This page contains a Flash digital edition of a book.
STEDELIJK WATERBEHEER


Offi ciële opening van Waterstaat door deltacommissaris Wim Kuijken (midden) en toenmalige dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfl and (links).


Aanleg van de Rainshell met het fi lterbed van schelpen en speciale mineralen. De ondergrondse constructie vangt niet alleen het regenwater op, maar zuivert het tegelijk.


Offi ciële opening WaterStraat op campus TU Delft Waterspeeltuin Door Adriaan van Hooijdonk - Foto’s: Frank Auperlé


“Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien”, gaf Marjan Kreijns, programmadirecteur van VPdelta, aan tij- dens de opening. “Aan de buien kunnen we niets doen, maar we kunnen wel proberen de overlast en schade te beper- ken.” De proeftuin, met sproeiers, biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, te ontwikkelen en te de- monstreren. Het is de tussenstap tussen een laboratorium- opstelling en daadwerkelijke toepassing in de openbare ruim- te. Daarnaast gebruikt VPdelta de proeftuin als een centrale locatie om belangstellenden, inclusief buitenlandse delega- ties, te ontvangen. Om zo nieuwe business voor de onder- nemers te genereren.


WaterForum ontdekte in deze ‘waterspeeltuin voor grote mensen’ een aantal aansprekende innovaties voor stedelijk waterbeheer. We zetten er drie op een rij.


Urban Rainshell


De Urban Rainshell van EWB is een concept dat vervuild af- stromend regenwater ondergronds fi ltert, buffert, infi ltreert en geschikt maakt voor hergebruik. Hiervoor gebruikt EWB onder andere een combinatie van schelpen en mineralen. Volgens Ger Pannekoek van EWB is het concept een door- ontwikkeling van de multifunctionele zelfreinigende wegberm, waarvoor zijn vader Henk in 2012 de Milieu-innovatieprijs


44 WATERFORUM NR 4


ontving. De doorontwikkeling zit volgens hem in de combina- tie van een schelpenbuffer en een mineralenmix. “Zo lossen wij niet alleen wateroverlast op, maar kunnen we het opge- vangen water in de schelpenbuffer ook veilig infi ltreren in de ondergrond of geschikt maken voor hergebruik, zoals blus-, beregenings- of proceswater”, licht Pannekoek toe.


Hij benadrukt dat EWB al veel praktijkervaring heeft met de bufferende en zuiverende werking van schelpen en minera- len. “De WaterStraat maakt ons niet alleen zichtbaarder voor opdrachtgevers, maar zorgt er ook voor dat wij het concept door onafhankelijke partijen, zoals de TU Delft, kunnen laten valideren. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om het systeem toe te passen onder het weglichaam en de bij- behorende verkeersbelasting.”


Flowsand Aquafl ow ontwikkelde een speciaal soort zand (Flowsand) om in versteend gebied op een vrij natuurlijke wijze meer wa- ter in de bodem te krijgen. Door de verstening zakt er immers steeds minder water de bodem in. Dit leidt tot grondwater- daling met als gevolg onder andere verdroging, verzilting en verzakkingen. Door basaltvezels aan brekerzand voor straat- werk toe te voegen, krijgt het zand een capillaire werking. Hierdoor gaat het zand tussen de straatvoegen aan het water


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48