This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Mobiele personenbrug Duurzame wegreparatie


Imbema Denso BV biedt in samenwerking met Gerhard Herbers GmbH duurzame oplossingen voor wegreparaties en wegonderhoud.


EventBridge heeft een mobiele perso- nenbrug ontwikkeld die vanwege haar modulaire karakter bijna overal in te zetten is. De mobiele personenbrug is met twee personen, één vrachtwagen en één kraan binnen drie uur op te bou- wen en ook weer af te breken. Daar- naast biedt EventBridge de mogelijk- heid om de volledige brug te bedekken met PPE-zeil, voor bijvoorbeeld recla- me. De complete brug is in z’n geheel te verplaatsen. Hierdoor wordt de even- tuele overlast voor het wegverkeer tot een minimum beperkt.


De brug zal begin februari 2014 voor het eerst worden ingezet tijdens het WK Veldrijden te Hoogerheide. Een anima- tie met de mogelijkheden van de brug vindt u op de website.


Meer informatie: www.eventbridge.nl


Volgens manager Erik van Went van Imbema Denso is het met de re- paratieproducten mogelijk duurza- me verbeteringen door te voeren in wegonderhoud tegen lagere kosten en met een lagere belasting voor het verkeer en milieu. “Onze produc- ten, te weten Imbema Reparatie As- falt, Imbema Reactief Asfalt en Im- bema Vloeibaar Asfalt zijn op basis van plantaardige emulsie. Door het patent, met nummer 20 2005 007 130.7 kunnen deze unieke repara- tiematerialen Eco-producten ge- noemd worden! Omdat ze op basis van plantaardige emulsie zijn, zijn ze aanzienlijk vriendelijker voor mens en milieu dan conventionele produc- ten.”


Van Went legt uit dat deze produc- ten snel uitharden en koud verwerk- baar zijn. “Dat draagt bij tot het


streven naar maximaal resultaat met minimale belasting voor de omge- ving bij reparatiewerkzaamheden. Immers, zowel de verwerker als de omgeving waar de producten wor- den toegepast, worden hierdoor mi- nimaal belast. Er is geen extra ener- gie nodig voor het verwarmen van het product hetgeen ook weer stank en dus overlast voor de omgeving voorkomt. Dankzij de snelle uithar- ding hoeven er vaak niet of slechts heel kort wegen te worden afgeslo- ten voor het verkeer, hetgeen ener- gie bespaart vanuit de rijdende weg- afzettingen en overig materieel en ook wordt overlast voor het verkeer tot een minimum beperkt, zoals op- stoppingen en fi les die erg milieube- lastend zijn.”


Meer informatie: www.imbemadenso.nl


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48