This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERKWALITEIT


Nederland worstelt met de Europese Kaderrichtlijn Water Eindsprint Door Pieter van den Brand


De waterkwaliteit in Nederland verbetert, maar de doelen van de Kaderrichtlijn Water worden lang niet overal gehaald. De strenge ‘one out, all out’-beoordeling maakt verbeteringen nauwelijks zichtbaar. De tijd dringt, want over een paar jaar moeten de defi nitieve plannen zijn gesmeed om de Europese doelen te halen.


De Nederlandse waterbeheerders maken zich op voor een nieuwe reeks stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Elke zes jaar moet zo’n SGBP per stroomgebied doelen en maatregelen beschrijven voor


Frank van Gaalen (PBL):


“Op de biologische waterkwaliteit scoren we als


een van de slechtste in Europa.


Op chemische kwaliteit zijn we een middenmoter.”


een betere oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. De inmiddels derde tranche van plannen uit ons land voor de stroomge- bieden Rijn, Maas, Schelde en Eems gaat over de periode 2022-2027. Per stroomgebied komen de plannen in één landelijk SGBP terecht, dat, aangevuld met een generieke visie en maatregelenpakket van het Rijk, uiterlijk eind 2021 bij de Europese Commissie in Brussel moet zijn. Ditmaal is het ernst.


Niet dat alle KRW-doelen in 2027 moeten zijn gehaald, maar uiterlijk dat jaar moeten alle maatregelen daarvoor wel zijn genomen - van het herstel van beken en de aanleg van na- tuurvriendelijke oevers en vispassages, tot bronmaatregelen om de fosfaat- en nitraatemissies uit de landbouw tegen te gaan. Concludeert Brussel dat een land niet genoeg maatre- gelen heeft genomen, dan kunnen hoge boetes volgen.


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48