This page contains a Flash digital edition of a book.
Bedrijfsleven trekt de kar Hofman wijst op een aantal veelbelovende initiatieven en con- stateert tegelijkertijd dat het het bedrijfsleven is dat op dit mo- ment de kar van de duurzaamheid trekt. Werd tot voor kort het vrijkomende puin bij het slopen van asfaltwegen gebro- ken en als puin weer als funderingsmateriaal onder de nieuwe weg toegepast, tegenwoordig gaat steeds meer oud asfalt te- rug naar de asfaltcentrale om in principe weer te worden her- gebruikt. Hofman: “Asfalt bestaat uit steenachtig materiaal dat door bitumen aan elkaar wordt gekleefd. Ons bedrijf heeft ook een procedé ontwikkeld om ook die bitumen weer volledig te recyclen; bitumen - een aardolieproduct - is een stof die in de toekomst in mindere mate beschikbaar is en dus ook duurder wordt. Met ons product ML-Track (Multi-life Totale Recycled Asphalt Concrete) produceren we nu asfalt dat bestaat uit vol- ledig gerecyclede materialen. We hebben dit inmiddels in di- verse projecten toegepast.”


Betonrecycling


Ook op het gebied van beton zijn inmiddels veelbelovende ontwikkelingen gaande. Van oudsher wordt ook oud beton gebroken en net als asfalt als funderingsmateriaal onder de nieuwe weg gelegd. Hofman: “Beton bestaat uit zand, cement en grind en er worden steeds meer vorderingen gemaakt in het volledig recyclen van deze basisstoffen. Daarbij wordt het beton gebroken, gewassen en op een speciale manier ge- droogd via de zogenaamde ADR (dry recovery) methode. Het bijzondere aan deze methode is niet alleen dat het grind uit het oude beton wordt gewonnen en opnieuw kan worden toe- gepast in nieuw beton, maar dat ook het cement weer kan worden herverwerkt. Daar moeten dan ook nog andere mate- rialen aan worden toegevoegd, maar op deze manier kan be- ton voor bijna 100 procent worden herverwerkt in nieuw be- ton.”


DUO² voorbeeld


In de praktijk heeft deze nieuwe methode zich al bewezen. Zo is in Groningen het beton van het oude gebouw van consor- tium DUO² (bestaande uit Strukton, Ballast Nedam en John Laing) gerecycled en vervolgens gebruikt in het beton van de nieuw gebouwde parkeergarage die onderdeel uitmaakt van het nieuwe gebouw. “Het oude gebouw was dus de grond- stoffenleverancier voor het nieuwe, kun je zeggen. En dat kan


dus ook bij het vervangen van kunstwerken.” Het recyclings- project in Groningen maakt deel uit van een groot EU onder- zoeksproject, FP7, waarbij fondsen beschikbaar worden ge- steld voor innovaties, zoals het herverwerken van bij sloop vrijkomende materialen.


Samenwerken noodzakelijk


Appeltje-eitje zou je zeggen, maar zo simpel als het klinkt, zo gecompliceerd kan de praktijk zijn, vertelt Hofman. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang dat bij een project zoals in Gro- ningen de processen zoveel mogelijk lokaal, in situ, plaatsvin- den. Transport van materialen dient beperkt te worden omdat de milieubalans - CO2 en ook transportkosten - anders al snel de andere kant opslaat. Hofman: “Mede aan de hand van het project in Groningen zijn we samen het de TU Delft en een consortium aan het onderzoeken hoe we dit proces verder kunnen optimaliseren. Het project in Groningen kon ook al- leen tot een succes worden gemaakt door nauwe samenwer- king met de cementindustrie waarmee we goede afspraken hebben gemaakt. Wij leverden slechts de grondstoffen voor het nieuwe beton, maar door de samenwerking kregen wij er beton voor terug. Kortom, wil je met elkaar echt meters ma- ken, zul je het ook echt met elkaar moeten doen.”


Green Deal Beton In die zin worden in de betonketen al forse stappen gezet in het kader van de Green Deal Beton waarin bedrijven in de betonketen afspraken hebben gemaakt met de Rijksoverheid over verduurzaming van de betonketen. Het langetermijn- doel is om in 2050 een honderd procent duurzame betonke- ten te hebben. De betonketen omvat de winning van primaire grondstoffen (zand, grind,mergel) en secundaire grondstoffen (hoogovenslakken, poederkoolvliegas en betongranulaat), de productie van cement, betonproducten en betonmortel, aan- nemers en sloop- en recyclingbedrijven. Daarnaast spelen ook architecten, ingenieursbureaus, installatiebedrijven, op- drachtgevers en gebruikers een belangrijke rol. Bijzonder is dat Rijkswaterstaat – als grote opdrachtgever in de bouw – medeondertekenaar is van deze afspraken. Hofman: “De par- tijen binnen de keten maken gebruik van elkaars kennis om tot een succesvolle vergroening van de betonketen te komen. We richten ons op implementatie van de handelingsperspec- tieven - allemaal innovaties - die nu worden uitgewerkt en waarvan een groot aantal al in 2020 operationeel moet zijn. Tal van concrete businesscases, want er moet natuurlijk wel geld te verdienen zijn.”


Maatschappelijke ambitie Het bedrijfsleven dus als koploper van verduurzaming. Op- drachtgevers spelen volgens Hofman een doorslaggevende rol om de maatschappelijke ambitie die er is, ook daadwerke- lijk tot een succes te maken. “Een beperkt aantal opdrachtge- vers daagt ons op dit vlak echt uit. Maar er liggen veel meer mogelijkheden die we met z’n allen echt kunnen realiseren. Dan zullen we wel af moeten dat bij aanbestedingen de laag- ste prijs de overhand krijgt. Gunnen op waarde is dan het uit- gangspunt in plaats van gunnen op de laagste prijs. Dit stimu- leert innovaties en duurzaamheid.”


22 Nr.1 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48