This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE


Jans Kruit, Sweco: “Het grote geld kan alleen worden verdiend in technologisch redelijk ontwikkelde landen.”


waarmee de watertechnologiesector wordt geconfronteerd, roepen om sa- menwerking en innovatie. “Als voorzit-


ter ga ik me sterk maken voor de verbinding tussen bedrijfs- leven, kennisinstellingen en overheid”, beloofde de kersverse bestuursvoorzitter toen. De gouden driehoek (bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) is de toverformule van de TKI-kraamkamer en alle projecten die door TKI worden gefi - nancierd streven naar dat samenspel.


Bedrijfsmatige aanpak Jans Kruit signaleert echter dat de projecten in de kraamka- mer weliswaar formeel allemaal worden uitgevoerd door de gouden driehoek (bedrijfsleven, overheid en kennisinstelling), maar dat overheid en kennisinstellingen als KWR en PWN zich ook vaak als bedrijfsleven profi leren. “In de ontwikkelingsfase zijn de investeringen, marketing, een innovatieve bankcultuur, patenten, het inspelen op de behoefte van de buitenlandse markt en de drive van het bedrijfsleven cruciaal.” Roeleveld beaamt dat: “Meer dan 80 procent van alle TKI-projecten is nu sterk onderzoeksgedreven. Als we de export willen gaan stimuleren, moeten de projecten meer gericht zijn op export. Er moet dan direct een consortium bij betrokken zijn dat de vercommercialisering naar het buitenland ook echt kan waar- maken. Dat is nu vaak nog niet het geval.” Leon Korving geeft aan dat TKI-projecten wellicht weliswaar onderzoeksgedre- ven zijn, maar dat dat ook de bedoeling is van de TKI-fi nan- ciering. “Zodra de projecten interessanter worden, trekken bedrijven deze projecten naar zichzelf toe en verdwijnen ze uit het beeld van de kraamkamer.” Als het gaat om het we- reldwijd vermarkten van technologie, is volgens de experts van de ingenieursbureaus de behoefte van de buitenlandse markt vaak niet goed in beeld. Veel projecten zijn specifi ek gericht op de Nederlandse markt, con- stateren Roeleveld en Kruit. Denk bij- voorbeeld aan de oplossingen voor de Nederlandse glastuinbouw. Wereldwijd is er vooral behoefte aan betrouwbaar


Wereldwijd in de Top-3 watertechnologie De concrete ambitie van Topsector Water is om in 2020 wereldwijd tot de top-3-spelers voor watertechnologie te horen. Een bijzondere ambitie, maar de vraag is: wie staan er momenteel in de top-3? En waar staat Nederland? Gaat het om de hoogste omzet, de meest innovatieve techno- logie, de meeste fi lialen? Kortom, veel vragen over het marktleiderschap die de Topsector Water nog niet heeft uitgewerkt.


De top-3 die het meest voor hand ligt, is die van de om- zet. In de top-10 van Global Water Intelligence (GWI) stond Veolia in 2016 op nummer 1 met een omzet van 12,5 mil- jard, gevolgd door Suez met een omzet van 8 miljard dollar en op nummer 3 volgde Ecolab met een omzet van 7,1 mil- jard. Het valt echter op dat de top-10 van GWI heel divers is. Veolia en Suez maken veel omzet met personeel dat via concessies bij lokale waterbedrijven in dienst is. In de GWI top-10 staan ook mondiaal opererende bedrijven die laboratoriumdiensten leveren, zoals Ecolab.


Er staan geen Nederlandse watertechnologiebedrijven in de top-10 van GWI. Voor de Nederlandse deelsector wa- tertechnologie zou het interessant kunnen zijn om criteria vast te stellen voor het behalen van die top-3-plaats. Het zou kunnen zorgen voor meer focus voor de TKI-kraam- kamer, beter zicht op de concurrentie en het zou kunnen leiden tot gerichte acties in bepaalde regio’s of markten.


drinkwater, zijn er oplossingen nodig voor waterschaarste, klimaatadaptatie en hergebruik van reststromen.


Rising stars


De experts van PWN, Sweco, Royal HaskoningDHV en Wet- sus kozen op verzoek van Waterforum aarzelend voor een watertechnologie uit de kraamkamer waarmee Nederland binnen vijf jaar wereldwijd geld zou kunnen verdienen. De antwoorden op die vraag zijn divers, maar er komen ook drie ‘rising stars’ naar voren: COASTAR voor de ondergrondse opslag van zoet water in verzilte kustgebieden, CoRe Water voor het concentreren van afvalwaterstromen met behulp van forward osmose en Ceramac voor het verwijderen van speci- fi eke stoffen met keramische membranen.


Joke Cuperus, voorzitter TKI Watertechnologie: “Als voorzitter ga ik me sterk maken voor de verbinding tussen bedrijfsleven, kennis- instellingen en overheid.”


Leon Korving, Jan Post en Doekle Yntema van Wetsus zien ook businessmogelijkheden voor de smart-watersystemen gericht op monitoring van assets. Wetsus werkt hierbij bij- voorbeeld samen met het bedrijf Acquaint, dat een hele snel- le ontwikkeling doormaakt. Verder denken zij dat het selectief verwijderen van ionen voor ‘water op maat’ voor in de kas- tuinbouw, melkproductie of industriële koelwatersystemen uiteindelijk kan leiden tot goedkopere ontziltingstechnieken. En zij verwachten dat het terugwinnen van de fosfaatverbin- ding vivianiet met magneten uit de mijnbouw, eenvoudig op te schalen is en goed aansluit bij de behoefte in bijvoorbeeld


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48