This page contains a Flash digital edition of a book.
Hergebruik grondstoffen kribverlaging Waal


Met hergebruik van grondstoffen (grondstromencertifi - cering) zijn al een aantal successen behaald. Bijvoor- beeld bij het Ruimte voor de Rivier-project kribverla- ging Waal. Dennis Hut van advies- en ingenieursbureau MH Poly Consultants & Engineers BV vertelt: “We zijn hier al een aantal jaar bij betrokken. In dit project wor- den de kribben in de Waal circa een meter verlaagd, waarbij relatief grote hoeveelheden – zandig - kernma- teriaal vrijkomen, waar een bestemming voor dient te worden gevonden.”


“Voor fase II hebben we tijdens de uitvoering van het project voor Paans Van Oord het uit de kribben vrijko- mende zand gecertifi ceerd volgens de BRL-9335 sys- tematiek. Hierbij wordt op basis van een aan ons ver- leend BRL-9335 KOMO productcertifi caat de kwaliteit van dit zand aan de afnemers gegarandeerd, zowel mi- lieutechnisch als civieltechnisch (SIKB protocol 9335-1 en SIKB protocol 9335-9), in dit geval voor Moordrecht en diverse terpen in de Overdiepse Polder. Er is con- form deze systematiek ruim 200.000 ton zand - hoog- waardig - hergebruikt, afkomstig uit circa 120 kribben tussen Nijmegen en Tiel.”


“Inmiddels zijn we nu al een aantal maanden bezig voor de Combinatie Herik/Boskalis, fase III. We zijn hier ver- antwoordelijk voor het onder certifi caat brengen van de vrijkomende grond van zo’n 280 te verlagen kribben op rivier de Waal, nabij Zaltbommel. Deze fase is dus gro- ter dan fase II, in dit geval betreft het naar verwachting zo’n 450.000 ton.” “Het bedrijfsleven, in dit geval de aannemerscombina- tie, heeft in de uitvoering, binnen de wettelijke kaders, alle vrijheid. Onder het KOMO certifi caat kunnen partij- en worden samengevoegd en gesplitst, wat de nodige fl exibiliteit voor de uitvoering betekent. Omdat er een nauwkeurige grondstromenregistratie wordt bijgehou- den, is echter op ieder moment duidelijk waar bepaalde partijen zich bevinden of zijn toegepast. Op deze wijze ontstaat er transparantie, wat bij zowel de opdracht- gever, het Rijk, bevoegd gezag, afnemers en derden zorgt voor vertrouwen. De bestemmingen van het ma- teriaal zullen in de periode heden – 2015 nog duidelijk worden, dit vormt voor de aannemerscombinatie op dit moment zeker een uitdaging.”


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 25


Afvalbank Nederland Tenslotte is er binnen Strukton de Afvalbank Nederland waar- voor Van Roekel eveneens als manager optreedt. Al het afval wat bij Strukton-projecten vrijkomt wordt centraal ingezameld door heel Nederland en vervolgens zoveel mogelijk bewerkt voor hoogwaardig hergebruik. Van Roekel:” Door zoveel mo- gelijke duurzaam, slim te slopen komen afvalstromen relatief schoon vrij en kunnen met nieuwe technieken worden be- werkt om vervolgens hoogwaardig te worden toegepast, zo- als bijvoorbeeld met het beton bij het project van Consortium DUO² (bestaande uit Strukton, Ballast Nedam en John Laing) in Groningen. Ook bij de Afvalbank wordt gekeken naar logis- tieke optimalisatie, dat wil zeggen dat met vele partijen wordt samengewerkt. Voor een deel werken wij met vaste locaties en daarnaast, als wij ergens een project hebben, kijken we al- tijd in de buurt of we dat nog verder kunnen optimaliseren op andere locaties.”


Scheiding aan de bron Volgens Van Roekel is het recyclingpercentage van afvalstro- men de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd. “Enerzijds is dat te danken aan scheiding bij de bron waardoor ook de totale kosten omlaag gaan en anderzijds door het minimaliseren van de afvalstroom, dat ook het primaire doel van de Afvalbank is. In die zin spreken wij er de producenten en leveranciers ook op aan om niet te veel ‘troep’ mee te geven, of zoveel moge- lijk zelf weer terug te nemen om het vervolgens weer binnen hun eigen processen te kunnen hergebruiken.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48