This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Van icoonprojecten naar gemeengoed


Wereldwijde uitrol Bouwen met de natuur


Door Marga van Zundert


De Zandmotor voor de Nederlandse kust is al tot ver over onze landsgrenzen bekend. Evenals het herstel van kustbossen op Noord-Java dat vruchten begint af te werpen. Tijd voor Ecoshape - de stichting die in Nederland het concept Bouwen met de natuur in de praktijk brengt - de ervaringen te bundelen in een inspirerende Engelstalige richtlijn. Het Nederlandse concept is klaar voor een wereldwijde uitrol.


Stappenplan voor Bouwen met de natuur Stap 1 - Grondige kennis van het fysieke systeem (biotisch en a-biotisch), evenals het sociaaleconomische systeem en de governance-context zijn cruciaal om potentiële win- winoplossingen te identifi ceren. Stap 2 - Maak optimaal gebruik van het potentieel van het systeem en identifi ceer realistische alternatieven die verder gaan dan beperking en compensatie. Stap 3 - Beoordeel de inherente eigenschappen van de alternatieven en combineer deze tot één optimale integrale oplossing. Valideer de BwN-alternatieven en vergelijk ze met traditionele ontwerpen. Stap 4 - Uitgebreide selectie van alternatieven, rekening hou- dend met praktische beperkingen en governance-context. Stap 5 - Behandel de praktische knelpunten om de oplos- sing in de volgende fase op weg naar realisatie te krijgen door opname in het ontwerp, in de projectlevering, en in het onderhouds- en bewakingsschema.


“In de waterwereld praat tegenwoordig iedereen over nature based solutions, engineering with nature, of building with nature, of Bouwen met de natuur, zoals wij het in Neder- land noemen”, zegt Erik van Eekelen, programmamanager bij EcoShape, het Nederlandse consortium van aannemers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, overheden en NGO’s dat de fi losofi e uitdraagt. “Maar échte projecten, initiatieven waar wij trots het internationale vlaggetje ‘building with nature’ op durven te planten, komen buiten Nederland nog amper van de grond.”


Daarom heeft Ecoshape een vernieuwde Engelstalige richtlijn uitgebracht in de hoop behalve aandacht ook actie te initiëren. “We willen het makkelijk maken ideeën en principes te ge- bruiken én hopen natuurlijk wereldwijd mensen te inspireren”, aldus Van Eekelen. De vernieuwde richtlijn bevatten een ver- zameling mooie voorbeelden, concepten en principes die in verschillende fases van een BmdN-project nuttig kunnen zijn.


Locatie specifi ek Het lastige van BmdN-projecten is dat ze per defi nitie sterk locatie-afhankelijk zijn. Er is geen vaststaand recept of formu- le zoals bij een betonnen dijk. Simpelweg omdat fysische en ecologische omstandigheden overal verschillen. Van Eekelen: “Bovendien is het succes van Bouwen met natuur afhankelijk van intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kenniswereld en NGO’s. Zo’n samenwerking ligt zeker niet overal voor de hand. We bieden dus ook veel tips & trucs om een dergelijke samenwerking te realiseren.”


Pilot met het rijpen van baggerspecie tot klei bij Delfzijl. Een oplossing voor twee problemen: betere waterkwaliteit door baggeren van slib, productie van klei voor dijkversterking. (foto: Christiaan van Velzen – EcoShape)


De presentatie van de richtlijn was onderdeel van de speci- ale conferentie die EcoShape eind juni organiseerde om de


42 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48