This page contains a Flash digital edition of a book.
men met de opdrachtgever de vraag gesteld of dit wel effi - ciënt was en hebben samen een procedure bedacht om te bepalen voor welke inlaten het reinigen noodzakelijk is, wel- ke strengen binnen het project afgehandeld moesten worden en welke strengen in verband met reparatie of renovatie in een later stadium konden worden uitgevoerd. Deze werkwijze leidde tot een lager aantal inlaten die gereinigd moesten wor- den.”


liggen, tegen een vooraf bepaald tarief. “Neem bijvoorbeeld wortelinggroei of obstakels die tijdens de inspectie worden geconstateerd. In een traditioneel bestek zou staan dat wij 10 km moeten reinigen en 10 km inspecteren. Een prestatie- bestek maakt het mogelijk om 10 km te reinigen, 10 km te in- specteren en 10 km te beoordelen, oplossingen te bedenken en direct uit te voeren. Wanneer wij een schade constateren tijdens de beoordeling van de inspectiegegevens, zorgen wij dat de schade direct verholpen wordt, bijvoorbeeld door het verwijderen van obstakels en wortels. Tijdens de na-inspec- tie van deze werkzaamheden komt de schade niet eens meer in beeld. Gevolg: de opdrachtgever ontvangt inspectiegege- vens die up-to-date zijn zonder stuwmeer aan reeds opgelos- te maatregelen.”


Effi ciëntie boven aantal Bij BVP gaat het volgens de manager niet om het laagste ta- rief, maar om een reëel tarief waarvoor het totale proces uit- gevoerd kan worden. Doel is dat operationeel rioolbeheer zo optimaal mogelijk vorm wordt gegeven. Nederlof: “Wij kregen het verzoek om inlaten te reinigen die door lekkage dichtge- groeid waren. Aan de hand van de eerste inspectieresultaten zou dit neer komen op 800 – 900 inlaten. Wij hebben ons sa-


Heldere afspraken Bij prestatiebestekken is er op een andere manier overleg en communicatie. Een BVP staat of valt met het maken van dui- delijke afspraken en het goed vastleggen van ieders taken en verantwoordelijkheden. “Wij hebben gemerkt dat deze werk- wijze moet groeien. In het begin van het project in Hellevoet- sluis hebben wij juist heel veel overlegd voordat wij met de uitvoering zijn begonnen. Dit heeft geresulteerd in veel min- der overleg en discussie achteraf. Alles gaat veel effi ciënter en sneller, ook de administratieve afhandeling. Dat komt om- dat je samen verantwoordelijk bent voor het proces”, conclu- deert Nederlof.


Noot: In dit artikel is gebruik gemaakt van informatie over prestatieinkoop, met als bron artikelen uit het boek Prestatie- inkoop (Jeroen van de Rijt en Sicco Santema).


vandervalk+degroot en Leitec op de Rioleringsvakdagen


18,19, 20 maart, Evenementenhal Gorinchem Deze vakbeurs wordt inmiddels voor de vijfde keer georganiseerd waarbij de bezoeker wordt ontvangen door een diversiteit aan professionals vanuit bedrijven, gericht op installatie, inspectie en beheer van riolerings- systemen en afvalwater.


Meer informatie: www.evenementenhal.nl/gorinchem


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48