This page contains a Flash digital edition of a book.
wordt het geheel met ruim 250 palen ondersteund. Dat gaat op sommige punten door de bestaande fundering van de brug heen. De heipalen mogen er niet aan vastzitten.” Ook over de staalsoort is uitvoerig nagedacht. Den Blanken: “We willen in de toekomst de mogelijkheid niet uitsluiten om de brug uit te breiden en hebben daarom voor hoge sterkte staal gekozen. Normaal gesproken hanteren we een staalkwaliteit van S355 en we hebben hier S460 toegepast. Je hebt daardoor minder staal nodig voor dezelfde sterkte en dat reduceert de kosten. Uiteindelijk leidt het tot minder fabricagekosten en sneller en lichter monteren. Dat maakt het goedkoper. Als je met een la- gere staalkwaliteit werkt, zijn alle spullen zwaarder en kost het meer tijd om ze te produceren. Het is een van de eerste RWS projecten die hiervan gebruik maakt.”


We willen in de toekomst de mogelijkheid niet uitsluiten om de brug uit te breiden’


Uitgebreide voorbereiding


Om verrassingen tijdens de uitvoering tot een minimum te be- perken, is zwaar ingezet op het vooronderzoek. Zo is er uitge- breid röntgenonderzoek gedaan en is de hele brug ook 3D in- gemeten. Den Blanken: “Ieder boutje is bekend. Als ze straks met de nieuwe liggers komen, dan past dat.”


Gedurende de werkzaamheden blijven er in beide richtingen altijd vijf versmalde rijstroken beschikbaar. Wel met snelheids- beperking. Den Blanken: “Eigenlijk houden we dezelfde ver- deling, maar dan smaller. Ook na afronding blijft dezelfde in- deling op de brug, we brengen niet iets extra’s terug voor de weggebruiker.” Omgevingsmanager Hansen: “We schatten in dat de wegcapaciteit tijdens de werkzaamheden met een der- de verminderd. We hebben met de opdrachtnemer afgespro- ken de op- en afritten aan beide zijden open te houden. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad Utrecht.”


Modelruns


In het voortraject zijn samen met de andere wegbeheerders, de gemeentes Nieuwegein, Utrecht en de provincie model- runs gehouden. Hierbij is gekeken wat er gebeurt als de capa- citeit met een bepaald percentage wordt teruggebracht. Hoe gaat het verkeer zich gedragen? Zo is te zien hoe het ver- keer gaat rijden op het onderliggend wegennet en is te bepa- len hoe bij file het verkeer om moet worden geleid. Dit gaat in nauwe samenwerking met de verkeerscentrale. Hansen: “We maken samen regelscenario’s. Dat houdt in dat op het mo- ment dat tijdens de uitvoering de file terugslaat richting de knooppunten, er actief met drips boven de weg of met tekst- karren naast de weg het verkeer gestuurd wordt. Hiermee voorkomen we geen file, maar beperken we de gevolgen wel.”


Van 7 naar 3 dagen In de voorbereidingsfase zijn er gesprekken geweest met di- verse partijen voor wie de brug een belangrijk punt is. Denk aan de meubelboulevard die er vrijwel naast ligt, Ikea die zelf ook bezig is met een enorme uitbreiding, het Rijkswaterstaat- kantoor Westraven en bedrijventerrein Papendorp. Hansen:


26 Nr.2 - 2014 OTAR


“We keken ook naar de vervoerders. Er rijdt veel vrachtver- keer, dus je praat met die brancheorganisaties als Transport en Logistiek Nederland en ANWB. En met Schuttevaer en de hulpdiensten, politie en ziekenhuizen. Allemaal belangengroe- pen en partijen die weggebruikers vertegenwoordigen die nu en straks tijdens het werk de brug passeren.” Hansen vertelt dat er door die gesprekken veranderingen in de oorspronke- lijke plannen zijn gekomen. “Tijdens de werkzaamheden is er een tijdelijke hoogtebeperking voor de scheepvaart. Aanvan- kelijk zou dat zeven dagen duren, maar de scheepvaartsector voorzag problemen voor de planning van het scheepvaartver- keer. In overleg met hen en Bouwcombinatie Galecom heb- ben we dat in een laat stadium nog in kunnen korten naar drie dagen en 7 uur. Zo is de hinder goed in te plannen voor de scheepvaart.”


Betrouwbaar


Hansen is blij met de goodwill van de koepelorganisaties, want die willen allemaal graag meehelpen met de communi- catie richting hun achterban. “Wij leveren informatie op maat aan die zij zo in hun bestaande communicatiekanalen inzet- ten. Dat is mooi, want die hebben al een vast bereik. We moe- ten daarom dus wel heel betrouwbaar zijn. Drie dagen moeten er geen zes worden.”


Sowieso is betrouwbaarheid een belangrijke factor in dit pro- ject, stelt projectmanager Den Blanken. “Dit is een technisch ingewikkeld project en we zijn minder flexibel dan bij het ver- vangen van tien kilometer asfalt. Wij zetten alles op alles om betrouwbaar te voorspellen. Rijkswaterstaat wil voorspelbaar zijn in wat zij doet en betrouwbaar in hoe het wordt uitge- voerd. Dat voeren we overal in door. De aannemer wordt er op uitgedaagd om voorspelbaar en betrouwbaar te zijn. Het is niet eerder gebeurd dat hier expliciet afspraken over zijn ge- maakt. Ik vind dat wel uniek.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48