This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE


OneStep - microverontreinigingen uit afvalwater in een stap


Advanox - microverontreinigingen uit afvalwater zonder rest- stroom


Techniek: geavanceerde oxidatie op basis van UV-C en wate rstofperoxide Locatie: rwzi Aa en Maas In gebruik: januari 2018 (pilot nog te starten) Advanox richt zich op de afbraak van microverontreinigingen in afvalwater. De technologie maakt gebruik van UV-C-licht als katalysator om van waterstofperoxide (of andere oxi- danten) het zeer krachtige hydroxylradicaal te maken. Deze krachtige radicalen oxideren elke organische vervuiling in een proces van milliseconden. Bovendien zetten ze de vervuiling binnen de reactor om naar onschadelijke producten, zoals water en CO2. Hierdoor blijft geen lastige concentraatstroom over, zoals bij scheidingstechnieken en/of met verontreinigin- gen beladen kool of giftig bromaat/chromaat dat bij toepas- sing van ozon kan ontstaan. Op kleine schaal zijn bij KWR door de initiatiefnemers goede resultaten geboekt. Het con- sortium Van Remmen UV Techniek en Jotem ontvingen een Europese subsidie om een demonstratieproject bij rwzi Aa en Maas en Vechtstromen mogelijk te maken. Waarom zo bijzonder? Ton van Remmen, ceo van Van Remmen UV Techniek: “De Advanox-technologie is een schone oxidatietechnologie. Wij proberen de microveront- reinigingen in het afvalwater op een schone manier te ver- branden, zodat alleen water en CO2 overblijven. Het nieuwe element is het reactorontwerp, dat samen met Wetsus en KWR is ontwikkeld, volgens de laatste wetenschappelijke in- zichten. Het Advanox-proces kost immers veel energie, maar door het slimme reactorontwerp verwachten wij een aanzien- lijke hoeveelheid energie te kunnen besparen.”


Techniek: compact fi xed-bed actiefkoolfi lter Locatie: rwzi Horstermeer In gebruik sinds: 2013 Het 1-Step fi lter, ontwikkeld door Witteveen+Bos, TU Delft, Cabot en Waternet, is een modulair en compact fi xed-bed actiefkoolfi lter, dat werkt met een naar verhouding hoge neer- waartse fi ltratiesnelheid. Het fi lter combineert vier zuiverings- processen tot een enkele behandelingseenheid. Naast de verwijdering van gesuspendeerde vaste stoffen en vlokken door fi ltratie, wordt stikstof verwijderd via biologische denitri- fi catie (met behulp van een selectieve koolstofbron), worden fosfaat en zware metalen chemisch verwijderd door coagu- latie en fl occulatie (met een lage dosis metaalzout) en, indien vereist, kunnen organische microverontreinigingen doeltref- fend worden verwijderd door adsorptie aan de actieve kool. Waarom zo bijzonder? Arjen van Nieuwenhuijzen, cto Renewable Energy, Water and Resources van Witteveen+- Bos: “Het 1-step fi lter combineert op een slimme manier vier behandelingsprocessen. Hierdoor is de installatie compacter en goedkoper in vergelijking met conventionele oplossingen, zoals gescheiden zandfi ltratie of actiefkoolfi ltratie. Bovendien is het een toekomstgerichte technologie om microverontrei- nigingen, zoals medicijnresten, uit afvalwater te verwijderen. Hierdoor is het fi lter niet alleen geschikt voor communale waterzuivering, maar ook voor industriële waterproductie. Daarnaast maakt het de sluiting van de waterketen op een handige manier mogelijk. Verder blijft er geen vervuilde en lastig te behandelen concentraatstroom over, omdat het spoelwater teruggaat in het actiefslibsysteem van de hoofd- zuivering. Kortom: een sleuteltechnologie.”


34 WATERFORUM NR 4


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48