This page contains a Flash digital edition of a book.
Teun Bokhoven


Monique van Eijkelenburg


Publiek-privaat


Bokhoven is positief over de betrokken- heid van het bedrijfsleven bij innovaties. Was het vroeger zo dat veel duurzame innovaties werden ontwikkeld door or- ganisaties die geheel afhankelijk wa- ren van overheidssubsidies, zoals TNO of de TU, tegenwoordig financieren be- drijven meer dan 40 procent van het onderzoek op het gebeid van duurza- me energie. “Sinds het topsectorenbe- leid wordt veel meer gewerkt vanuit pri- vaat-publiek samenwerkingsverbanden. Voor veel onderzoeken is dat zelfs een voorwaarde om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie.” Ook de inter- actie tussen innovatiebeleid en de uit- voering is volgens Bokhoven uitermate belangrijk en daar wordt vanuit zijn Koe- pel dan ook intensief op ingezet. “We trachten vanuit de markt sturing te ge- ven aan de richting van het onderzoek.”


Vaklui gezocht


Omdat de sector naar alle waarschijn- lijkheid flink gaat groeien, zullen er ook meer vakmensen nodig zijn. Bokho- ven: “Er is sowieso een tekort aan tech- nische mensen, maar met de groei die wij verwachten zal dat redelijk nijpend zijn. We zijn in overleg met de vakbe-


6 Nr.2 - 2014 OTAR


weging over werk-naar-werk trajecten voor technici in sectoren waar het min- der goed gaat. Zo kun je proberen om bekwame mensen een plek te geven in onze groeisector. Ik denk dan bijvoor- beeld aan werknemers in de alumini- umsector, die wellicht voor bedrijven die actief zijn op het gebied van windener- gie aan de slag kunnen.” Zou er dan geen aparte opleiding op het gebied van duurzame energie moeten komen? Van Bokhoven denkt van niet. “Duur- zame energie heeft veel kanten. Het is een breed palet, maar we moeten wel zorgen dat de specifieke kennis invloeit in de bestaande opleidingstrajecten. Er gebeurt nu al vrij veel op ROC’s en Ho- gescholen en universiteiten, en dat wil- len we meer gaan stroomlijnen in kwa- lificaties. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om mensen die tijdens hun carrière naar de sector willen switchen of willen doorgroeien, daarvoor via bij- scholing de juiste mogelijkheden te bie- den.”


Leren van Duitsland De Duitse minister voor Economie en Energie, Sigmar Gabriel, kreeg in janu- ari het kabinet achter zijn plannen voor hervorming van het energiebeleid. Hij


wil de subsidies voor duurzame ener- gie beperken en de vergoeding voor opgewekte energie verlagen. Zo hoopt hij de stijgende stroomprijzen te kun- nen beteugelen. De maatregelen moe- ten nog deze zomer ingaan. Bokhoven kan zich wel vinden in deze verandering. “Wat ik positief vind is dat de verduur- zaming in Duitsland door blijft zetten omdat de duurzame energiemarkt nu goed is opgebouwd. De atoomenergie wordt afgebouwd en schaliegas wordt niet toegestaan. Het Duitse beleid was in onze visie wel erg uitbundig en kan nu meer in lijn gebracht worden met zo- als het in ons land is. In Duitsland is er zoveel duurzame energie dat er nu ge- werkt wordt aan aanpassing van de net- ten zodat het aanbod nog beter naar de vraag gebracht kan worden. Wij le- ren daar van. In Duitsland verloopt de uitwisseling tussen de energie- en gas- netten niet optimaal, dat moet allemaal worden aangepast, zodat die beter op elkaar aansluiten. Wij hebben dat mee- genomen in het Energie-akkoord, zodat we beter zijn voorbereid.”


Bokhoven vindt het zeker wel belangrijk om over de grenzen te kijken. “De kop- peling tussen landen op energienetni-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48