This page contains a Flash digital edition of a book.
de Zuidersluis, bovengemiddeld veel gebruikt door vooral de beroepsvaart. De huidige bedienlocaties liggen daarnaast ver uit elkaar door de grote geografi sche spreiding. Tot slot log- gen In de provincie Flevoland in het buitengebied weinig tot geen ‘telecomverbindingen’, aanwezig in de buurt van de Fle- volandse bruggen en sluizen.


Vanaf 1 januari 2014 worden alle bruggen en sluizen van de provincie Flevoland centraal bediend op afstand vanuit Lely- stad.


Stimuleren economie


De maatschappelijke doelstelling om over te gaan op af- standsbediening was in Flevoland het bevorderen van het toe- risme en recreatie en het stimuleren van de economie door het bieden van ‘ruime’ openingstijden (6.00 – 22.00 uur tijdens werkdagen). Politieke motieven speelden in de tijd dat het be- sluit door provinciale staten werd genomen (2010) een min- der belangrijke rol.


Economische motieven gaven uiteindelijk de doorslag. Met name de telecomverbinding vormde een kritieke succesfac- tor binnen het project. Deze zou relatief duur worden door- dat er op het moment van start van het project weinig glasve- zel lag in Flevoland in het buitengebied waar de bruggen en sluizen zich bevinden. Doordat ook andere partijen interesse hadden in telecomverbinding om verschillende redenen werd deze betaalbaar. Zo wilde het Waterschap Zuiderzeeland haar gemalen op afstand kunnen monitoren. In Flevoland liggen de meeste gemalen naast een sluis van de provincie. Ook wilde het attractiepark ‘Walibi’ haar bezoekers ‘snel’ internet bie- den waarvoor een goede glasvezel nodig is; vanwege de on-


gunstige ligging was er nog geen snel internet; doordat er een verbinding kwam tussen de Elburgerbrug en de Blauwe Dro- mer kon Walibi gemakkelijk worden aangesloten op snel inter- net via een glasvezel. Uiteindelijk heeft een bijdrage vanuit het programma dat zich richt op de ontwikkeling van het landelijk gebied (pMJP) de doorslag gegeven om het project haalbaar te maken. De maatschappelijke doelstelling – stimuleren eco- nomie door ruimere openingstijden – sloot hier goed bij aan. Later werd een extra besparing gerealiseerd door de bedie- ning vanaf een bestaande locatie met beschikbare faciliteiten te gaan doen (het provinciehuis in Lelystad) in plaats van een nieuw bediengebouw.


Doorontwikkelingen Nu in de provincie Flevoland in het buitengebied een ring van glasvezel aanwezig en beschikbaar is, kunnen andere over- heden aansluiten bij de afstandsbediening. Voor nieuw aan te leggen bruggen en sluizen is dit interessant, omdat deze direct geschikt kunnen worden gemaakt voor afstandsbedie- ning (gemeente Zeewolde wil een nieuwe sluis realiseren en wil aansluiten bij de ruime openingstijden van de provincie). Ook voor bestaande bruggen en sluizen binnen een corridor (Emmeloord) kan dit een interessante optie zijn. Tenslotte kun- nen – relatief - geïsoleerde bedienlocaties aansluiten op het netwerk (twee bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat bij Rog- gebot en Nijkerk). Voor al deze situaties geldt dat doordat er een glasvezelverbinding aanwezig is gemakkelijk kan worden aangesloten op het netwerk.


Door de gunstige bedienlocatie in Lelystad - waar uitbreiding mogelijk is – kan snel afstandsbediening worden gerealiseerd. Dit maakt van Lelystad wellicht een interessante bediencen- trale voor een veel groter gebied.


Flevoland in vijf fasen


Project (in samenwerking met Grontmij) in vijf fasen uit- gevoerd: - Aanpassen bedienlocatie voor bediening op afstand (diverse aannemers)


- Realiseren telecomverbinding om de bruggen en sluizen te koppelen aan de centrale bedienlocatie (realisatie door Unet/ First Mile Ventures)


- Realiseren bediening op afstand: installatie camera’s, audio en PLC’s centraal en centraal (realisatie door Imtech; directievoering door Witteveen+Bos)


- Civiele maatregelen in het kader van veiligheid zoals borden en hekwerken (diverse aannemers) - Reorganisatie van de bediening (werken in ploegen- diensten)


In het project heeft het uniform maken van de bedie- ning – benodigd om op afstand te kunnen bedienen – relatief veel inspanning en tijd gekost. Geen enkele brug of sluis blijkt technisch hetzelfde te werken.


Een verkeerscentrale? Verkeerscentrales ontstaan daar waar veel verkeer bij elkaar komt en regelmatig opstoppingen (fi les) ontstaan. Op de weg is dat rond de grote steden of op de belangrijke verbindin- gen tussen de steden. Verkeerscentrales op het gebied van vaarwegen zijn er in bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam en dan vooral voor de begeleiding en in mindere mate de bedie- ning van bruggen en sluizen.


Op dit moment is nog geen noodzaak – vanuit verkeerskundig oogpunt – om tot een verkeerscentrale voor de vaarwegen te komen. Vanuit het economische motief is het zeer zeker inte- ressant. Door een groter gebied te bedienen kunnen schaal- voordelen worden gerealiseerd en kan de bedienruimte beter worden benut door samenwerking. Ook kunnen ruimere ope- ningstijden worden geboden voor nagenoeg hetzelfde geld. Vragen die een rol spelen zijn: -


Hoe kijkt men aan tegen bediening door ’anderen’ (collega overheden)?


-


Vertrouwt men de techniek die nodig is voor afstandsbe- diening?


Wellicht ontstaan er in de toekomst een aantal bediencentra- les van meerdere vaarwegbeheerders. Technisch en organisa- torisch zijn de mogelijkheden er.


12 Nr.2 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48