This page contains a Flash digital edition of a book.
Van aanbesteden als


procedure naar aanbesteden als strategische functie


Wouter Stolwijk is directeur van PIANOo Expertisecentrum Aanbeste- den van het Ministerie van Economische Zaken, dat informatie, advies en instrumenten biedt aan iedereen die zich in de publieke sector be- zighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Het doel van PIANOo is de professionalisering van inkoop bij alle overheden. Hij geeft ons zijn visie op aanbesteden anno nu.


“D


e uitvraag moet een goede balans zijn tussen enerzijds de maatschappelijke behoefte en de behoefte van de organisatie en anderzijds wat


de markt te bieden heeft”, stelt Stolwijk met betrekking tot het juist formuleren van de uitvraag. Volgens hem is grondige marktkennis cruciaal. “Je weet immers pas wat je kan vragen, als je weet wat er te koop is.” Zo moet je je volgens Stolwijk eerst afvragen of er bestaande oplossingen voor handen zijn of dat er geïnnoveerd moet worden. Verder is van belang dat je weet hoe de markt is verdeeld, wie de spelers zijn, wat de verdienmodellen zijn waarop er wordt geconcurreerd: op kos- ten, op innovatie/technologie of op de dienstverlening? Stol- wijk geeft aan dat je die marktverkenning als opdrachtgever niet alleen achter je pc doet, maar ook op beurzen, in gesprek met andere aanbestedende diensten of in gesprek met markt- partijen zelf. “Wie zijn aanbesteding met kennis van zaken in- richt, daagt de markt uit tot het leveren van value for taxpay- ers money. Heb je die product- en marktkennis niet, dan ga je vertrouwen op procedures en wordt aanbesteden enkel een administratieve aangelegenheid. Alleen de vraag stellen of een aanbesteding juridisch klopt, is dus tamelijk armoedig. Een aanbesteding moet vooral ook economisch kloppen.”


Dialoog De dialoog zou volgens Stolwijk moeten plaatsvinden op ba- sis van materiedeskundigheid en begrip van het verdienmodel van de ondernemer. “Dus van de kant van de overheid moe- ten aan die discussie materiedeskundigen en economen deel- nemen. Dat geeft de overheid de broodnodige countervai- ling power.” Hij stelt verder dat die dialoog niet alleen hoeft te gaan over concrete aanbestedingen maar juist ook op regu- liere basis kan plaatsvinden. “Dat kan prima binnen de regel- geving, zo lang je als overheid de aanbestedingsbeginselen maar respecteert. Steeds meer aanbestedende diensten orga-


niseren bijvoorbeeld een marktdag om hun aanbestedingska- lender te presenteren en ondernemers uit te dagen om mee te denken over de maatschappelijke doelstellingen waar zij als organisatie een oplossing voor nodig hebben.”


Aanbesteden in de toekomst


Op de vraag hoe aanbesteden er over vijf jaar uitziet, ant- woordt Stolwijk dat hij verwacht dat vooral bestuurders zoals ministers, wethouders en gedeputeerden het vuur na aan de schenen wordt gelegd over de doeltreffendheid en doelmatig- heid van hun inkopen. “Daartoe zijn er direct onder de top in de organisatie strategische units ingericht die op een kwali- tatief hoog niveau de inkoopfunctie van de organisatie be- waken. Daardoor kunnen we einde- lijk van aanbesteden als procedure naar aanbesteden als strategische functie, waarin marktkennis en commerciële vaardigheden cen- traal staan. We moeten van een focus op de juridische aspecten naar een focus op de economi- sche aspecten. Niet de rechten van leveranciers moeten cen- traal staan, maar de rechten van de belastingbetalers: Value for taxpayers money.”.


van de or


Wouter Stolwijk verzorgt tijdens het Weg en Water Congres op 29 sep- tember de presentatie ‘Aanbesteden als commercieel proces’.


Meer informatie: www.wegencongres.nl Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 17


29 EN 30 SEPTEMBER 2015 > HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN


WEG EN WATER CONGRES


Voorbereid op de toekomst?


Beter product voor marktconforme prijs Voorkom kostenoverschrijding Ga voor een goede bieding!


Hét programma voor opdrachtgevers én opdrachtnemers Actieve rol opdrachtgever


Verlaag faalkosten verhoog winstmarge Heldere verwachtingen van te leveren prestaties Goed voorstel? meer- en minderwerkkosten delen


www.wegencongres.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56