This page contains a Flash digital edition of a book.
ben verschillende verbetervoorstellen gedaan. Zo zijn begin dit jaar op een aantal locaties langs de Lek dode bomen on- der water verankerd die naar verwachting een positieve uit- werking zullen hebben op de fl ora en fauna onder water.”


‘Het weghalen van de stenen oeverbekleding is bij voorbaat al een prima maatregel’


Zeker ten aanzien van rivieren is de onzekerheid nog groot over welke maatregelen welke effecten opleveren. “Dat geldt ook voor de natuurlijke oevers in de Maas en straks ook voor soortgelijke maatregelen die in de IJssel worden toegepast. Aanvankelijk is het een inschatting op basis van wat je aan- treft op meer natuurlijke oevers op vergelijkbare plekken. Maar zeker weet je het nooit, omdat elk riviertraject en elke locatie weer anders is. Het is voortdurende cyclus van mo- nitoren, aanpassen van maatregelen en soms ook bijstellen van de doelen die je aanvankelijk voor ogen had. En er zijn grenzen aan de maakbaarheid. Peilverschillen hebben bijvoor- beeld ook grote invloed, met name op de groei van water- planten. Daar is niet altijd wat aan te doen. En als een maatre- gel niet werkt, is het belangrijk om dat ook te communiceren. Dat is natuurlijk niet leuk, maar wel belangrijk om verder te kunnen ontwikkelen richting maatregelen die wel effectief zijn. Het aansluiten bij natuurlijke elementen lijkt daarbij het mees- te succes op te leveren. Stenen vooroevers in de Maas bleken bijvoorbeeld vooral te leiden tot opslibbing, waardoor de verwachte ontwikkeling van waterplanten uitbleef.”


Het weghalen van de stenen oeverbekleding is volgens Lief- veld overigens bij voorbaat al een prima maatregel omdat de kunstmatige oevers een favoriete leefomgeving vormen voor exoten, die juist niet gewenst zijn. “Bovendien neemt de mor- fologische dynamiek toe, wat een situatie creëert waarin de gewenste fl ora en fauna zich beter kan ontwikkelen en van daaruit ook weer verder kan verspreiden. Als we maar genoeg van dit soort parels aan het snoer rijgen, komen de KRW-doe- len vanzelf binnen bereik.”


De bijdrage die planten en dieren op deze schaal en in rivieren kunnen leveren aan het verbeteren van de wa- terkwaliteit is beperkt. Emissiemaatregelen zijn veel be- langrijker. In stagnante wateren is het effect van plan- ten en dieren veel duidelijker. In essentie gaat het om het invangen van slib, al dan niet met verontreinigin- gen en nutriënten (door planten en macrofauna) en het toevoegen van zuurstof (door planten). Om in een hele rivier op deze manier een kwaliteitsverbetering te be- werkstelligen is echter een behoorlijke omvang van de maatregelen nodig. De ecologische kwaliteit zelf is echter ook een onderdeel van de waterkwaliteit, in de defi nitie van de KRW. Verbetering van de oorspronke- lijke levensgemeenschappen van waterplanten, vissen en macrofauna, levert in die zin dus ook direct een ver- betering van de KRW-waterkwaliteit.


Advert_Enkamat_A20_178.5x126mm_02.pdf 2 27-02-14 17:22


Enkamat®


A20 voor permanente oeverbescherming


Enkamat A20 is een goed doorgroeibare 3D erosiepreventiemat voor oevers. De bijzondere structuur van de mat geeft wortelstelsels extra houvast. Samen met de oevervegetatie zorgt Enkamat A20 voor blijvend beschermde, groene oevers.


Bonar Westervoortsedijk 73 / 6827 AV Arnhem / T +31 85 744 1300 F + 31 85 744 1310 / info@bonar.com / www.bonar.com


20 Nr.2 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48