This page contains a Flash digital edition of a book.
De potentie is groot. Naar verwachting zal SolaRoad zo’n 50 kWh per vierkante meter, per jaar opleveren. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar. Dat betekent dat 100 meter SolaRoad-fietspad per jaar voldoende elektriciteit levert voor zo’n vier tot vijf huishoudens. Deze in- novatie kan een stevige bijdrage leveren aan de overheidsam- bities om meer duurzame energie op te wekken, zonder extra ruimtebeslag of vermindering van de landschappelijke kwali- teit. De provincie Noord-Holland streeft naar 16 procent duur- zame energie in 2020. Ook past de ontwikkeling in het streven van de GWW-sector om te komen tot duurzamere infrastruc- tuur (zie bijvoorbeeld het artikel over de GreenDeal Duurzaam GWW op pagina 9).


Techniek SolaRoad wordt ontwikkeld als een prefab-elementenverhar- ding, waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. De engineering is in volle gang om in het najaar de eerste, betrouwbare fiets- pad-pilot te realiseren. Om tot een goed presterend wegdek te komen, is samen met de provincie Noord-Holland als weg- beheerder een uitgebreid programma van eisen gemaakt. Op de eerste plaats moet het fietspad voldoende sterk en stroef zijn om veilig en comfortabel gebruikt te kunnen worden door fietsers en andere weggebruikers. Om voldoende energieop- brengst te krijgen, moet er genoeg licht op de zonnecellen vallen. Aan deze eisen moet voldaan worden over de totale levensduur van de elementen, bij een onderhoudsregime dat acceptabel is voor de wegbeheerder. Voor de pilot wordt een relatief korte ontwerp-levensduur van 10 jaar aangehouden.


Bescherming


Elk element bestaat uit een betonnen plaat van circa 3.5 x 2.5 meter. Deze wordt afgedekt door een lichtdoorlatende top-laag van gehard glas, waarvan het oppervlak stroef is ge- maakt met een coatingsysteem. Dit systeem is een dooront- wikkeling van slijtlagen die onder andere op bruggen worden toegepast. Onder de toplaag bevinden zich zonnecellen. In de huidige uitvoering worden ‘gewone’ silicium zonnecellen ge- bruikt, die ook worden toegepast in zonnepanelen op daken. De zonnecellen bevinden zich tussen een aantal beschermen- de lagen in specifiek voor de toepassing ontworpen modules. Daarmee blijft het kwetsbare silicium beschermd tegen me- chanische belastingen en weersinvloeden. In de elementen is de nodige elektronica verwerkt om het optimale rendement uit de zonnecellen te kunnen halen. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beperken van de invloed van lokale of bewegende schaduwwerking, bijvoorbeeld door wegmeu- bilair en weggebruikers. Daarnaast zorgt de elektronica voor een goede elektrische koppeling met het net.


Onderhoud en vervanging Om de weggebruikers comfortabel over het fietspad te la- ten rijden worden de elementen aan elkaar gekoppeld. Daarbij kan wel rotatie optreden, maar geen onderlinge verschuiving in hoogte. Bovendien zal op de overgangen tussen de ele- menten een voegafdichting worden gebruikt. De koppelingen worden zo uitgevoerd, dat individuele elementen voor onder- houd of reparatie snel uit het fietspad kunnen worden gelicht


en vervangen kunnen worden door een ander element. Ook de elektrische koppelingen tussen de elementen worden zo uitgevoerd, dat tussentijdse inspectie en eventueel onderhoud of vervanging makkelijk kan worden uitgevoerd. Aan de voor- koming van schade door ongedierte of storingen door vocht- indringing wordt in het ontwerp veel aandacht besteed.


Pilot


De eerste fietsers zullen eind 2014 over SolaRoad kunnen rij- den. Dan ligt er een stuk van 100 meter in het fietspad langs de N203 in Krommenie, Noord-Holland. Met deze pilot gaan we op allerlei manieren praktijkervaring opdoen, bij aanleg, gebruik, en beheer en onderhoud. Daarmee krijgen we betere antwoorden op technische vragen, bijvoorbeeld over de ener- gie-productie in de praktijk, en de invloed van vervuiling daar- op. Ook over de mate van slijtage en de daaraan gekoppelde onderhoudsbehoefte zal meer duidelijkheid komen. Daarnaast gaan we onderzoeken wat de beleving en ervaringen zijn van de belangrijkste stakeholders zoals weggebruikers, wegbe- heerder, en netbeheerder. Het pilot-wegdek blijft een aantal jaren liggen om ook gegevens en ervaringen op de lange duur te verzamelen. Verbeteren, aanpassen en doorontwikkelen gaan parallel aan het pilot-traject gewoon door, met input van gegevens uit de pilot.


Samenwerking SolaRoad wordt ontwikkeld in een ‘gouden driehoek’, waar- in kennisinstelling, overheid en marktpartijen samenwerken in het innovatietraject. In deze samenwerkingsvorm komen de belangen van de verschillende partijen vanaf het begin op ta- fel. Dit creëert vertrouwen en draagvlak bij de deelnemers en daarmee een goede balans tussen kennisontwikkeling en in- novatie, toegevoegde maatschappelijke waarde, en een ge- zond businessmodel. In het consortium is TNO verantwoor- delijk voor onderzoek, ontwerp en integratie van het systeem, de beproevingen en het projectmanagement. De provincie Noord-Holland treedt op als wegbeheerder en participeert vanuit deze rol actief in de ontwikkeling van de pilot. De ont- wikkeling en uitvoering van het productieproces van de Sola- Road elementen ligt bij Ooms, in samenwerking met Strukton Prefab Beton. Ooms zorgt ook voor de plaatsing van de ele- menten op locatie, en Imtech ontwerpt en bouwt in samen- werking met haar partners het elektrische systeem.


Toekomst


SolaRoad kan een belangrijke doorbraak betekenen voor grootschalige, duurzame energiewinning uit wegen, zonder extra ruimtebeslag of omgevingshinder. De pilot die eind 2014 in Krommenie wordt gestart is hierin een belangrijke mijlpaal. Met de gegevens en ervaringen uit die proef kunnen we Sola- Road verbeteren en doorontwikkelen voor toepassing op an- dere typen wegen, zoals wijk(ontsluitings)wegen en busba- nen. Stel je voor dat we in de toekomst de voertuigen kunnen voeden met de opgewekte elektriciteit uit de weg? Dan zet- ten we een grote stap naar een energieneutraal mobiliteits- systeem.


Meer informatie: www.solaroad.nl Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48