This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERKWALITEIT


De nutriëntenemissies te lijf De uitspoeling van meststoffen is in veel Nederlandse wa- teren nog altijd een grote hindernis om de KRW-doelen te halen. Een dilemma in het proces naar de nieuwe stroom- gebiedbeheerplannen is dat sommige waterbeheerders het als zinloos ervaren om in hun plannen concrete maat- regelen op te nemen gericht op het tegengaan van nutriën- tenuitspoeling. Het zijn immers de boeren die dergelijke maatregelen moeten uitvoeren. Dus waarom zou je je in Brussel af moeten laten rekenen op iets waar je als water- beheerder geen grip op hebt? Toch adviseren Van Gaalen en Ligtvoet van het PBL juist wel alle benodigde maatre- gelen mee te nemen in de beheerplannen, maar daarbij duidelijk aan te geven welk deel hiervan voor rekening van derden komt, zoals de landbouw. PBL is trekker van de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Deze bundeling van re- gionale analyses moet medio 2019 gereed zijn en dan een beeld geven van de maatregelen die de waterbeheerders voor ogen hebben. “In de regionale analyse moeten de in- spanningen van alle partijen bij elkaar komen”, verklaart Van Gaalen. “Dus moet duidelijk zijn wat van iedereen verwacht wordt.” Samen met Wageningen UR en Deltares gaat PBL de effecten van het totaal voorgestelde maatre- gelenpakket berekenen, om aan te geven welke opgaven nog overblijven voor het halen van de KRW-doelen. Tot eind 2021 is er dan nog een dik jaar over om aan het maat- regelenpakket te schaven. “Al blijft er uiteindelijk altijd onzekerheid in hoeverre maatregelen door alle betrokken partijen worden uitgevoerd”, geeft Ligtvoet toe. “Dat blijft een zwak punt.”


is one-out-all-out een logische keuze”, zegt Ligtvoet, “maar het is wel een streng systeem.”


Projectleider KRW Diederik van der Molen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil desondanks benadrukken dat ons land geen moeite heeft met de one-out-all-out-be- oordelingssystematiek. “Ook wij vinden dat je ernaar moet streven uiteindelijk alle parameters goed te krijgen. Het pro- bleem met alleen kijken naar one-out-all-out, is echter dat je niet kunt vergelijken tussen landen, omdat lidstaten heel verschillend meten en beoordelen, en verbeteringen nauwe- lijks zichtbaar zijn. Niet-beoordeelde parameters worden als gevolg van de KRW-methode impliciet als goed bestempeld, wat in onze ogen oneerlijk is. Want het gevolg is dat je slech- ter scoort naarmate je beter meet.”


Beter vergelijken Van der Molen is dan ook erg te spreken over de aanpak die het Europese milieuagentschap in zijn in juli verschenen analyse van de tweede tranche SGBP’s heeft gekozen. “In de eerste rapportage uit 2012 kon het agentschap alleen de resultaten one-out-all-out geven. Afzonderlijke gegevens werden niet verzameld. Dus ze konden toen niet anders dan stellen dat het goed of niet goed was. Nu zijn er meer ge-


gevens door de lidstaten geleverd en kan er naast one-out- all-out een beeld van afzonderlijke parameters worden gege- ven. Je kunt landen beter vergelijken en trends ontdekken. Ook is het mogelijk te zien hoe volledig de lidstaten meten. Daaruit blijkt dat Nederland qua meetinspanning aan de top staat en qua waterkwaliteit niet meer altijd onderaan bungelt. Ook zijn nu trends te ontdekken en dan zie je dat ons land vooruitgang boekt, terwijl dat gemiddeld in Europa niet ge- beurt. We doen het dus helemaal niet zo slecht.”


Diederik van der Molen (ministerie I&W): “Je ziet dat ons land vooruitgang boekt, terwijl dat gemiddeld in Europa niet gebeurt. We doen het dus helemaal niet zo slecht.”


WATERFORUM SEPTEMBER 2018 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48