This page contains a Flash digital edition of a book.
DRINKWATER


Warm industrieel afvalwater In april ontdekte het Duitse Wasserverband Eifel-Rur in de Roer extreem hoge legionella-concentraties. Het wa- terverband bracht een waarschuwing uit voor het ge- bruik van rivierwater voor sproei- en vernevelingstoer- stellen. In Nederland, waar de Roer bij Roermond in de Maas stroomt, nam het waterschap Limburg de waar- schuwing over. Het Wasserverband was al sinds zomer vorig jaar bekend met de aanwezigheid van legionella in de Roer en wist al dat rwzi Düren de bron was. Tot april ging het om wisselend, doorgaans lage concentraties. In april ging het ineens om extreem hoge concentraties. Nader onderzoek leidde naar een nabijgelegen papierfa- briek. De aanwezigheid van legionella op de rwzi wordt door het Wasserverband gekoppeld aan de toenemende temperatuur van het infl uent door de lozing op het riool van warm industrieel afvalwater.


Vorig jaar december kwam de industriële waterzuivering van vleesverwerker Vion in Boxtel in het nieuws toen daar legio nella werd aangetroffen. De lokale GGD was op zoek naar de bron van legionellabesmettingen die bij elf mensen waren aangetroffen. Uiteindelijk bleek dat de waterzuive- ring van Vion te zijn. Daar zijn maatregelen getroffen om de verspreiding van de legionellabacterie via de lucht naar medewerkers te voorkomen. In Nederland zijn geen speci- fi eke regels voor legionella preventie op zuiveringen.


Aantal meldingen van longontsteking door Legionella 2007 -2017


400 350 300 250 200 150 100 50 0


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reis buitenland


In Nederland Land onbekend


Het totale aantal meldingen van legionellapneumonie per jaar in de periode 2007- 2017 met een onderverdeling of de ziekte waarschijnlijk werd opgelopen binnen Nederland of tijdens een reis in het buitenland (bron: RIVM, maart 2018).


besmettingen op.” Als moge lijke oorzaken noemt De Zeeuw kunststofl eidingen en appendages waarop eerder biofi lms kunnen ontstaan: een laagje organisch materiaal waarin de legionellabacterie zich graag nestelt. Maar hij denkt ook na- drukkelijk aan opwarming van koudwaterleidingen door toe- genomen isolatie, vloerverwarming en gebruik van warmte- pompen.


Koel houden


Legionella is dus verre van uitgebannen. Terwijl Nederland ondertussen geldt als hét internationale voorbeeld in bestrij- ding en regelgeving. Die naam kregen we dankzij alle maat- regelen na de ramp in Bovenkarspel in 1999, waarbij 32 do- delijke slachtoffers vielen. In 2015 vereenvoudigde minister Schultz de regels na klachten over de grote administratielast. Schoon: “De regelgeving kan altijd nog beter, maar ik denk dat Nederland zijn zaakjes nu goed op orde heeft. In eerste instantie schoten we een beetje door, maar we worden te- recht koploper genoemd in controle en handhaving.”


Ook Leo de Zeeuw, directeur van Holland Water ziet het aantal besmettingen niet afnemen,


ondanks alle voorschriften.


Opmerkelijk vindt hij dat zijn hulp in legio - nellabestrijding de laatste jaren vooral wordt ingeroepen bij nieuwere gebou- wen. “Ook al wordt er conform de nieuw- ste richtlijnen gebouwd, toch treden er


De legionellabacterie gedijt tussen 20 en 45 graden Celsius. Bij lagere temperaturen kan de bacterie niet groeien en delen, bij hogere temperaturen sterft hij. De afgelopen decennia stond de legionellabestrijding in het teken van ‘thermisch beheer’: zorg dat de temperatuur van leidingwater altijd be- neden of boven het risicogebied ligt. Maar daarbij ging de aandacht vooral naar warm water voor douches en ander be- ruchte vernevelaars, zoals bubbelbaden. Warmwatertoestel- len horen afgesteld te zijn boven de 60 graden en leidingen moeten regelmatig worden doorgespoeld.


Leo de Zeeuw, Holland Water: “Ook al wordt conform


de nieuwste richtlijnen gebouwd, toch treden er besmettingen op.”


24 WATERFORUM NR 4


Maar koud water koud houden, blijkt wellicht nog belangrij- ker, zo laat een enquête onder installateurs zien. Irene van Veelen van het Kennisinstituut Bouw- en Installatietechniek ISSO: “Uit die enquête blijkt dat de meeste besmettingen nu gevonden worden in het koudwatergedeelte van de in- stallatie. Dat lijkt ook te passen bij de duidelijke pieken in besmettingen die we zien bij heet weer in de zomermaan- den.” Volgens Van Veelen is de legionella-bestendigheid in de nieuwbouw op papier prima geregeld. Iedereen moet immers aan de bouwvoorschriften voldoen. Maar de praktijk is weer- barstiger. “Installateurs stuiten als ze de installatie gaan aan- leggen ter plekke toch vaak op problemen. Er is bijvoorbeeld onvoldoende ruimte te creëren tussen een koudwaterleiding en een warmtebron of er is toch een extra bocht nodig. Ik ken een ziekenhuis dat bij de nieuwbouw iemand heeft aan- gesteld speciaal om het gebouw legionellaproof te maken.


Aantal Legionellose meldingen per jaar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48