This page contains a Flash digital edition of a book.
N206 Noordwijkerhout, Spanbeton


krenten uit kan halen. Daar wordt dan goede sier mee ge- maakt, passend in het eigen straatje. Het bijzondere van dit duurzaamheidonderzoek voor bruggen en viaducten is dat het tot stand gekomen is door samenwerking tussen alle be- trokken partijen vanuit de staal-, hout-, beton- en composiet- industrie. Het is gefinancierd door Agentschap-NL als onaf- hankelijke partij. Eerst zijn richtlijnen opgesteld, waaraan de te toetsen ontwerpen moesten voldoen. De LCA is uitgevoerd aan de hand van ISO 14040 en ISO 14044. Het onderzoek is begeleid door een speciaal voor die taak benoemde commis- sie, met daarin onder andere vertegenwoordigers van Rijks- waterstaat en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Een onafhankelijke LCA-deskundige heeft het eindrapport gecontroleerd. Het is oprecht een poging om de markt objectieve handvatten te geven voor het keuzecrite- rium duurzaamheid.”


Reëel en praktisch onderzoek Ir. Martijn van Gent, ontwerper/calculator bij Spanbeton, was betrokken bij het opstellen van de richtlijnen op het gebied van overspanning, belasting, dekgeometrie en Europese nor- men. “Het was enerzijds belangrijk om heldere uitgangspun- ten en randvoorwaarden op te stellen, zodat men op grond van dit onderzoek een keuze kan maken welk materiaal qua milieu en milieukosten gunstig uit de bus komt. Los van an- dere criteria als prijs, kwaliteit en esthetiek. Anderzijds moes- ten het in onze ogen gangbare ontwerpen zijn, voor zowel een verkeersbrug van 24 meter lengte (vrije overspanning), als een fietsbrug van 14 meter lengte (eveneens vrije overspanning). Bruggen die in een groot aantal situaties in de infrasector wor- den toegepast. Dan heb je ook een reële, praktische benade-


‘Het onderzoek is een poging om de markt objectieve handvatten te geven voor het keuzecriterium duurzaamheid’


40 Nr.1 - 2014 OTAR


ring. Grootste pluspunt van dit onderzoek is dat we met de eensluidende uitgangspunten appels met appels vergelijken. In een eerder LCA-onderzoek uit 2009 naar materialen voor bruggen en viaducten werden appels met peren vergeleken en ja, dan krijg je een vertekend beeld. We wisten zelf vooraf niet hoe beton uit dit onderzoek zou komen. Natuurlijk heb je wel vertrouwen, omdat je weet dat het materiaal beton zich de afgelopen decennia sterk heeft ontwikkeld, niet in de laatste plaats op het gebied van duurzaamheid. Dat beton bij de ver- keersbrug goed scoort qua duurzaamheid, onderstreept dat vertrouwen. Bij de fietsbrug scoort hout het beste. Verschil is dat bij de verkeersbrug een levensduur van 100 jaar stan- daard is en bij de fietsbrug 50 jaar. Dan moet het hout worden verbrand als energiebron om zo bij te dragen aan extra mili- euwinst. Beton is natuurlijk na 50 jaar niet op. Als er één ken- merk is van beton, dan is het de lange levensduur met relatief weinig benodigd onderhoud.”


Het is aan partijen in de markt om de objectieve duurzaam- heidgegevens mee te wegen in de keuze. Ton Pielkenrood is in elk geval blij met de helderheid. “Maar eerlijk is eerlijk: geen enkele fabrikant of branche zit stil. Er zal altijd worden gezocht naar innovaties en verbeteringen. Daarbij worden de kansen op extra duurzaamheid zeker niet vergeten.”


Stimuleren duurzaamheid Ir. Math Pluis, manager Research en Development bij Span- beton, kan die verdergaande innovaties beamen. “We wisten van tevoren niet hoe we uit het vergelijkend onderzoek zou- den komen, maar we wisten wel dat beton heel grote stappen heeft gezet en dat er milieutechnisch nog meer stappen of in elk geval stapjes te zetten zijn. Grote impact heeft de intro- ductie van zeer/ultra hogesterktebeton gehad. Daardoor kun- nen fabrikanten slankere en lichtere prefab betonelementen maken. Milieutechnisch zit daar winst. Daarnaast draagt het gebruik van hoogovencement bij aan minder CO2-uitstoot. De


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48