This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Opschalen circulaire water- innovaties staat centraal in Europees Next- Gen-project


Wat is er allemaal voor nodig om circulaire waterinnovaties op te schalen? Deze vraag staat centraal in het Europese project NextGen, dat in juli van start gaat. Op tien locaties in acht landen vindt de ko- mende vier jaar onderzoek plaats. Dertig partijen uit de EU werken in het project samen, waaronder waterbedrijven, industrie, mkb en kennisinstituten. De coördinatie is in handen van KWR. In Nederland vindt het onderzoek op twee loca- ties plaats: de Brabantse abdij Ko- ningshoeven en het Westland.


Amsterdams hotel mag geen Upfall Shower plaatsen


Een Amsterdams hotel mag geen wa- terbesparende Upfall Shower plaatsen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat de Drinkwaterwet dit niet toe omdat er kans is op bacterië- le besmetting. De inspectie blokkeerde al eerder het gebruik van deze innova- tieve douche die het water recirculeert na behandeling met een microfi lter en UV-desinfectie. De eerste Upfall Sho- wer werd in 2016 geplaatst in het Hajé hotel in Joure. Een paar weken laten stond de ILT op de stoep en moest het hotel de douche verwijderen op last van een dwangsom. Nu voorkomt de inspectie dat de douche in Amsterdam geplaatst gaat worden.


Toestemming voor gebruik snelle E.coli-controle


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Waterlaboratorium Noord (WLN) goedkeuring verleend de RT-PCR-methode toe te passen voor een eerste controle van een drinkwa- termonster op E.coli. De wettelijke er- kenning maakt het mogelijk om een E.coli-besmetting in vier uur op te spo- ren. Dit is een aanzienlijke tijdswinst ten opzichte van de tot nu gebruikte kweektechnieken waarbij dit minimaal 24 uur vergt. WLM beschouwt de wet- telijke erkenning als de kroon op een langdurig


onderzoeksproject waarbij


het laboratorium claimt, als eerste ter wereld, PCR-methodes te hebben ont- wikkeld waarmee fecale indicatoren, waaronder E.coli, in drinkwater zijn op te sporen.


Personalia


Michiel van Haersma Buma blijft pro- grammavoorzitter van het VPdelta-po- gramma. Op 31 mei 2018 nam Van Haersma Buma offi cieel afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfl and.


Hein van Stokkom legt op 1 oktober 2018 zijn functie als secretaris-directeur bij waterschap Brabantse Delta neer. Hij gaat vanaf die datum met deeltijd- pensioen, maar blijft actief voor het wa- terschap.


Lex van der Ende volgt op 1 juli zijn vader op als algemeen directeur van Van der Ende Groep. Vader Pieter van der Ende richtte de groep 40 jaar geleden op en blijft als grootaandeelhouder nauw bij de onderneming betrokken.


Kevin van Drumpt is verkozen tot water - burgemeester in Almere. De verkiezing is uniek in Nederland en is een initiatief van de Economic Development Board Almere.


Remko Knol is benoemd tot chief ope- rating offi cer (coo) van Aerzen Neder- land. Knol was voorheen general ma- nager bij Frames Separation Technolo- gies.


Bram van Gelder is gestart als Area Sa- les Manager bij het Engelse PCI Mem- branes. Voorheen werkte Van Gelder bij WaterQ uit Nijmegen.


Arslan Ahmad is benoemd tot lid van de Executive Board van de International Society of Groundwater for Sustainable Development (ISGD). Ahmad is weten- schappelijk onderzoeker bij KWR.


Annemarie van Wezel is bij KWR als hoofd wetenschappelijk onderzoek op 1 mei de opvolgster geworden van Gertjan Medema. Medema doet een stapje terug omdat hij deeltijdprofessor wordt aan de Michigan University.


Co Verdaas wordt parttime hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de Bouwkun-


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/personalia 8 WATERFORUM NR 4


de aculteit van de TU Delft. Verdaas is werkzaam bij een adviesbureau over de leefomgeving, maar heeft vele functies gehad waaronder Tweede-Kamerlid en Gedeputeerde van Gelderland.


Cathelijn Peters is op 1 mei aan ge- steld


als directeur van de Unie van


Waterschappen. Samen met algemeen direc teur Albert Vermuë vormt zij nu de directie van de unie.


Roelof Bleker is per 1 september 2018 benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Bleker stapt na acht jaar op als dijkgraaf bij Water- schap Rivierenland.


Dragan Savi� treedt op 1 juli in dienst bij KWR als nieuwe directeur. Hij volgt Wim van Vierssen op, die met pension gaat. Savi� is momenteel de directeur van het Engelse Centre for Water Systems.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48