This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Zeesluis IJmuiden


De nieuwe zeesluis in IJmuiden wordt gebouwd door het con- sortium OpenIJ van BAM en VolkerWessels, met pensioen- fonds PGGM en private investeerder DIF als mede-fi nanciers. Om de Noordersluis te vernieuwen en te verbreden legden de bouwers BAM en VolkerWessels een bedrag van 350 miljoen euro op tafel (150 miljoen euro onder het plafondbedrag van 500 miljoen). OpenIJ bedacht een sluis met twee identieke deuren. Dan zijn niet twee, maar is één reservedeur voldoende in tijden van onderhoud of reparatie en dat scheelt miljoenen. De slimmigheid in het plan is dat beide deuren aan de eisen voor hoogwaterkering voldoen - 8,85 meter boven NAP. Nor- maal is de deur aan de landzijde wat lager.


De fundering van de sluisdeuren zou met caissons pneuma- tisch worden afgezonken, dus het kostbaardere heien van pa- len voor de traditionele bouwkuip zou niet nodig zijn. Dat ont- werp bleek echter niet sterk genoeg, omdat de torsiekrachten bij het afzinken verkeerd waren berekend, en dus moest er een nieuw ontwerp komen (extra bouwkosten: 100 miljoen euro). Andere partijen in de race waren het consortium ZIJ+ (de Bel- gische aannemer Deme en TBI) en consortium Sluiswachter (Heijmans, het Belgische Jan de Nul en het Britse John Laing). De nieuwe zeesluis moet eind 2019 beschikbaar zijn voor de scheepvaart en honderd jaar meegaan.


Foto: Rijkswaterstaat


IJsselmeer. Er bleek een dusdanig hoog prijskaartje aan te hangen, dat Rijkswaterstaat maar is gestart met een sobere aanbesteding, met een plafondbedrag van 630 miljoen euro. Uiteindelijk werd de opdracht afgelopen februari gegund aan een consortium met wederom BAM en Van Oord, met een winnende inschrijfprijs van 550 miljoen euro. Wederom een koopje, zal de reactie bij Rijkswaterstaat zijn geweest.


Medio april werd het ‘geheime wapen’ van het consortium onthuld: het speciaal ontworpen ‘levvel-blok’, dat in een aan- tal van 75 duizend stuks (elk 6500 kilo zwaar) het hart moet vormen van de versterkte dijk. Dit betonnen ontwerp gaf de doorslag bij de gunning, aldus Rijkswaterstaat. ‘Een robuust ontwerp met een robuuste prijs’.


Waterveiligheid


Een tweede vraag die zich aandient, is of met de DBFM-con- structie een wezenlijk thema als waterveiligheid - immers het domein van de overheid - wel in goede handen is bij een marktpartij. Meer nog dan bij de sluizen is veiligheid bij de Afsluitdijk een pregnant punt. Het consortium moet tot 2028 garanties kunnen afgeven over het waterpeil van het IJssel- meer, de beschikbaarheid van sluizen en het risico op over- slag. Volgens de milieueffectrapportage uit 2015 moet het overslagrisico worden gereduceerd tot 10 l/s/m (liter water per seconde per meter). De dijk moet hoogwater vanuit de Waddenzee kunnen keren en ook het water uit het IJssel- meer kunnen afvoeren. Wie zegt dat er straks geen tegen- slagen zijn met de speciaal ontworpen levvel-blokken? Als de betonnen legoblokken eenmaal op de Afsluitdijk liggen, kraait


er geen haan naar. Pas als er een zware storm komt, kunnen de golfbrekers zich bewijzen. DBFM-contracten, stelt hoog- leraar Kok, brengen met zich mee dat marktpartijen niet meer doen dan vanuit het contract strikt noodzakelijk is. “Juist omdat ze in concurrentie zijn met andere mededingers, kan er een spanningsveld zijn met veiligheid. Als het om veilig- heid gaat, zal de overheid dus zeer specifi eke eisen moeten stellen, om uit de mazen van dat type contracten te komen. Als de aannemer met een goedkope oplossing komt, wil je aangetoond zien dat zijn model om de veiligheid te borgen deugt. Ik zie dat daar af en toe wel discussie over is. Bij de Afsluitdijk ziet ik deze tendens overigens nog niet.” In elk ge- val, betoogt Kok, moet de overheid eisen dat de bouwers de geijkte hulpmiddelen en rekentools gebruiken om onder meer overstromingskansen uit te rekenen, zoals de Hydra-NL- modellen, om hun ontwerp te toetsen. “Veiligheid is een pu- bliek goed. De overheid moet daar bovenop zitten.”


Rijkswaterstaat noch BAM wilden desgevraagd ingaan op hun eerste ervaringen met DBFM bij waterbouwprojecten. Als reden geven de twee organisaties, die samen optrekken in hun communicatie met de media, dat de twee megapro- jecten Afsluitdijk en Zeesluis IJmuiden pas net in de uitvoe- ringsfase zitten.


WATERFORUM JUNI 2018


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48