This page contains a Flash digital edition of a book.
goed te zijn geïsoleerd voor geluid. Ook moet de ruimte aan de ene kant voor de bedienaars onbeperkt toegankelijk zijn en aan de andere kant voor mensen die zich niet met de bedie- ning bezighouden gesloten.


Telecomverbinding


Een tweede factor die de kosten bepaalt, is de manier waarop de telecomverbinding wordt gerealiseerd. Indien ervoor wordt gekozen zelf een telecomverbinding aan te leggen of te ex- ploiteren zullen de kosten hoger zijn dan wanneer dit aan een marktpartij wordt overgelaten. Er zijn voorbeelden bekend van overheden die de glasvezel samen met andere partners heb- ben gerealiseerd (provincie Groningen) en daarmee kosten- voordelen hebben gerealiseerd. Andere beheerders kiezen er juist voor een ‘privé’ glasvezelnet aan te leggen en te onder- houden (Rijkswaterstaat). Het belangrijkste motief vormt hier- voor de veiligheid en beschikbaarheid, die men volledig in ei- gen hand heeft en houdt. Uiteraard is aan deze keuze een kostenplaatje verbonden.


HB.............. HB..............


O Kosten


In de KBA worden ten opzichte van het lokaal bedienen extra kosten veroorzaakt door de investering in en de daaraan gere- lateerde exploitatiekosten van de telecom. Daarnaast is er de investering in een ‘centrale’ bedienruimte vermeerderd met de exploitatiekosten van deze nieuwe ruimte. En er komen na- tuurlijk kosten voor de aanschaf en het onderhoud van com- puterapparatuur om op afstand te kunnen bedienen. Denk hierbij aan nieuwe werkplekken, schermen, ICT voor bestu- ring, software, et cetera.


Nieuwbouw? De kosten worden hoger wanneer er voor wordt gekozen nieuwbouw te plegen door een nieuw bediengebouw te rea- liseren. Een alternatief zou kunnen zijn gebruik te maken van bestaande ruimte, die uiteraard wel geschikt moet worden ge- maakt voor bediening op afstand. Benodigde maatregelen zijn bijvoorbeeld het binnenklimaat en de toegankelijkheid van de ruimte. Om geconcentreerd te kunnen bedienen – een essen- tiële vereiste in het kader van de veiligheid – dient de ruimte


10 Nr.2 - 2014 OTAR


m het economische voordeel van afstandsbediening te kunnen bepalen, moeten de kosten tegen de ba- ten worden afgewogen. Nieuwe kosten zijn nodig om de voorzieningen die nodig zijn voor afstandsbediening mogelijk te maken en in stand te houden. Een van de belang- rijkste investeringen is de telecomverbinding. Deze verbindt de locatie waarvan de bediening plaatsvindt met de lokale bruggen en sluizen die op afstand worden bediend. Opbreng- sten of baten worden veroorzaakt doordat minder personeel nodig is. Om tot een meerjaren afweging te komen, wordt ge- bruik gemaakt van een zogenaamde ‘Kosten Baten Analyse’ (KBA).


Ten derde bepaalt de lengte van de telecom- of glasvezel- verbinding de hoogte van de extra kosten. Hoe groter de af- stand tussen de bruggen en sluizen, hoe langer de benodig- de telecomverbindingen. Dit effect wordt versterkt indien er in het gebied weinig tot geen bestaande verbindingen aanwe- zig zijn. Dit worden de ‘buitengebieden’ genoemd die minder dicht bevolkt zijn. De telecomverbindingen zullen door minder (potentiële) gebruikers worden benut en zijn daarmee meestal minder rendabel voor een potentiele aanbieder.


Baten


Maar tegenover de kosten, zijn er met het bedienen op af- stand ook opbrengsten gemoeid. Deze lagere kosten ten op- zichte van het lokaal bedienen worden veroorzaakt doordat er minder kosten zijn voor personeel, vanwege efficiëntere be- diening waarbij een persoon meerdere bruggen en of sluizen tegelijk kan bedienen. Daarnaast zijn er lagere kosten voor het exploiteren van lokale bediengebouwen bij de bestaande bruggen en sluizen.


De directe opbrengsten worden vooral veroorzaakt door een besparing op personeel. Het blijkt dat de kostenreduc- tie wordt versterkt indien er meerdere bruggen en sluizen zijn met relatief laag gebruik. Deze objecten vragen weinig ‘net- to bedientijd’, de tijd die nodig is om een schip te laten pas- seren (brug) of te schutten (sluis). In deze oude situatie zal een bedieningsmedewerker dus relatief veel tijd niet bedie- nen, maar wel beschikbaar zijn voor bediening. Afstandsbe- diening maakt het mogelijk dat deze tijd wordt gebruikt voor de bediening van andere bruggen en sluizen. Dit effect wordt versterkt indien de bruggen en sluizen zich in een ‘corridor’ bevinden. Ze liggen relatief dicht bij elkaar en een schip dat de eerste brug of sluis passeert zal ook de andere objecten in de corridor gaan passeren binnen een goed voorspelbaar en inplanbaar tijdsbestek.


Bepaalde overheden kiezen er voor de bediening geheel door de markt te laten uitvoeren. In bepaalde gevallen kan gedeel-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48