This page contains a Flash digital edition of a book.
een einde aan en wordt dat gedeelte van het Amsterdam- Rijnkanaal alsnog verbreed om voor een betere veiligheid en doorstroming van de scheepvaart te zorgen.


Werkzaamheden Het project is ingezet als een D&C-contract, design and con- struct. Voor hoofdaannemer De Vries & Van de Wiel en onder- aannemer Struijk Sloop- en Grondwerken betekent een der- gelijk contract het uitvoeren van een fi ks aantal onderdelen, zoals het slopen van de voormalige schutsluis en de drempel van de keersluis, het verwijderen van het gehele sluiseiland, het aanleggen van een nieuwe damwand, het aanpassen van de aansluiting van de strekdam aan de oostzijde, het aanleg- gen van een natuurvriendelijke oever langs de westzijde van het kanaal, op diepte brengen van het kanaal en het aanpas- sen van de aanwezige markeringen, bebordingen, verhardin- gen en verlichting aan de nieuwe situatie.


Het materiaal dat bij de sloop van het eiland vrijkomt wordt hergebruikt bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. De aanleg van deze oevers is, vanwege de slappe ondergrond, niet eenvoudig. Om de slecht dragende ondergrond van slib stabiel te houden, in een acceptabele zettingstijd, heeft de aannemer gekozen voor zettingversnelling door het aanbren- gen van verticale drainage vanaf het water. Een innovatieve en zelden toegepaste techniek die ervoor zorgt dat de uitvoe- ringstijd wordt verkort van drie jaar naar acht maanden.


Historie sluiscomplex Het sluizencomplex Zeeburg is, als onderdeel van het toen- malige Merwedekanaal, in 1892 gebouwd. Het complex be- staat uit een schutsluis, een keersluis, een middeneiland en een basculebrug over het noordelijke hoofd van de schut- sluis. Om het Amsterdam-Rijnkanaal geschikt te maken voor een diepgang van 4,00 m is in 1991 de drempel van de keer- sluis gedeeltelijk verwijderd naar een waterdiepte van -5,10 m (NAP). Voor de rest van het Amsterdam-Rijnkanaal is de bodemdiepte in het middelste deel 6,40 meter. Door uitbrei- ding van het gemaal en het op deltaveiligheid brengen van het sluiscomplex bij IJmuiden is eind vorige eeuw de functie van het complex Zeeburg als tweede waterkering komen te ver- vallen. De deuren van de schutsluis, de bovenbouw van de heftorens en keerschuif van de waterkering zijn enige tijd ge- leden al verwijderd. Nu is het de beurt aan het sluiseiland zelf.


Informatieplek


Om te voorkomen dat, na verwijdering van het totale sluis- complex, het verleden volledig uitgewist is zal op de oever een informatieplek ingericht worden. Aannemer De Vries en van de Wiel gaat een historisch zitje plaatsen waarin, herge- bruikte, onderdelen van de gesloopte sluis en basculebrug worden verwerkt. Rijkswaterstaat zal daarbij informatie ver- strekken over de historie van sluiseiland- en kering Zeeburg. Zodat, als de klus geklaard is er aan de oever van het Amster- dam-Rijnkanaal nog steeds iets te zien zal zijn van het verle- den van sluiseiland Zeeburg.


Meer informatie:


www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/amster- dam_rijnkanaal/verwijderen_eiland_zeeburg_en_aanleg_na- tuur_vriendelijke_oever


www.facebook.com/sluiseilandzeeburg Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48