This page contains a Flash digital edition of a book.
Rafeling meten


Duurzaam op het boerenerf


Het is belangrijk rafeling goed te meten.


Rafeling van het asfalt is zeker een aspect dat qua duurzaam- heid aandacht verdient. Volgens Arco Blancen van KOAC- NCP is het een belangrijk aspect voor schade, want: - grof wegdek zorgt voor meer geluid. Als een geluidsarm dek gaat rafelen, verdwijnt de geluidreductie.


- grof wegdek vraagt ook meer brandstof. Een factor die niet direct zichtbaar is, maar zeker qua duurzaamheid van be- lang is.


- tot slot is er meer fysieke schade aan motorvoertuigen door steenslag.


Omdat het begin van rafeling niet zichtbaar is, is het volgens Blancen belangrijk om goed en regelmatig te meten zodat je op het juiste moment maatregelen kunt nemen.


Naadbeschermers


Het boerenerf zo inrichten dat er geen vervuiling van het erf kan komen.


Voorbeeld van een openstaande naad.


Jan Voskuilen van Rijkswaterstaat besteedde tijdens de As- faltdag aandacht aan naden en naadbeschermers. Naden zijn altijd al de zwakke plek van het wegdek en vooral voor mo- torrijders kunnen naden gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat heeft een prijsvraag uitgeschreven om een naad te ontwikkelen die veilig en duurzaam is. Een goede naad is blijvend stroef, gaat niet glimmen, heeft een goede hechting met zowel oud als nieuw ZOAB en borgt de waterdoorlatendheid. Uit de in- zendingen koos de jury vijf winnaars die in september 2013 hun oplossing in proefvakken op de A59 aanlegden. De goed presterende systemen worden opgenomen in een lijst van ge- accepteerde uitvoeringsmethoden.


Een duurzaam voorbeeld dat niet direct uit de sector komt, maar wel razend interessant is, kwam van Bert van den Bosch van het Waterschap Zuiderzeeland. De Europese Kaderricht- lijn Water is in Nederland uitgewerkt in het Activiteitenbesluit, wat de milieu-eisen aan bedrijfsterreinen beschrijft. Ook de agrarische bedrijven moeten voldoen aan eisen voor milieuthema’s zoals geluid, ammoniak en bodem en veilig- heid. De waterschappen houden een belangrijk deel van het toezicht. Van den Bosch stelde dat boerenerven steeds va- ker zo worden ingericht dat er geen vervuiling van het erf kan komen. Het waterschap is trekker van het project Goed Boe- renerf, wat tot doel heeft om erfafspoeling (het afstromen van verontreinigd regenwater van het erf naar het oppervlaktewa- ter) te voorkomen. Agrariërs in Flevoland kunnen een gratis advies op maat ontvangen met betrekking tot erfafspoeling. Daarnaast is een project gestart om melkveehouders voor te lichten over de maatregelen die zij kunnen nemen om emis- sies, waaronder erfafspoeling, te nemen die ook over enke- le jaren nog voldoen aan de regels. De achtergrond van dit project is dat handhaving beperkt blijft tot het eenmalig toet- sen van de maatregelen. Een voorbeeld is de aanleg van een vloeistofdichte asfaltverharding of een systeem van bezink- passen. “Het gaat erom dat je je terrein zo inricht dat er geen vervuiling kan komen. En als je dat op het boerenerf kunt doen, kun je het op andere bedrijfsterreinen ook doen. Het gaat om het idee erachter.”


Lage temperatuur asfalt Wanneer het over duurzaamheid en energiebesparing gaat met betrekking tot asfalt, komt Laag Temperatuur Asfalt (LTA) natuurlijk om de hoek kijken. Laag temperatuur asfalt, wordt niet geproduceerd bij 165-175°C maar bij 90-100°C. LTA zorgt voor een directe energiewinst van 25 - 40 procent en een CO2-reductie van omstreeks 50 procent ten opzichte van tra- ditioneel asfalt.


Alhoewel de praktijk en laboratoriumproeven aantonen dat ook in LTA hergebruik goed mogelijk is, bestaan er nog vraag-


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48