This page contains a Flash digital edition of a book.
te zetten. “De bekrachtiging in de Green Deal geeft extra ge- wicht aan onze duurzame ambities, niet alleen naar de buiten- wereld, maar ook intern.”


Overtuigingskracht Inmiddels heeft Van Riswijk niet alleen Gelderland, Utrecht en Overijssel, maar nog eens zes andere provincies achter de Green Deal gekregen. Zij zetten 10 februari hun handtekening. Hoe hij dat voor elkaar kreeg? “Door heel veel tijd en ener- gie te steken in het verhaal vertellen. Ik ben letterlijk het land in getrokken om presentaties en workshops te geven. Soms voor vijftien mensen, soms juist één op één. De beleidsmen- sen van GWW die ik tegenover me had, hoefde ik weinig te overtuigen. Het punt was vooral: hoe help ik hen aan muni- tie om de rest van de organisatie zover te krijgen? Ik heb me- nig radeloze mail ontvangen, maar dan was het vaak na twee maanden toch voor elkaar. Ja, uiteindelijk komt het neer op volharding en een lange adem.”


Waterbouwers Ook de Vereniging van Waterbouwers sluit zich in februari aan bij de Green Deal. Beleidsmedewerker Markt Fay van Don- gen vertelt dat waterbouwers zich hiermee zichtbaarder willen profi leren als een serieuze partner die proactief met haar op- drachtgevers meedenkt over duurzaamheid in de waterbouw. “Het mooie is dat we veel dingen uit de Green Deal al doen; we maken gebruik van de CO2-Prestatieladder en onderzoe- ken momenteel de mogelijkheden van DuboCalc. We zijn bo- vendien bezig een benchmark te ontwikkelen voor de CO2- Prestatieladder, zodat bedrijven zich beter van elkaar kunnen onderscheiden in hun aanbiedingen. Uiteindelijk gaat het ons niet zozeer om het instrument, maar om het doel erachter: CO2-reductie.”


Vliegwiel


Nieuw voor de Waterbouwers dankzij de Green Deal is het vele contact met de waterschappen die ook deelnemen, ver- telt Van Dongen. “Rijkswaterstaat en waterschappen zijn vaak onze opdrachtgevers, dus het is heel zinvol om samen in deze Green Deal te zitten. Dat levert hopelijk mooie nieuwe samen- werkingen op. We hebben onlangs een kick-off georganiseerd om het gesprek met waterschappen over duurzaamheid en in- novatie te openen. De Green Deal heeft daarin gefungeerd als vliegwiel; we merken dat het nieuwe contacten en interesse voor onze visie op duurzaamheid oplevert. Wat dat betreft is de Green Deal voor ons al geslaagd.”


Kennisontwikkeling


Misschien een minder voor de hand liggende, maar niet min- der waardevolle nieuwe Green Deal-partner is kennisinsti- tuut TNO. Op de achtergrond is TNO al jaren betrokken bij Duurzaam GWW, vertelt consultant duurzaamheid Suzanne de Vos-Effting. “Green Deals zijn vaak tussen overheid en be- drijfsleven, dus lag onze deelname niet meteen voor de hand. Als kennisinstelling kopen we immers ook niet in. Anderzijds kunnen we wel een belangrijke rol vervullen door duurzame kennisontwikkeling op gang te krijgen, en daarvoor is voe- ling met de praktijk belangrijk. Dat is de reden dat we in deze


tweede ronde toch aansluiten bij de Green Deal. Eigenlijk is het een formele bekrachtiging van een relatie die we al jaren ontwikkelen.”


Maatschappelijke impact Veel een-op-eenrelaties die TNO al had, zijn nu nog eens in netwerkvorm versterkt. “Als TNO beloven we onze kennis te delen met Green Deal-partners. Ook denken we mee over no- dige toekomststappen. Dat beïnvloedt weer onze agenda en onderzoeksprojecten.” Waar bij bedrijven vaak alles draait om omzet, is voor kennisinstellingen het aantal wetenschappelij- ke publicaties een graadmeter voor succes. “Gelukkig is dat bij TNO niet de enige indicator”, aldus De Vos-Effting. “Maat- schappelijke impact is belangrijker. Als straks blijkt dat TNO een bijdrage heeft geleverd aan duurzame GWW-ontwikke- ling, dan is onze opdracht geslaagd.”


Samenwerking Hoewel iedere deelnemer eigen doelstellingen heeft binnen de Green Deal, gaat er een groot gevoel van saamhorigheid van uit. Partijen zijn partners, willen met elkaar meedenken, kennis delen en gezamenlijk duurzaamheid op de kaart zetten. Die samenwerking tussen markt en overheid vindt Van Riswijk een verademing. “Er is geen betutteling met regels en wetten. Dat biedt mensen de ruimte om vanuit eigen drijfveren aan de slag te gaan, in plaats van dat het een verplicht nummer wordt.” Individualisme maakt daarbij steeds vaker plaats voor collec- tiviteit, aldus De Vos-Effting. “Duurzame verandering gebeurt niet omdat één partij zijn portemonnee trekt en een ander net- jes de opdracht vervult – dat is niet meer van deze tijd. Er zijn slimmere manieren nodig. De Green Deal is daar een mooi voorbeeld van.”


Over de Aanpak Duurzaam GWW


De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werk- wijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. Kern van de aanpak is het vanaf een zo vroeg mogelijke planfase meewegen van duurzaamheids- aspecten. In de planfase liggen immers de grootste duurzaamheidskansen. Belangrijk is om de hele levens- cyclus van de aan te leggen infrastructuur of het object in acht te nemen voor een goede afweging tussen Peo- ple, Planet en Profi t. Energiebesparing, leefbaarheid, duurzaam materiaalgebruik en beperking van grond- stoffen moeten in een vroeg stadium worden meege- nomen in de ambities van het project. Per project ligt de focus op de thema’s waar de meeste duurzaam- heidswinst te behalen is. Aanbestedingen worden zo- veel mogelijk oplossingsvrij gespecifi ceerd, om ruim- te te bieden voor creativiteit en innovatie. De aanpak maakt gebruik van een aantal instrumenten: het am- bitieweb, de omgevingswijzer, DuboCalc en de CO2- prestatieladder.


Meer informatie: www.duurzaamgww.nl. Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48