This page contains a Flash digital edition of a book.
en eisen, waardoor in de praktijk echt vernieuwende ontwerpen of materialen worden belemmerd. Hier is spanning tussen duurzaamheidwinst en risico’s van onbekende technieken. Zo schrijft Rijkswaterstaat voorbeeld de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken voor, die verwijst naar tal van NEN-normen waar het ont- werp en de materialen aan moeten vol- doen. Zo kan het zijn dat door normen innovaties niet goed tot hun recht ko- men. Mol: “Rijkswaterstaat wil graag ruimte bieden voor innovaties die bij- dragen aan de doelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal met de markt in gesprek blijven gaan over de ruimte en belemmeringen in de prak- tijk. We kunnen dan zoeken naar goede plekken om nieuwe technieken of ma- terialen te testen, zodat die als ‘proven technology’ kunnen worden bestem- peld. Bijvoorbeeld door inzet van het Innovatie Test Centrum of door binnen een lopend contract samen te kijken naar duurzame alternatieven. Bedrij- ven met echt een goed idee, die zoeken naar mogelijkheden om het ergens toe te passen kunnen hiervoor altijd contact met ons opnemen.”


Omgevingswijzer en Ambitieweb Tools om nog duurzamer in te kopen, zijn de Omgevingswijzer en Ambitieweb. Mol: “Duurzaam inkopen deden we nog te veel aan de achterkant. Bij de aan- besteding en realisatie. Om duurzaam- heid goed in een project te integreren, moet je veel eerder aan de slag. We hebben samen met het platform Duur- zaam-GWW, waar Rijkswaterstaat aan deelneemt, gekeken naar andere in- strumenten. Daar zijn Omgevingswijzer en Ambitieweb uitgekomen. Die kun je goed gebruiken in de verkenning en de planningsfase.”


In de Omgevingswijzer worden tijdens de verkenningsfase twaalf duurzaam- heidthema’s langsgelopen om in een vroeg stadium te kijken hoe je een ge- bied zo duurzaam mogelijk inricht. Zijn er andere gebiedsbelangen die meteen mee kunnen worden genomen bij het realiseren van dit project? Versteeg: “De uitkomst is vaak dat er dan ook andere partijen aanhaken. ‘Als je toch die snel- weg gaat doen, willen wij daar graag


een tunnel maken. Kun je dat meene- men?’ De crisis bevordert deze werk- wijze; organisaties zoeken elkaar op om met minder middelen dingen gere- aliseerd te krijgen. Het economisch tij zwengelt de samenwerking aan.”


Ambitieweb is een instrument waar- mee de opdrachtgever meegeeft wat voor een project heel belangrijk is. Het is de uitkomst van de analyse met de Omgevingswijzer. Uit de twaalf thema’s worden de voor dit project belangrij- ke doelen gedestilleerd. Versteeg: “Het kan bijvoorbeeld dat natuur in de Om- gevingswijzer heel kansrijk is, maar dat daar geen geld voor beschikbaar is. Dan gebeurt daar in Ambitieweb dus niets mee.


Doorontwikkeling


Dat de duurzaamheiddoelstellingen van het programma zijn overgenomen in het regulier inkoopbeleid, betekent niet dat de ontwikkeling stopt. Versteeg stelt dat duurzaam inkopen iets is wat steeds moet worden doorontwikkeld en niet statisch is. “Het is continu kijken naar wat de omgeving belangrijk vindt en hoe wij onze invloed kunnen gebrui- ken om maatschappelijk meerwaarde te creëren. Tot nu toe gaat het veel over grondstoffen, energie, bereikbaarheid. Het kan best zijn dat in de toekomst de waterfootprint heel erg belangrijk wordt”


Toekomst


Alhoewel er wel verschuivingen qua on- derwerp kunnen zijn, zien Mol en Ver- steeg voor de nabije toekomst qua or- ganisatie geen grote veranderingen op stapel staan. Mol: “De instrumenten zijn stabiel. Belangrijk is dat we op dezelf- de voet verder gaan, zodat bedrijven die hebben geïnvesteerd in de CO2-Presta- tieladder of DuboCalc kunnen gaan oog- sten en bevestigd krijgen dat het loont om te innoveren.” Versteeg stelt dat er wel zaken zijn die de komende tijd meer aan- dacht krijgen. Bijvoorbeeld bouwlogistiek. “Er is heel veel verkeer door bouwacti- viteiten. In sommige gebieden ontstaan door al het bouwverkeer zelfs extra files. Wil je dit aanpakken, dan heb je de hele keten nodig, echt een voorbeeld van ke- tensamenwerking. Daar gaan we de ko- mende tijd, in samenwerking met ande- ren, mee aan de slag.”


Staalkabels


Hans Jansen Staalkabels/Tuigerij is gespecialiseerd in het verwerken van staalkabels met eindverbindingen voor bouw & industrie zoals gespannen overkappingen, balustraden, trappen,


r.v.s. staalkabelnetten e.d.


Staalkabelnetten


WWW.STAALKABELNETTEN.NL Meten • Maken • Monteren • Kijk voor meer info op:


Hans Jansen Staalkabels/Tuigerij Koperweg 11 M


(industrieterrein Heimanswetering) 2401 LH Alphen aan den Rijn tel.: 0172-519172 fax: 0172-518913 info@tuigerij.nl


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48