This page contains a Flash digital edition of a book.
Eric van Roekel M


et Grondbank Nederland, onderdeel van Struk- ton, zijn de grondstromen gekanaliseerd en kun- nen alle bouwondernemingen terecht bij inmid-


dels 27 verwerkingslocaties in acht provincies. “Dat betekent niet alleen een logistieke optimalisatie, maar tegelijkertijd een duurzame oplossing voor wat betreft hergebruik van grond”, vertelt Eric van Roekel, manager bij Grondbank Nederland. “Binnen projecten heb je altijd met een grondbalans te ma- ken: materiaal wat aan- en/of afgevoerd moet worden of tijde- lijk elders moet worden opgeslagen. Grondbank functioneert dus ook als tijdelijke opslagplaats, met zogenaamde TOP’s (Tijdelijke Opslagplaatsen) waarvan we er diverse hebben in Nederland, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam-Duivendrecht, naast de Arena.”


Wisselende kwaliteit “In de keten Grondstromen worden ruwweg drie fasen on- derscheiden: ontgraven, opslag en bestemming”, vertelt Van Roekel. “Alle grond wordt door Grondbank Nederland geac- cepteerd, nadat eerst op de bouwlocatie de verontreinigings- graad is vastgesteld. De kwaliteit van grond is altijd weer an- ders. We praten dus over grond variërend van schoon tot klasse Industriegrond en niet toepasbare grond. Voor niet di- rect toepasbare grond bestaan twee opties: of het gaat naar de grondreiniger waar het een wasproces ondergaat of het wordt thermisch gereinigd. Een derde optie is immobiliseren, ook deze bewerking is bij Grondbank mogelijk. Een groot deel van de gereinigde grond wordt daarmee weer toepasbaar, al dan niet als funderingsmateriaal in de wegenbouw.”


Coördinerende rol


Grondbank Nederland is in de ogen van Van Roekel niet al- leen een praktische oplossing voor materialen die vrijkomen bij projecten: “Overall spelen wij ook een coördinerende rol tussen de verschillende projecten; het ene project heeft wat over, het andere komt juist tekort. Zo hebben wij bijvoorbeeld een project waar een enorme bouwkuip moest worden ge- graven en grote hoeveelheden grond naar een TOP moesten worden afgevoerd. Vlak in de buurt van die TOP is een golf- baan gelegen waar continu wateroverlast was door de slap- pe ondergrond en de ligging van de baan. Op basis van een zogenaamde grootschalige bodemtoepassing hebben wij de grond aangewend om het terrein op te hogen nadat wij eerst de slappe veenondergrond hebben verwijderd. Het vrijgeko- men veen heeft weer een andere nuttige bestemming gekre- gen. Zo maken wij werk met werk en beperken wij CO2.”


Grind en Ballastrecycling Van Roekel is tevens werkzaam voor Grind en Ballastrecycling Nederland, een andere activiteit van Grondbank Nederland. “Wij beschikken over een eigen spoorballastreinigingsinstal- latie. Ballast uit spoorprojecten van bijvoorbeeld ProRail bren- gen wij naar onze locatie in Roosendaal waar wij de verontrei- niging er uitwassen en zeven. Deze verontreiniging komt van het remmen van de treinen en van de bovenleiding. De bal- last kan dan opnieuw worden gebruikt voor het spoor of als grondstof voor beton worden aangewend.”


24 Nr.1 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48