This page contains a Flash digital edition of a book.
cementindustrie heeft ook fl inke vorderingen gemaakt in het verlagen van de milieubelasting, deels door andere cement- soorten en deels door gebruik te maken van reststoffen bij de productie.” Henk Kolstee van Romein Beton vult aan: “Kijk ook eens naar hele nieuwe bindmiddelen als ASCEM cement, een alkalisch geactiveerde slakcement. ASCEM is een ver- nieuwend cementtype met circa 50 procent minder CO2-uit- stoot dan gebruikelijke cementsoorten. Hetzelfde geldt voor de toepassing van vezelbeton, een ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat, maar die ontegenzeggelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van beton, bijvoorbeeld op het vlak van vormvrijheid en materiaalbeperking, in dit geval stalen wape- ning.”


Materiaalkeuze en ontwerp


Sowieso moet de combinatie wapening en beton een twee- eenheid zijn. Martijn van Gent legt uit: “Dankzij voorspanning kun je met minder materiaal een bepaalde overspanning con- strueren. Vanzelfsprekend heb je bij elk type wapening vol- doende dekking nodig, want die is veelal bepalend voor de levensduur. Hogesterktebeton is dichter van structuur en dus sterker. Bovendien neemt de levensduur (durability) toe.” Hij tekent er bij aan dat de opdrachtgever, ontwerper en con- structeur altijd moeten nagaan of een materiaalkeuze past bij het ontwerp. “Wij kunnen als prefab betonfabrikanten lig- gers maken met de helft van de hoeveelheid beton. Daar gaan meer arbeidsuren in zitten en het ontwerp wijzigt. Op die manier loop je economisch uit de pas. Omgekeerd is be- ton natuurlijk een prima, robuust materiaal als je uit oogpunt van verkeersveiligheid een hoge aanrijdbelasting wilt kunnen weerstaan. We hebben het over eerlijke keuzes en dan moet je ook zulke ‘extreme ontwerpen’ op alle criteria beoordelen.”


Ondanks vele plussen zal de prefab betonsector niet op haar lauweren rusten. Mede vanuit de gedachte dat prefab beton wellicht meer dan een materiaalkeuze vooral een kans is.

De keuze wordt hopelijk op grond van objectieve criteria ge- maakt. Het moet beginnen met prefab beton als kans op suc- cesvolle, duurzame en veilige bruggen en viaducten.


Bloemlezing voordelen


Vanuit de fabrikanten worden nog tal van andere voor- delen van prefab beton genoemd als het om duur- zaamheid van bruggen en viaducten gaat. Een kleine bloemlezing: •


beton kan oneindig worden hergebruikt in een circu- laire economie, denk bijvoorbeeld aan betongranu- laat uit bouw- en slooppuin, de inzet van gewassen spoorballastmateriaal in prefab beton of de verwer- king van AEC-granulaat (Afval Energie Centrales);


zelfverdichtend beton met hoge dichtheid (gaat wa- terindringing tegen);


• transport per as of via het water (milieuvriendelijk); •


onderhoudsarm in vergelijking met andere materialen;


• combinatiemogelijkheden met andere materialen; • lagere faalkosten en minder verspilling op de bouwplaats;

uitstekende brandwerendheid, beton hoeft niet te worden omkleed;


• bestand tegen corrosie; • hogere weerstand tegen vorst/dooi en dooizouten; •


grotere overspanningen in beton vragen minder ondersteuningsconstructies;

hogere standaard betonkwaliteiten (vroeger C55/65, thans C70-85);


• prefabricage sluit aan op lean fi losofi e. Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48