This page contains a Flash digital edition of a book.
ger dan twee weken overschreden bij een waterpeil > 70 cm beneden maaiveld. Volgens het beleid van de gemeente is er sprake van grondwateroverlast.


Bodemopbouw Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de water- overlast is het van belang om naar de bodemopbouw en de historie van het gebied te kijken. Maarssen ligt langs de Vecht en wordt omringd door veengebieden. Op de projectlocatie is een slecht doorlatende deklaag aanwezig (4 à 5 m dik), waar- bij op het veenpakket klei is afgezet. Onder de veenlaag is het eerste watervoerende pakket gelegen, bestaande uit zand. Oorspronkelijk was de Stationsweg en omgeving weiland met een netwerk van watergangen. Deze watergangen zorgden voor de ontwatering.


Ontwikkeling gebied In de jaren 30 worden langs de Stationsstraat woningen ge- bouwd. Vervolgens wordt ten westen van de Stationsstraat een bedrijventerrein en een zorgcentrum aangelegd. Het wei- land wordt bebouwd en de watergangen gedempt. De afstand tot de ontwateringsmiddelen wordt groter en daarmee wordt het gebied gevoeliger voor wateroverlast.


Fundering In het gemeentearchief zijn van enkele 80 à 90 jaar oude wo- ningen de oorspronkelijke bouwtekeningen gevonden. Hier- uit blijkt dat de woningen op staal zijn gefundeerd (stroken- fundering). De fundering is aangebracht in de kleilaag boven de veenlaag. Vroeger werd vaker op staal gefundeerd in ge- bieden met een beperkt draagkrachtige bodemlaag. Met de kennis van nu is de funderingswijze voor deze locaties onge- schikt. Door bodemdaling en opgetreden tijdelijke verlagingen van de (grond)waterstand zijn deze woningen in de loop der jaren (flink) gezakt en daarmee gevoeliger voor grondwater- overlast.


Mogelijke oorzaken Er zijn geen grondwaterstandsgegevens bekend van voor de rioolvervanging. Het effect van de nieuw aangelegde riolering op de grondwaterstand en andere oorzaken zijn daardoor niet te achterhalen. Het is onbekend of de ontwatering vooraf- gaand aan de rioolreconstructie voldeed. Met de reconstruc- tie van de Stationsweg is het lekke riool dichtgeschuimd en is geen drainage teruggebracht. Het komt vaker voor dat het vervangen van het riool zorgt voor een stijging van de grond- waterstand. Gezien de grote afstand tot het oppervlaktewater en de slecht doorlatende bodemopbouw is dat bij de Stati- onsstraat goed mogelijk. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de op staal gefundeerde woningen en daarmee de open- bare ruimte zo ver zijn gezakt dat de ontwatering onvoldoen- de is. Er is geen informatie over het zakkingsgedrag van de woningen beschikbaar om dat te kunnen verifiëren.


Het ‘oude’ riool is tijdens de vervanging vanuit enkele putten dicht geschuimd. Tijdens een inspectie blijkt dat het schuim slechts tot enkele meters vanaf de put is aangetroffen en blijkt er water in het oude riool te staan. Na het leegpompen van


dit riool, tussen twee dichtgeschuimde leidingen, stroomt het grondwater snel toe. Hieruit wordt geconcludeerd dat het oude riool niet waterdicht is en een drainerende werking heeft gehad op de grondwaterstand. De rioolvervanging heeft ge- leid tot een verslechtering van de ontwatering. Voor de ge- meente is dit de aanleiding om in het kader van de grondwa- terzorgplicht maatregelen te laten uitvoeren.


Problemen uitvoering drainage Om de grondwateroverlast aan te pakken, wil de gemeente drainage aanbrengen op openbaar gebied (in het trottoir). De particuliere eigenaren, verantwoordelijk voor de grondwater- stand op eigen perceel, worden in de gelegenheid gesteld om hierop aan te sluiten. Samen met de gemeente is door Fugro een drainage-ontwerp opgesteld. De drain kan onder vrij ver- val afwateren op het oppervlaktewater. Op voorhand was be- kend dat de ruimte voor het aanleggen van drainage zeer be- perkt was. Tijdens de uitvoering blijkt het niet haalbaar om drainage in het trottoir aan te brengen in verband met een an- dere ligging van de kabels en leidingen ten opzichte van de klic-melding en de aanwezigheid van enkele bomen langs het trottoir.


Besluit gemeente Voor een aantal woningen in de Stationsweg is er geen mo- gelijkheid om grondwater van eigen perceel af te voeren. De gemeente besluit in samenspraak met de bewoners om drai- nage op particulier terrein aan te leggen en aan te sluiten op het hemelwaterriool. Langs de voorgevel van de wonin- gen wordt op kosten van de gemeente een drain aangelegd met een ontstoppingsstuk op de erfgrens. Overeengekomen is dat de bewoners verantwoordelijk zijn voor het beheer, on- derhoud en het functioneren van de drain op eigen terrein. Na aanleg wordt op particulier terrein de grondwaterstand gemo- nitord (van augustus 2014 tot januari 2015). Uit de meetgege- vens blijkt dat de grondwaterstanden zijn gedaald. De drai- nage is effectief. Binnen de meetperiode wordt voldaan aan de ontwateringseis van 70 cm beneden maaiveld. Er zijn geen


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56