This page contains a Flash digital edition of a book.
Menno Holterman, ceo Nijhuis Industries: WATERTECHNOLOGIE


‘Topsector Water moet beter kijken naar marktontwikkelingen’


Door Jeroen Bezem


Is de drive voor innovatie in de watertechnologie in Nederland niet te veel gericht op het verbeteren van prestaties en zou deze niet meer gericht moeten zijn op technieken die de komende dertig jaar geld in het laatje brengen? Dat vraagt Menno Holterman, ceo van Nijhuis Industries zich hardop af.


Holterman reageert daarmee op vragen die WaterForum stelde in Magazine 4 2018. In het artikel ‘Van kennis naar kassa’ vroeg redacteur Esther Rasen- berg een aantal deskundigen uit de wa - tertechnologiesector om te refl ecteren op de kansen van Nederlandse water- technologie op de wereldmarkt. Welke van de 120 projecten uit het programma TKI-Watertechnologie van de Topsector Water gaan uitmonden in wereldwijde kaskrakers en brengen Nederland de felbegeerde toppositie op de wereld- markt?


Volgens de technologie-experts in het artikel (Jans Kruit van Sweco, Paul Roeleveld van Royal HaskoningDHV en Leon Korving van Wetsus) zijn de Neder- landse ambities groot, maar moeten we de buitenlandse concurrentie niet onder- schatten. Holterman sluit zich daarbij aan: “De concurrentie in de watertechno- logiesector is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name door de intro- ductie van veel lokale ondernemingen in emerging countries, die dikwijls leiden- de technologiebedrijven hebben geko- pieerd en die technologie tegen lagere verkoopprijzen in lokale markten aan- bieden.”


Onvoldoende visie en ambitie In plaats van op het verbeteren van prestaties zou de Topsector Water het beleid daarom beter kunnen richten op ‘de kassa’, vindt Holterman. Meer aansluitend op de buitenlandse water-


16 WATERFORUM NR 5


markten en meer gericht op export die Nederland in de wereldtop-3 kunnen brengen.


“Er is op dit moment binnen het Topsec- tor-waterbeleid onvoldoende visie en bijbehorende ambitie” stelt de ceo van Nijhuis Industries. “Er wordt in het alge- meen op groei gestuurd, zonder dat we ons daarbij verdiepen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt. In een aantal emerging countries worden enorme stappen gemaakt: wie had een paar jaar geleden gedacht dat India de ambitie heeft om Zero Liquid Discharge ‘nationwide’ te introduceren?”


“Maar wat gaan we dan met al die mi- neralen en zouten doen?”, vervolgt hij. “De circulaire economie wordt in een aantal landen gezien als een ‘hobby uit noordwest Europa’, omdat in die landen vooral de focus ligt op CO2


-footprintre-


ductie en energietransitie. In Nederland lijkt opeens enorm veel focus op medi- cijnrestenverwijdering te komen, maar als we niet oppassen gaat dat ten koste van de aandacht voor circulariteit. Denk ook aan de aandacht voor plastic, waar in verschillende landen aan oplossingen wordt gewerkt. Dit soort trends en ont- wikkelingen hebben impact en dienen derhalve nauwkeurig geanalyseerd te worden!”


Nichemarkten Volgens de ceo van Nijhuis Industries worden momenteel in Nederland onvol -


doende keuzes gemaakt in welke tech- nologie en applicatiegebieden we willen en kunnen excelleren. Overigens ziet Holterman ook positieve ontwikkelin- gen: “Nederland is koploper in een aan- tal niches. Zoals chloorvrij drinkwater, afvalwater, nutriëntenterugwinning en resource recovery.”


Maar op veel andere markten loopt Ne- derland zeker niet voorop: “Voor de ver- wijdering van prioritaire stoffen zijn Zwit- serland en Duitsland de gidslanden, terwijl op het gebied van Zero Liquid Discharge een aantal regio’s in het Midden-Oosten, delen van de VS en In- dia zich razendsnel ontwikkelen. Israël heeft een leidende positie ontwikkeld op het gebeid van ontzilting, samen met landen als Singapore en Spanje. En voor thermische drukhydrolyse is Denemarken een gidsland, door de po- sitie van Cambi”, aldus Holterman.


Nijhuis Industries doet er alles aan om Nederlandse watertech- nologie elders in de wereld te vermarkten. Zo tekende het bedrijf in het voorjaar een samenwerkingsovereenkomst met Witteveen+Bos, voor de wereldwijde implementatie en toekom- stige ontwikkeling van het 1-STEP-fi lter, dat de effl uentkwaliteit van rwzi’s fors kan verbeteren (foto: Nijhuis Industries).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48