This page contains a Flash digital edition of a book.
In Kampen geprefa- briceerde brug die in twee nachten in het Deense Frede- rikssund is gemon- teerd.


O


p de recent gehouden Waterbouwdag in Rotterdam won Hans van Stralen van Royal Haskoning DHV uit acht teams de zeepkistpresentatie met zijn houten


opvouwbare sluisdeur. Niet alleen benadert deze in gesloten toestand veel beter dan de traditionele puntdeur een druk- boog, maar door de betere krachtsoverdracht kan de deur ook nog eens lichter worden uitgevoerd. Bovendien geldt er door een extra scharnier geen lengtebeperking meer van 13 meter voor houten sluisdeuren, ingegeven door de maximale handelslengte van azobé balken. “Sluizen kunnen nu net als met stalen puntdeuren tot 21 meter met houten deuren wor- den afgesloten,” aldus Van Stralen. “En dat scheelt al gauw een miljoen euro vergeleken met stalen puntdeuren in een ver- gelijkbare kolk.”


CO2-neutraal Van Stralens ontwerp is een van de meest recente innovaties met het materiaal hout in de grond-, weg- en waterbouw. Al eerder zagen we houten lichtarmaturen verschijnen en plaats- te zowel Green Planet als Fastned een netwerk van houtrijke ‘duurzame’ tankstations. Hout is een hernieuwbaar materiaal dat aan hoge duurzaamheidseisen voldoet, gemakkelijk be- werkbaar is en bij de productie weinig energie nodig heeft, zeker als je het afzet tegen andere materialen als (composiet) kunststof, beton en staal. In levenscyclusanalyses (LCA’s) scoort hout dan ook positief. Daar komt bij dat hout past in de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid: hout bindt tij- dens de groei CO2, die het aan het eind van zijn levenscyclus weer afgeeft. Het is daarmee als een van de weinige bouw- materialen CO2-neutraal toe te passen. Het past zo goed in nieuwe aanbestedingsvormen als EMVI-inschrijvingen, alsook in DuboCALC en de CO2-prestatieladder.


Milieukostenindicatie De positieve (milieu-)technische eigenschappen van hout


vertalen zich ook in hun toepassing, zoals het ingenieursbu- reau Beco te Rotterdam eind vorig jaar aantoonde in het door AgentschapNL geïnitieerde onderzoek ‘LCA bruggen’, waar- over op 9 oktober 2013 in Cobouw is gepubliceerd. Beco ver- geleek onder andere 3 meter brede fi etsbruggen met een vrije overspanning van 14 meter van hout (azobé), staal, beton en composiet met een initiële levensduur van vijftig jaar en een belasting van 5kN/m2. Beco bepaalde de milieubelasting op basis van een milieukostenindicatie (MKI) van hout tot zeer laag. Bij composietbruggen is deze ruim tweemaal zo hoog als bij bruggen van beton en staal. Vooral de productiefase van composiet (kunststof) zorgt voor een hoge milieubelasting. Daarnaast scoort composiet veel slechter op de effecten ‘hu- man toxicity’ en ‘global warming’. En dan is bij de alternatie- ven nog een beetje bijgestuurd. Beco is bij beton uitgegaan van cement met hoogovenslakken in plaats van ‘nieuw’ ce- ment. Bij de stalen brug is het gebruik van coating geredu- ceerd. De composietbruggen belasten het milieu vanwege de materialen glas, hars en polyurethaanschuim. De goede score van hout voor de fi etsbrug heeft ermee te maken dat het ma- teriaal bij verbranding na de levensduur groene energie ople- vert. Het moet wel duurzaam geproduceerd zijn. De bruggen zijn in overleg met de hout-, staal- en betonbranche en Fiber- Core (producent van composietbruggen) gekozen en volgens Rijkswaterstaat voldoende vergelijkbaar. Onderzoekster Diane de Graaf: “Bij gebruik van duurzaam geproduceerd hout com- penseren houtoogst en natuurlijke bijgroei elkaar en wordt uit- putting en aantasting van het ecosysteem voorkomen. Boven- dien heeft hout de goede eigenschap van hergebruik, zowel fysiek, door bijvoorbeeld planken te hergebruiken, als ook in de afvalfase doordat de hernieuwbare energie die in het hout ligt opgeslagen bij verbranding in de eindfase weer vrijkomt.”


Geleiderail


Die gunstige milieu-eigenschappen van hout waren voor Rijks- Nr.1 - 2014 OTAR


O Nr.1 - 2014 TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48