een tijdrovende leercurve kon worden voorkomen.”


Logistiek en randvoorwaarden De Oude vertelt dat de grootste uitdaging van het project Harmsenbrug niet zozeer de technisch inhoudelijke uitvoe- ring betrof, maar vooral het korte tijdsbestek, de logistiek en de vele randvoorwaarden die aan de gehele operatie kleef- den. Alleen al de afstemming met alle stakeholders in de eco- nomisch belangrijke regio zou volgens Rijkswaterstaat enorm veel bijkomende kennis en kunde vergen. Tijdens de uitvoe- ring van het werk aan de Harmsenbrug zouden binnen een straal van ruim een kilometer verschillende andere infrastruc- turele werkzaamheden plaatsvinden. Zonder een goede on- derlinge afstemming zou het hele project onmogelijk binnen de relatief korte tijdspanne uitvoerbaar zijn geweest en de overlast onverantwoord.


Keuze voor ‘de veilige weg’ Bij aanvang van de samenwerking was de problematiek van de Harmsenbrug bekend, maar de definitieve oplossingsrich- ting nog niet. Wel lag het voor de hand de draagkracht van de brug te vergroten door middel van verstijving van de be- staande staalconstructie, waarmee de krachten beter worden


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56