This page contains a Flash digital edition of a book.
H


et reviseren van opleggingen is voor CT deBoer een alledaagse klus, maar de locatie van dit project is buitengewoon: onder de Moerdijkbrug. De opdracht van Rijkswaterstaat is om veilig en met zo min mogelijk hin- der de Moerdijkbrug op te knappen. Door goede communica- tie met de belanghebbenden en met een innovatief hangend werkbordes lukt dit.


Het tijdelijke werkterrein van de mannen van CT deBoer on- der de Moerdijkbrug bestaat uit een steigerstellage die staat op de smalle betonnen pijlers. De pijlers zijn gemaakt in 1936 en eind jaren zeventig versterkt en verbreed. De stalen brug- delen waar het wegdek over loopt, komen uit eind jaren ze- ventig en hebben de oude brug vervangen. De huidige brug- delen geven ruimte voor drie rijstroken en een fietspad in de beide richtingen.


De totale omvang van de werkzaamheden is: het reviseren van 31 opleggingen die onder tien brugdelen van 100 meter lang liggen, het herstellen van veertien inspectiewagens, het opknappen van zes kilometer rail bevestigd aan de zijkant van de brug voor inspectiewagens en als laatste klein betonher- stelwerk aan de pijlers. Na deze opknapbeurt is de brug weer constructief klaar voor jarenlang jaar intensief gebruik.


De opleggingen


De tien brugdelen van de Moerdijkbrug rusten op bolsegmen- topleggingen, die de beweging en belasting van de brug op- vangen en de krachten naar de pijler leiden. De opleggingen hebben hun naam te danken aan het bolgewricht dat in de oplegging zit, deze vangt de lichte verdraaiing van de brugde- len soepel op. Een brugdeel rust op vier opleggingen die weer op twee pijlers rusten (de brugdelen bij beide landhoofden hebben zes opleggingen). De betonnen pijlers zijn slechts be- perkt gemaakt om horizontale belasting op te nemen. Daarom kunnen drie van de vier opleggingen vrij in het horizontale vlak bewegen en is slechts één oplegging horizontaal gefixeerd. Op deze manier worden minimale horizontale krachten naar de pijlers gebracht, ten minste, als de opleggingen geen cor- rosie bevatten.


CT deBoer bekijkt per bolsegmentoplegging of corrosie is op- getreden. Corrosie kan verbuigingen op het glijdvlak veroor- zaken en daarmee ook onvoorspelbare horizontale krachten naar de pijlers. Dit heeft constructief gezien grote negatieve gevolgen voor de pijlers met kans op flinke slijtage. 31 van de 44 opleggingen worden nu gereviseerd. De andere opleg- gingen waren in zulke slechte staat, dat deze in 2011 al met spoed zijn gereviseerd.


Op de tekentafel is overwogen om de opleggingen niet te revi- seren, maar compleet te vervangen door nieuwe bolsegmen- topleggingen. In overleg met opdrachtgever Rijkswaterstaat is gekozen voor het reviseren van de bestaande opleggin- gen. De huidige opleggingen zijn speciaal ontworpen voor de Moerdijkbrug en hebben hun diensten bewezen. De gerevi- seerde opleggingen hebben daarom de grootste kans voor het goed functioneren voor de komende jaren.


Goede communicatie Het grootste speerpunt van de opdracht is - na veiligheid – het minimaliseren van overlast voor de weg- en vaarwegge- bruiker. Dit is een behoorlijke opgave, want werken onder de Moerdijkbrug is letterlijk het werken tussen een kruising van twee snelwegen. Over de Moerdijkbrug loopt de rijksweg A16, waar dagelijks ruim 130.000 voertuigen passeren. Dat maakt het niet alleen de langste, maar ook een van de drukste rivier- bruggen van Nederland. Onder de Moerdijkbrug ligt het Hollandsch Diep, met de vaar- wegcorridor Westerschelde-Rijn. De hoofdroute richting Ant- werpen faciliteert jaarlijks meer dan een miljoen containers en biedt ruimte voor de grootste binnenvaartschepen, CEMT- klasse VIc.


Rijdend tijdelijk werkbordes.


De werkzaamheden op deze kruising duren ongeveer een jaar lang, in meer en mindere intensieve mate. Toch is CT deBoer in staat om veilig te werken en zeer weinig hinder te veroor- zaken. Voor het wegverkeer wordt gewerkt met hinderklasse 0, dat betekent geen hinder, en voor het vaarwegverkeer met hinderklasse 1, slechts beperkt hinder en geen oponthoud.


De automobilist zal niets merken van het onderhoud en ziet daarom zelfs geen bouwbord. Het enige wat een oplettende bestuurder of fietser zal zien, zijn twee kleine kooiladders die van buiten de brug naar boven steken. De medewerkers be- reiken deze kooiladders met de fiets over het fietspad, om vervolgens via de kooiladder onder de brug te verdwijnen.


Korte lijn Goed contact met de weg- en vaarwegbeheerders en de hulpdiensten is essentieel voor veilig werken en minimale hin- der voor de (vaar)weggebruiker. Zo hebben de medewerkers onder de brug een korte lijn met verkeerscentrale Zuid-Neder- land, zodat ze bij calamiteiten snel kunnen schakelen. Als er een calamiteit met het wegverkeer op de brug is, informeert de verkeerscentrale direct de medewerkers onder de brug.


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48