This page contains a Flash digital edition of a book.
Afwegingen voor een duurzame brug


Dé duurzame brug bestaat niet. Elke situatie is uniek en vraagt om andere afwegingen en keuzes, die leiden tot een situatiespecifi eke oplossing. Daarbij speelt ook de interpretatie van het begrip duurzaamheid een rol. Bruggenspecialist ipv Delft is er voorstander van de term in zijn volle breedte te bekijken. Een beknopte checklist en een fl inke dosis logisch den- ken leiden dan tot een duurzaam ontwerp.


D


uurzaamheid is een lastige term, met name omdat het geen eenduidig begrip is. De een beschouwt een brug die lang meegaat en lang mooi blijft als duur- zaam, de ander vindt vooral een lage milieubelasting tijdens bouw en gebruik doorslaggevend. Ook aanpasbaarheid, her- gebruik en onderhoudbaarheid kunnen onder de noemer duurzaamheid vallen.


In theorie heeft de ideale duurzame brug de volgende ken- merken: - Afgestemd op situatie en klimaat - Afgestemd op te verwachten (veranderend) gebruik - Onderhoudsarm - Effi ciënt materiaalgebruik - Zo laag mogelijke milieubelasting (materialen, uitvoering, gebruik, sloop)


28 Nr.1 - 2014 OTAR


De praktijk is weerbarstiger. De ideale duurzame brug is door- gaans niet haalbaar, omdat er allerlei, soms tegenstrijdige, randvoorwaarden spelen die van invloed zijn op de mogelijk- heden. Het is dan de uitdaging tot een zo duurzaam mogelijk ontwerp te komen. Daarbij helpt het stapsgewijs langslopen van alle aspecten van duurzaamheid, maar is een fl inke dosis logisch denken ook onontbeerlijk.


DuboCalc Bij grootschalige projecten met een groot maatschappelijk be- lang is het verstandig niet alleen op logisch denken te ver- trouwen, maar ook levenscyclusanalyses (LCA’s) te laten uit- voeren. Alleen met een LCA is de exacte milieubelasting te bepalen. Een programma als DuboCalc, door Rijkswaterstaat speciaal ontwikkeld voor de grond-, weg- en waterbouw, be-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48