This page contains a Flash digital edition of a book.
WETENSCHAP In april is het waterketenbedrijf AySA van Buenos Aires lid geworden van


Watershare. Directeur José Louis Inglese ondertekende de lidmaatschaps- overkomst samen met KWR-directeur Wim van Vierssen.


Directeur Annette Ottolini van Evides neemt in december 2017 een exemplaar in ontvangst van het nieuwe zesjarige Bedrijfstakonderzoek, dat negen Nederlandse waterbedrijven - zonder Vitens -, het Vlaamse waterbedrijf De Watergroep, Vewin en KWR overeenkwamen.


gaan naar de wetenschappelijke vragen achter de problemen waarvoor de sector een oplossing zocht. We hebben toen een aan afdeling kennismanagement opgericht, omdat het steeds belangrijker werd dat je als instituut ook iets doet met de kennis die je genereert. We zijn onze kennis gaan verpak- ken en dat werd uiteindelijk Watershare”, vertelt Van Vierssen.


Nederland te klein


Het bedrijfstakonderzoek (BTO) is tegenwoordig nog maar de helft van de bijna 20 miljoen euro omzet die KWR jaar- lijks draait. De overige inkomsten komen uit specifi eke on- derzoeksprojecten en uit Nederlandse en Europese subsi- dieprojecten. “Uiteindelijk blijft het BTO-programma onze ruggengraat, omdat dat we daarmee onze eigenaren bedie- nen. Zonder BTO kan KWR niet bestaan”, concludeert de vertrekkende directeur.


De opzet van het BTO is volgens hem uniek in de hele wereld omdat deze geeft ruimte kritisch op elkaar te zijn en toch verbonden. “Het is geen kwestie van: u betaalt en wij draai- en. Dan zou er van ons slechts een adviesbureau overblijven. Maar om onze eigenaren goed te kunnen bedienen, moeten we met onze wetenschappelijke kennis wel vooroplopen en dan is Nederland al snel te klein. Daarom hebben we de stap naar Europa gezet.”


Het Europese avontuur begon met de deelname aan Tech- neau. Met zo’n honderdvijftig onderzoekers van dertig ver- schillende instituten was dit het eerste breed opgezette on- derzoeksprogramma van de Europese Unie waaraan ook beleidsmakers, waterbedrijven en watertechnologiebedrijven deelnamen. “Techneau was buitengewoon succesvol. Het wordt nog steeds als het grote voorbeeld gezien van Euro- pees onderzoek”, zegt Van Vierssen. “Het succes leverde ons al snel veel meer Europese onderzoeksprojecten op. Inmid- dels zijn we helemaal in het Europese onderzoek verankerd.”


WATERFORUM JUNI 2018 13


Oprichting van duurzaamheidsgildes Op 29 mei nam Wim van Vierssen als hoogleraar afscheid van de leerstoel ‘Science system assessment van het water-gerelateerd onderzoek’ aan de TU Delft. In zijn af- scheidsrede introduceerde hij de term ‘duurzaamheidsgil- de’. “Om onze wereld leefbaar te kunnen houden, wachten ons enkele grote transities”, waarschuwde Van Vierssen in zijn rede. Als voorbeelden die dichtbij de watersector liggen, noemde hij het veerkrachtig maken van de waterin- frastructuur, de komst van waterstof als belangrijke ener- giedrager en het hergebruik van grondstoffen.


Van Vierssen stelde dat het slagen van die transities voor- al afhangt van een effi ciënte kennisoverdracht naar de praktijk en daarbij draait het volgens hem om het geheel en daarbij horende juiste groepsgroottes: de individuele onderzoeker, de samenwerkende onderzoekteams, de on- derzoeksinstituten zoals KWR, de kennisconsortia en de maatschappelijke uitvoeringsorganisaties. Die laatste ken- merkte hij als ‘duurzaamheidsgildes’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48