This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Al 120 jaar een feestje’


GastColumn Jim vd Geer


De Vereniging van Infra Beheerders bestaat 120 jaar. Deze club is ooit opgericht als de VWAR (Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat) om met andere leden over in- houdelijke ontwikkelingen in de infrastructuur en het beheer daar- van te spreken. En dat gebeurt nog steeds met veel enthousiasme en passie voor het vak.


‘Lid van de Vereniging van Infra Beheerders: iets voor u?’


In een jubileumjaar is het gebruikelijk om terug te kijken naar de af- gelopen jaren en een blik op de toekomst te werpen. Ik doe dat aan de hand van een bekende documentaire ‘Alleman’ van Bert Haana-


ppel. Vijftig jaar geleden in 1963, maakte Haanappel een stand van de staat op, op het gebied van werk, liefde, kinderen, et cetera. In die tijd zaten we midden in de uitbreiding van infrastructuur in Nederland; de eerste fi le op een snelweg dateert van eerste pinksterdag 1955, de watersnoodramp was net een paar jaar eerder ge- weest. Het was een tijd van bouwen. In onze tijd zijn we qua bouwen blijkbaar aan de laatste loodjes bezig. Dat betekent dat de focus verandert van creëren naar onderhouden en aanpassen. Veel infra is aangelegd in de ja- ren zestig en veel zwaarder belast dan ooit vermoed bij het ontwerpen. Wat betekent dat voor de infra? Wordt de belasting groter op de infra? Op het watergebied liggen grote uitdagingen in de aanpassing van bescher- mingsconstructies en wellicht ook in een meer realistische kijk op acceptabele risico’s.


Analoog aan ‘Alleman’ kunnen we ook naar de sociale structuren van werk kijken. Sinds de jaren zestig zijn de verhoudingen tussen werkgever en werknemer, maar ook die tussen werknemers onderling fl ink gewijzigd. De generatie van 18-30 heeft niet de intentie om 40 jaar bij dezelfde werkgever te werken, is veeleisender. De ka- meraadschap tussen werknemers is niet meer vanzelfsprekend. Voor onze vereniging was het in de jaren zes- tig vanzelfsprekend dat je met je collega’s in dezelfde clubs zat en elkaar door en door kende en steunde. De kennisontwikkeling werd door de vereniging zelf gedaan; er was een meester-gezel verhouding voor aspirant- leden. Daarom wisten we als vereniging zoveel van het beheer van infrastructuur. In het huidige tijdsgewricht blijft kennis één van de pijlers waarop we deze vereniging willen laten rusten. Echter, de kennisontwikkeling zal op een andere wijze gestalte krijgen. We hebben een bewuste kennisstrategie, we organiseren themabij- eenkomsten en zijn van mening dat alleen een uitbreiding naar buiten RWS, naar onze collega beheerders, een bijdrage levert aan een toekomstvaste vereniging. De ideeën over de toekomst van de VIB concentreren zich op twee pijlers: de kennis en de professionele onderlinge relatie.


Ik nodig u, als u geïnteresseerd bent in onze vereniging, graag u uit voor een nadere kennismaking tijdens de aanstaande Algemene Ledenvergadering op 11 april 2014 in Roermond. Aanmelden kan via onze website www.VIB-infra.nl.


Jim van de Geer Voorzitter van de VIB (Vereniging van Infrabeheerders)


42 Nr.2 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48