This page contains a Flash digital edition of a book.
INNOVATIES


Dilemma volksgezondheid-waterbesparing: taboe? “Het ministerie van I&W verwelkomt innovatieve water- en energiebesparende initiatieven, maar deze mogen geen risico voor de volksgezondheid vormen”, laat de woord- voerster van I&W weten in een schriftelijke reactie op de vraag van Waterforum of volksgezondheid belangrijker is dan water- en energiebesparing. “Het ministerie heeft een briefadvies ontvangen van het RIVM over de douchekop van Upfall Shower, bestudeert deze en zal de conclusies hiervan delen met de leveranciers”, vervolgt de woord- voerster. Ook Vewin bekent geen kleur, blijkt uit de volgen- de schriftelijke reactie: “Waterinnovaties vragen om nader onderzoek, drinkwaterbedrijven zijn ook betrokken bij on- derzoek hiernaar. De drinkwatersector heeft de volksge- zondheid hoog in het vaandel staan en vindt de veiligheid van innovaties van groot belang.”


In de douchebak van de Upfall Shower wordt het water opgevangen. Het wordt via een fi lter naar boven gepompt en onderweg gedesinfecteerd door een uv-lamp, om vervolgens weer via de douchekop naar beneden te kletteren.


Samenwerking drinkwatersector


Jansen van Hemel(s)water ergert zich aan het volgens hem oneigenlijk gebruik van het argument van het gevaar voor de volksgezondheid. “Dat is niet het juiste argument. Want dan zouden mensen thuis toch ook geen Upfall Shower mogen gebruiken?”


Jansen verwijst verder naar een verouderd formulier op de site van de Inspectie ILT, om toestemming voor het project op het dak van het warenhuis aan te vragen. “Regenwater kun je niet als bron invoeren. Dat geldt ook voor membraantech- nologie. Zandfi ltratie kan daarentegen weer wel. Het formulier houdt dus geen rekening met nieuwe technieken. Ik heb de Inspectie ILT hier al in 2014 op gewezen, maar vooralsnog is er niets veranderd”, aldus Jansen.


De scheidingstechnoloog benadrukt dat hij met de drink- watersector wil samenwerken om Hemel(s)water grootscha- liger en collectief toe te passen. Hij verwijst naar een recent gestart onderzoek met de topsector Energie, waaraan een pharma/fi jnchemie-, een voedings- en zuivelbedrijf mee- doen. Doel is aan te tonen dat het opgevangen en gefi lterde water qua waterkwaliteit geschikt is als proceswater en dat het systeem een aanzienlijke energiebesparing oplevert.


Jansen: “Er is een grootschalig meetprogramma aan het onderzoek gekoppeld. Proceswater moet immers aan nog hogere kwaliteitseisen voldoen dan drinkwater. Uit de eer- ste resultaten blijkt dat het water bacterieel veilig is en ook


WATERFORUM SEPTEMBER 2018 41


chemisch van topkwaliteit. Alleen NH4 is boven de drink- waternorm. Binnenkort hoop ik aan te tonen dat NH4 ook aan het Drinkwaterbesluit voldoet.” Aanpassing van de Drink- waterwet is volgens hem essentieel. “Daarom overweeg ik Tweede Kamerleden, onze wetgevers, te benaderen als de onderzoeksgegevens straks compleet zijn.”


Het regenwater dat met de membraanfi lter van Hemel(s)water wordt gezuiverd, mag wel gebruikt worden voor het brouwen van bier.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48