This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: RIOLERING


Rioolwerkzaamheden in de Auke Vleerstraat in Enschede (foto: Gemeente Enschede)


in 2000 opnieuw werd opgebouwd en ingericht. De beek terugbrengen was een grote wens van de bewoners, ze lag grotendeels vergeten ondergronds in buizen. De nieuwe beek wordt niet alleen gevoed door de oorspronkelijke bron, maar ook met opgepompt grondwater, zodat het grondwaterpeil daalt. Het water klatert vrolijk in een modern vormgegeven stenen bedding en dient bovenal als decoratie en speel- en ontmoetingsplek.


“Bij de beek die we nu aanleggen, de Stadsbeek, zijn de waterafvoer- en bergingsfunctie veel belangrijker”, vertelt Meijer. “Die beek zal ook zichtbaar stijgen in natte periodes.” Vijf jaar geleden startte de gemeente met een inventarisa- tie van het risico op wateroverlast in de stad. Daaruit rolden de belangrijkste knelpunten en ideeën om de risico’s daar fl ink te verlagen. In combinatie met drainage in een aantal starten verlaagt de Stadsbeek de grondwaterstand in de wijken Pathmos en Stadsveld. De eerste kilometer beek zijn gerealiseerd en begin juli feestelijk geopend. Ook is een begin gemaakt met de aanleg van een systeem voor de af- voer van grondwater en hemelwater in verschillende straten.


Dat systeem zal straks afwateren op het nog te graven deel van de nieuwe Stadsbeek. In perken en op pleinen waar de beek passeert, krijgt ze nog extra ruimte in de vorm van over- loopgebieden en wadi-achtige structuren. Zo kan de beek ook bij zware buien het regenwater lang vastgehouden. Met de nieuwe Roombeek en Stadsbeek raakt het rioolstelsel van de stad steeds meer ontmengd: regen- en rioolwater krijgen hun eigen afvoer, wat de rioolwaterzuivering ontlast.


Kristalbad: méér dan een buffer


Kristalbad Enschede helpt met haar aanpak van de water- overlast ook buurgemeente Hengelo, een stukje lager ge- legen, onderaan de stuwwal. “Als Enschede het regenwa- ter niet vasthoudt, stroomt het omlaag naar Hengelo en ontstaan daar problemen”, vertelt Stef Fortkamp, project- leider bij Waterschap Vechtstromen, waar beide steden onder vallen. Eind 2013 is daarom het Kristalbad geopend: een groen, moerassig waterretentiegebied tussen de twee steden dat 200.000 kuub water kan vasthouden. In de buffer komt water terecht van de rioolwaterzuivering van Enschede en van hemelwater dat tijdens heftige buien in Enschede valt. Naast waterberging verbetert het Kristal- bad de kwaliteit van het water uit de rwzi en vormt het ge- bied een ecologische verbindingszone. Fortkamp: “Dank- zij het Kristalbad kunnen we water vasthouden in heel natte tijden, maar ook bij grote droogte. Dat kan hier ook een probleem zijn omdat we relatief hoog liggen.”


WATERFORUM SEPTEMBER 2018


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48