This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


IHE Delft studente Uwe Best op de internationale Ecoshape-conferentie eind juni met een presentatie over haar onderzoek naar mangrovebossen op moddervlakten.


Ecoshape directeur Henk Nijboer meldde dat er momenteel 16 BmdN- pilots draaien en dat de ervaringen nu meer internationaal uitgedragen gaan worden.


wereldwijde uitrol van BmdN te stimuleren. EcoShape-direc- teur Henk Nieboer benadrukte dat de richtlijn meer is dan een update. “Naast tien jaar aan extra ervaring, kennis en pilotprojecten is er meer structuur aangebracht in de site om iedereen zo snel mogelijk naar de juiste informatie te gidsen. En alles is nu ook goed leesbaar op smartphones en tablets.” Nieboer hoopt dat er wereldwijd gebruik van wordt gemaakt.


Nieuwe iconen


Lange tijd was de Hollandse Zandmotor hét BmdN-icoon bij uitstek, vertelt hij. “Nu schuiven we graag een internationaal initiatief, het herstel van mangrove kustbossen in Timbul Slo- ko in Indonesië, naar voren als iconisch voor dit vakgebied.” De kustbossen in Timbul Sloko beschermen tegen over- stromingen en een stijgende zeespiegel doordat de golven worden gedempt van golven en het verzamelde sediment de geërodeerde kust herstelt.


Ook hiervan staan de onderliggende principes beschreven in de richtlijn. Op de conferentie vertelden de Wageningse studenten Myriam Groenendijk en Emma Kluitman dat ze de richtlijn hebben gebruikt bij hun onderzoek naar de verster- king van de Steurgatdijk bij Werkendam. Met een wilgenbos ervoor en een grasmat erop kon de dijk een meter lager wor- den aangelegd, zo vertelden zei op de conferentie. De groene dijk die er nu komt, is tot vreugde van omwonenden 70 cm lager.


Verdere toevoegingen Alle feedback, nieuwe projecten, vergaarde kennis en ideeën zullen continu, en in ieder geval tot eind 2020, aan de richt- lijn worden toegevoegd, belooft Van Eekelen. EcoShape wil de vergaarde kennis en kunde ook in boekvorm gieten. “Het moet in ieder geval een boek vol Building with Nature con- cepten en inspiratie worden. Hoe het er precies uit gaat zien, daar broeden we nog even op.”


De Guidelines Building with nature zijn te vinden op: www.buildingwithnatureguidelines.org


Twee Building with nature iconen Zandmotor bij Ter Heide, Nederland


De eerste evaluatie van de Zandmotor pilot in 2016, vijf jaar na aanleg, was positief. De verspreiding van het 20 miljoen kuub opgespoten zand verloopt iets langzamer dan verwacht, maar het aangebrachte zand blijft bijna in zijn geheel in het kunstfundament en stroomt niet terug naar zee. Rijkswaterstaat wacht nog een paar jaar en neemt dan een beslissing over eventuele meer zandmotoren langs de kust. In Engeland is gestart met de aanleg van een kleiner ´broertje´ van 1,5 miljoen kuub zand. Herstel mangrovebossen in Timbul Sloko, Indonesië Langs de sterk geërodeerde Noord-Javaanse kust heeft een Building with nature consortium doorlaatbare dammen aangelegd die de golven dempen en het sediment vast- houden. Het ingevangen sediment is een ideale voedings- bodem voor het ontkiemen van mangrovezaden waardoor oude mangrovebossen langzaam terugkomen. De lokale bevolking is betrokken bij het onderhoud en verbetering van de houten dammen.


Nieuwe iconen in wording Kleirijperij, Delfzijl Eerder dit jaar is gestart met de aanleg van proefvakken waar de baggerspecie uit de vaargeulen in het Eems-Dol- lard estuarium, kan ontwateren en rijpen tot klei waarmee de Waddendijken kunnen worden versterkt. In deze verschil- lende proefvakken wordt nu onderzocht hoe het brakke slib zo snel mogelijk water en zout kwijtraakt zodat klei ontstaat die aan de eisen voldoet voor dijkversterking. Pilot zandige versterking Houtribdijk, Enkhuizen-Lelystad De afgelopen jaren is in het kader van een EcoShape on- derzoeksproject in een proefvak langs de Houtribdijk ge- keken naar de effecten van het aanbrengen van zand op de vooroever van de dijk. Specialisten hebben het zand- profi el in de gaten gehouden om te zien hoe het zand zich gedraagt in combinatie met de golven en stromingen in dit gebied. Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met de ver- sterking van de Houtribdijk en gaat op een gedeelte van de dijk een zandproefi el aanbrengen van 70 m boven water en 70 m onder water.


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48