This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERKWALITEIT


Vispassage Caspargouw is een meervoudige vispassage die ervoor zorgt dat vissen zich vrijuit tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en zijwateren kunnen verplaatsen. De aanleg van de vispassage heeft een gunstig effect op de visstand.


Monitoring


Nederland heeft een uitgebreid monitoringsysteem met zo’n tachtig parameters, waar andere lidstaten soms maar twee tot drie parameters meten. Vanuit de tijd van de vervuilde Rijn en de effl uentcontroles van de vele nieuwe rwzi’s die toen zijn gebouwd, heeft ons land een traditie opgebouwd om onze waterkwaliteit uitvoerig te monitoren. In andere lid staten ont- breekt deze aandacht, puur omdat de noodzaak er niet is. Het ‘kromme’ van de KRW is dat EU-landen die minder me- ten er in de Brusselse beoordeling beter uitkomen.


Is Nederland niet het slachtoffer van zijn eigen uitgebreide monitoringsysteem? “Zeker niet”, antwoordt Van der Molen stellig. “Want al die kennis is hard nodig om de juiste kos- teneffectieve maatregelen te kiezen. Het verdient zich terug dat we veel meten en weten. In de ogen van de Commissie doen we het goed.” PBL-onderzoeker Van Gaalen wijst erop dat de uitdaging bovendien complex is. “Het effect van maat- regelen hangt sterk af van plaatselijke omstandigheden. De KRW vraagt dat je als land aannemelijk maakt dat je met de maatregelen die je vóór 2027 gaat nemen, de doelen gaat halen. Niet alles werkt op elke plek echter even goed. Er blijft een onzekerheidsmarge.”


Verschil van inzicht


Over het meten heeft Nederland daarnaast nog een ver- schil van inzicht met de Europese Commissie, aldus Van der Molen. “De Commissie denkt dat je voor een waterlichaam alle belastingen kunt uitdrukken in getallen, en dat dit ook voor de maatregelen kan. Streep eronder in een spreadsheet en dan moet het op nul uitkomen. Hoewel we in Nederland veel energie stoppen in de analyses van watersystemen, is de werkelijkheid complexer. Het is veel meer een cyclisch, adaptief proces met continu bijsturen en leren van voorgaan- de ervaringen. Er is altijd sprake van onzekerheid bij de effec- tiviteit van maatregelen, met name om de diffuse belasting van landbouwgrond te verminderen. Als je een goede analyse doet, daarop besluiten baseert, maar zes jaar later denkt dat er toch meer of iets anders nodig is, dan moet die ruimte er ook na 2027 zijn. We hebben goede hoop dat hier aandacht voor is bij de komende evaluatie van de KRW. Het zal voor veel landen een hele uitdaging zijn om alle maatregelen op tijd, dus vóór 2027, genomen te hebben. Weinig landen zul- len dan alle doelen hebben gehaald. Voor Nederland ben ik optimistisch. Wij hebben al veel maatregelen genomen, we zien effect en hebben nog tijd voor de rest van de maatrege- len. Het is ambitieus, maar haalbaar.”


20 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48