This page contains a Flash digital edition of a book.
Grootste nageschakelde ozonfi lter voor afvalwater in Europa


Super rwzi-biologie met Aqua Assist


Een primeur op de IFAT-vakbeurs was het granulaat van het Amerikaanse bedrijf Drylet, waarmee de microbiologie op een rioolwaterzuiveringsinstallatie een fl inke boost kan worden gegeven. De Aqua Assist is al op vele Amerikaanse rwzi’s toegepast en Dtylet wil zijn product nu ook op de Europese markt introduceren. Door de dosering van de Aqua Assist kan de microbiologie op een rwzi met de helft worden te- ruggebracht, claimt Drylet. De volumehalvering zorgt voor een enorme afname in chemicaliën en energiegebruik. Ook neemt de hoeveelheid zuiveringsslib af, die moet worden ont- waterd en afgevoerd. Volgens Drylet zorgt de toevoeging van hun ‘wonder bug’ ervoor dat de biologie op een rwzi minder kwetsbaar wordt. Bij een opstart, of eventuele herstart, zorgt Ade qua Assist dat het zuiveringsproces veel op gang komt. In 2017 won Drylet de WEF Innovative Technology Award tij- dens de WEFTEC vakbeurs in Chicago.


Meer informatie: Drylet, Houston, USA www.drylet.com


In april is op rwzi Aachen-Soers door Wasserverband Eifel- Rur de grootste nageschakelde ozonfi lter in Europa in ge- bruik genomen. De installatie kan tot 3000 liter/seconde effl uent aan en is daarmee ook inzetbaar bij een hoge aan- voer van veel regenwater (RWA). Eerst is een uitgebreide pilot uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre microverontreini- gingen ook bij droogweersituaties - wanneer de concentra- ties microverontreiniging het hoogst zijn - worden verwijderd. De rwzi loost op de Wormrivier en tijdens droog weer bestaat die voor 70 procent uit effl uent.


De ozon wordt op locatie gegenereerd op basis van pure zuurstof, dat vervolgens weer wordt teruggewonnen. De zuurstof wordt in ozon omgezet in drie ozongeneratoren, met behulp van elektrische energie (maximaal 34 kg ozon per uur). De totale bouwkosten bedroegen 13,6 miljoen euro.


Meer informatie: Wasserverband Eifel-Rur, Düren, Duitsland www.wver.de


Dood trillen legionellabacteriën


H2O Technics won onlangs de Tapwater Challenge 2018 met een nieuwe methode om legionellabacteriën te doden: nanocavitatie. Harde ultrasoontrillingen (38kHz, 110Db) zor- gen voor kleine vacuümbelletjes in water die imploderen en zo alle leven doden. De temperatuur is korte tijd 1800 gra- den, waardoor volgens H2O Technics alle algen, parasieten en bacteriën eraan gaan. H2O Technics krijgt steun van Du- nea, IF Technology en TU Delft bij het verder ontwikkelen en marktrijp maken van de techniek voor legionellabestrijding. Als de technologie betrouwbaar blijkt, kan de inzet van de techniek veel energie besparen, aldus H2O Technics. Heet water in CV-ketels hoeft dan namelijk niet langer tot boven 60 graden verwarmd te worden.


Meer informatie H2O Technics, Wieringerwerf www.h2otechnics.com


Inzet HACP-adsorptiemiddel op rwzi Horstermeer


Waternet en Witteveen+Bos gaan onderzoeken in hoeverre microverontreinigingen kunnen worden verwijderd uit het ef- fl uent van rwzi Horstermeer door de inzet van een polymeer dat is ontwikkeld door het Amerikaanse CycloPure. Cyclo- Pure heeft het selectieve adsorptiemiddel, genaamd High Affi nity Cyclodextrin Polymers (HACP) ontwikkeld in samen- werking met de Amerikaanse Cornell University en de North- western University.


De technologie van CycloPure maakt de omzetting moge- lijk van hernieuwbare cyclodextrines in zeer adsorberen- de materialen, die uitermate geschikt zijn voor waterzuive- ringstoepassingen. Volgens CycloPure werkt de opname van microverontreinigingen veel sneller dan bij andere adsorptie- materialen, zoals actiefkool. Vooral in de eerste twee minuten (zie grafi ek, waarbij het verwijderingspercenta- ge van Bisphenol-A is uitgezet tegen de tijd in minuten.


Meer informatie:


Witteveen+Bos, Deventer www.witteveenbos.nl


WATERFORUM JUNI 2018 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48