This page contains a Flash digital edition of a book.
De Galecopperbrug is de verbinding tussen Oost- en West- Nederland, maar vormt ook een schakel tussen Noord- en Zuid. Voor het wegverkeer vormt hij een behoorlijk cruciaal knooppunt voor het netwerk van Nederland. De brug is in- middels zo’n 40 jaar oud en vertoont gebreken. Hij is volgens projectmanager Sander den Blanken van Rijkswaterstaat vei- lig, maar ‘het is een oudere dame met gebreken en die moe- ten we renoveren.’ Hij wijst op vermoeiingsverschijnselen bij de stalen brug, kleine scheurtjes die op zich niet zoveel scha- de veroorzaken, maar die als ze groter worden, kunnen leiden tot lokale gebreken in het wegdek. “Dat is een verschijnsel dat optreedt bij meer bruggen van deze leeftijd, maar bij deze brug is de uitdaging groter, omdat het een grote schakel is in het netwerk en er dus veel auto’s overheen gaan.”


De lucht in Een extra punt van aandacht is dat de brug tijdens de renova- tiewerkzaamheden open moet blijven voor de weggebruikers en het scheepvaartverkeer zoveel mogelijk doorgang moet vinden. Den Blanken: “Dat is de basisvoorwaarde geweest van het hele project.” Na de renovatie kan de brug weer 30 jaar dienst doen voor het autoverkeer en scheepvaartverkeer. Hij wordt tevens versterkt, zodat in de toekomst ook zwa- re transporten er overheen mogen. Daarnaast kunnen sche- pen met hogere lading – van wel vier lagen containers, de zo- genoemde Rijnvaarthoogte – na de renovatie onder de brug doorvaren, omdat de brug wordt verhoogd. Bij de landhoof- den wordt hij 70 centimeter hoger en in het midden 90 centi- meter. Den Blanken: “Dan brengen we de toog weer terug in de brug, zoals die oorspronkelijk bedacht was in de jaren 60.”


Twee knooppunten


De brug blijft tijdens de werkzaamheden open, maar het ver- keer zal zeker hinder ondervinden, stelt omgevingsmanager Harold Hansen van Rijkswaterstaat. “De brug ligt in de A12 met aan de westkant knooppunt Oudenrijn en aan de oost- kant knooppunt Lunetten. Er komen versmalde rijstroken en snelheidsbeperking en dat betekent file. De kunst is om die niet terug te laten slaan naar de knooppunten, want dan krijg je ook hinder op de A2, de A28 en de A27. Het is hier zo druk dat we daar een strak verkeersmanagement op in moeten zet- ten.” Toch haalt Rijkswaterstaat volgens Hansen niet alles uit de kast. “We leven in een andere tijd, en willen nog bewus- ter met belastinggeld omgaan. We weten nu ook beter wel- ke maatregelen effectief zijn en we dus efficiënter kunnen in- zetten dan vroeger. De meest efficiënte manieren om files te verminderen blijken spitsmijden en een goede communicatie- campagne te zijn in dit project. Daar zetten we dus op in.”


Belangrijke scheepvaartroute Het Amsterdam-Rijnkanaal is voor de scheepvaart een be- langrijke route. Het is de kortste route tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam. De passagiersvaart en riviercrui- ses kunnen vanuit Amsterdam alleen via deze vaarweg naar het Rijngebied. Een aantal grote verladers van kolen is aange- wezen op dit kanaal en het is voor Schiphol van belang voor de aanvoer van kerosine. Tot slot is de containervaart natuur- lijk een grote speler. Hansen: “Ik heb tijdens gesprekken met


deze partijen ook wel eens gevraagd of ze ook gebruik kun- nen maken van andere vaarwegen, maar dat was geen al- ternatief, deze route is voor de scheepvaart echt uniek. We moeten daarom heel betrouwbaar zijn in de informatie die we leveren over hinder, stremmingen, breedtebeperkingen en hoogtebeperkingen. Het is allemaal in te plannen voor die par- tijen, maar zij zijn zo gebaat bij juistheid van onze informatie, dat we onze planning echt moeten houden.”


Hogesterktebeton


De Galecopperbrug krijgt een wegdek van hogesterktebeton (HSB). Volgens projectmanager Den Blanken een belangrijke innovatie. “Rijkswaterstaat heeft inmiddels een aantal pilot- projecten hiermee uitgevoerd en die hebben effect gehad, de leerpunten zijn meegenomen in het renovatieprogramma van acht grote stalen bruggen, waar de Galecopperbrug onder- deel vanuit maakt. Inmiddels zijn er meerdere marktpartijen die het HSB-systeem kunnen leveren en aanbrengen. Eerst was er maar een marktpartij die dat kon, maar dat monopolie is nu doorbroken. Deze brug is de vijfde brug die Rijkswater- staat aanpakt binnen het programma. We kunnen de leeref- fecten per brug meenemen en het per brug steeds beter uit- voeren. Het systeem met HSB is uniek in de wereld.”


‘Het systeem met HSB is uniek in de wereld’


Extra brug Volgens Den Blanken heeft niet eerder in Nederland een reno- vatie op deze schaal plaatsgevonden. “We gaan bijna 5.800 ton staal aanbrengen. Dat is bijna net zoveel als de huidige brug weegt.” Dit staal is nodig voor het kunnen dragen van zware transporten en het extra gewicht van het HSB. Het is te beschouwen als een extra brug onder de bestaande brug. “Langs en tussen de bestaande bruggen komen hele gro- te stalen liggers, die we aan de brug bevestigen, maar die we ook op eigen pijlers leggen. De bestaande landhoofden moeten we ook uitbreiden. Om het gewicht te kunnen dragen


Nr.2 - 2014 OTAR O Nr.2 - 2014 TAR 25


Foto: Wouter den Harthogh


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48