This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWE WATERTECHNOLOGIE Nederlandse pareltjes in de watertechnologie Negen hoogstandjes Door Adriaan van Hooijdonk en Jac van Tuijn


Zowel in de afvalwaterbehandeling als in de drinkwaterbereiding zijn de laatste jaren veel technologische innovaties te noteren. De meetapparatuur wordt steeds geavan- ceerder en daardoor meten we verontreinigingen niet meer in milligrammen, zelfs niet in microgrammen, maar in nanogrammen - en straks zelfs picogrammen? Aangespoord door maatschappelijke en politieke druk, zijn technologen dus bezig om steeds kleine- re verontreinigingen uit het water te halen. Dat levert prachtige innovaties op, waarvan WaterForum er negen heeft uitgelicht.


De afgelopen jaren heeft bij het ontwikkelen van nieuwe wa- terbehandelingstechnologie de nadruk vooral gelegen op het verminderen van operationele kosten door minder zuiverings- slib en minder chemicaliëngebruik. Daarnaast speelde ook de vermindering van de CO2-uitstoot een grote rol en bij het zuiveren van afvalwater ging het daarbij om een hogere bio- gasopbrengst. De recente maatschappelijke discussie over microverontreinigingen - met name medicijnresten en microp- lastics - heeft de afvalwatersector en de drinkwaterbereiding aangezet om zich weer meer te richten op de effl uenteisen. Logisch dat er op dit moment veel aandacht uitgaat naar een nageschakelde behandeling van het effl uent. Bij de afvalwa- terbehandeling heet dat de vierde trap. Maar voor watertech-


nologen is het ook een moment om nog eens goed te kijken of het hele proces niet anders kan. Veel zuiveringsinstallatie zijn steeds verder uitgebouwd met meerdere technieken. De trend is nu om het aantal verschillende technieken en behan- delingstrappen weer te reduceren. Bovenal blijft de opgave om de zuiveringsprocessen te optimaliseren - met geavan- ceerde meet- en regelsystemen - zodat de behandeling min- der energie gebruikt (en specifi ek voor het afvalwater: meer biogas opbrengt) en producten oplevert waar vraag voor be- staat en dus geld mee kan worden verdiend. Een rondgang langs de waterbehandelingssector in Nederland, levert dit overzicht van negen opvallende nieuwe technieken op.


Pacas - no-regret microverontreinigingen uit afvalwater


Techniek: adsorptietechnologie in actiefslib om microveront- reinigingen te verwijderen Locatie: rwzi Papendrecht In gebruik: juli 2016 (pilot gestopt in juli 2017) Pacas (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) is een poederkooldoseringstechnologie voor de verwijdering van microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, uit afvalwater. Door 25 milligram poederkool per liter afvalwater aan het bestaande actiefslibsysteem toe te voegen, stijgt het verwijderings-rendement van 40 naar 80 procent. Dat blijkt uit een praktijkproef op rwzi Papendrecht die vorig jaar is af- gerond. De poeder-kool verlaat het systeem via het spuislib. Waarom zo bijzonder? Watertechnologe Mirabella Mulder, die namens het programma Samenwerking Schone Maas- waterketen bij de pilot betrokken was, wijst op de eenvoud: “De Pacas-technologie maakt gebruik van bestaande infra- structuur. Afnemers hoeven alleen een poederkooldosee-


rinstallatie aan te schaffen. Mocht er een geavanceerdere technologie op de markt komen om microverontreinigingen te verwijderen, dan kunnen klanten hier snel en eenvoudig op overschakelen. Verder is het bijzonder dat de poederkool niet is toegepast in een nageschakelde (vierde) zuiverings- stap, maar gedoseerd is in de hoofdstroom van het af- valwater, waar ze is toege- voegd aan het actief


slib.


Bovendien heeft de techno- logie geen nadelige bijeffec- ten. De poederkool blijft in het slib en komt slechts voor een klein deel in het milieu terecht.”


WATERFORUM JUNI 2018


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48