This page contains a Flash digital edition of a book.
over water’


“De SGP heeft binnenvaart altijd een warm hart toegedragen. Schoon, duur- zaam, stil, professioneel en goedkoop. Nog lang geen files op vaarwegen. Bin- nenvaart is een krachtige bedrijfstak, maar lijdt hevig onder de crisis. Dat raakt hardwerkende ondernemers en gezinnen. De golven gaan hoog. We wil- len absoluut voorkomen dat in deze cri- sistijd de binnenvaartvloot wordt ont- manteld, terwijl we de capaciteit in de toekomst hard nodig hebben. Overheid, banken en binnenvaartbranche moeten hier gezamenlijkheid op inspelen.”


“Eén van de belangrijkste punten voor de binnenvaart: het vorige kabinet heeft uitgesproken dat achterstallig onder- houd aan de vaarwegen uiterlijk in 2016 zal zijn ingelopen. Onder druk van de bezuinigingen komt deze doelstelling onder druk. De SGP wil vasthouden aan de doelstelling om achterstanden bij het onderhoud aan vaarwegen in 2016 te hebben weggewerkt. Achterstallig on- derhoud laten ontstaan is uiteindelijk altijd duurder. De SGP wil behoud van het kleine schip. Juist het kleine binnen- vaartschip vervult een belangrijke func- tie in de logistiek van bedrijven die ge- legen zijn aan de haarvaten van ons vaarwegstelsel. Deze functie staat on- der druk. De kleine binnenvaart vormt dé duurzame concurrent voor het ver- voer over weg! Doorgeschoten techni- sche- en milieu-eisen mogen het varen hiermee niet onmogelijk maken. De toe- komst van het kleine schip staat of valt bij het goed bevaarbaar houden van de kleinere vaarwegen. Ook bij deze min- der opvallende vaarwegen moeten ach- terstallig onderhoud, knelpunten rond sluizen, te lage bruggen, et cetera ver- sneld worden.”


“Op OV-gebied is de SGP voorstan- der van een gezonde mix van maatre- gelen. Wij geloven sterk in concepten à la de Randstadrail. De SGP pleit voor


een verbod voor vrachtverkeer op zon- dag. Behalve investeringen in vaarwe- gen pleit ik voor extra investeringen in vaarwegen, asfalt, fietspaden en fiets- stallingen. Denk aan het invoeren van een eenduidig systeem van autobelas- tingen en het creëren van gunstige fis- cale voorwaarden voor investeringen en ondernemerschap voor onder andere elektrisch rijden.”


“De bouwsector zit in zwaar weer. Wat kunnen we nog meer doen om bouwon- dernemers wat wind in de zeilen te ge- ven? We horen van burgers en onder- nemers veel kritiek op de tijd en energie die ze kwijt zijn aan bouwprocedures. En tijd kost geld. Zomaar een voor- beeld: De eigenaar van een Rijksmo- nument wilde een brievenbus plaatsen. Daarvoor had hij een gewone bouwver- gunning nodig, een toestemming voor strijdig planologisch gebruik en toe- stemming voor de Monumentenwet. De brievenbus kostte hem ruim 5.000 euro aan leges. Een dure brievenbus…”


“De SGP heeft de afgelopen maanden veel contact gehad met mensen uit het veld. We hebben voor het zomerreces een serie voorstellen voor versnelling en vereenvoudiging van bouwprocedu- res aan minister Blok overhandigd. Maar ook Infrastructuur en Milieu heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Daar- om stelt de SGP de volgende zaken voor. Ten eerste: Het actieteam ‘Ont- slakking gebiedsontwikkeling’ is op pad om gemeenten te helpen bij het versnel- len van procedures. Het actieteam richt zich echter vooral op gebiedsontwik- keling, ofwel de grotere projecten. Veel burgers en bedrijven lopen juist ook bij verbouwingen en kleine projecten te- gen onnodige vertraging op. Gemeen- ten hebben verschillende instrumenten gekregen om proceduretijd te besparen, maar dan moeten ze deze wel gebrui- ken. Dat gebeurt te weinig. Gemeen- ten zouden de kortst mogelijke proce-


dure als uitgangspunt moeten nemen. Hier is nog veel winst te behalen. De SGP vraagt de regering om het actie- team ook op pad te sturen om procedu- res voor de kleinere, reguliere bouwpro- jecten versneld te krijgen.”


“Ten tweede: Het werkveld geeft aan dat gemeenten vaak onnodig veel tijd nemen voor wijziging van bestemmings- plannen en ook voor de behandeling van principeverzoeken voor een omge- vingsvergunning. De SGP pleit voor het invoeren en aanscherpen van wettelijke termijnen.”


“Ik krijg signalen dat provincies regel- matig het werk van gemeenten voor be- stemmingsplannen en bestemmings- planwijzigingen meer dan dunnetjes overdoen. Deze kritiek wordt gedeeld door de VNG. Te vaak toetsen gemeen- ten niet alleen op hoofdlijnen, maar be- moeien ze zich ook met details. Ook hebben we voorbeelden gezien van hoge compensatie-eisen voor beperk- te ingrepen in natuur en landschap. Zo moest een ondernemer uit Brabant 10.000 euro neertellen voor de uitbrei- ding van een aardappelbewaarplaats op akkerland. Volgens de provincie ging dit ten koste van de landschappelijke kwa- liteit. Ik zou zeggen: Schoenmaker, blijf bij je leest!” “Tenslotte: Voor de uitgebreide proce- dure voor een omgevingsvergunning geldt dat het ontwerpbesluit zes we- ken ter inzage gelegd moet worden. We hebben gehoord dat voor de eenvou- dige projecten weinig zienswijzen in- gediend worden. Daar zit ruimte voor versnelling. De SGP wil dat gemeenten ruimte krijgen om de inzagetermijn te halveren.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.1 - 2014 OTAR


O Nr.1 - 2014 TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48