This page contains a Flash digital edition of a book.
weerstand opgeroepen bij de scheepvaartsector. Schippers vrezen dat het eroderen van de oevers kan leiden tot bijvoor- beeld zandbanken in de rivier die de doorvaart belemmeren. Ebberink: ”Daarom hebben wij in overleg met de scheepvaart besloten om niet overal de steenbekleding te verwijderen. Op locaties waar het nauw luistert – bijvoorbeeld bij scherpe bochten waar schepen moeilijk kunnen manoeuvreren – be- perken wij de verwijdering of laten de steenbekleding onder water in tact. Daarnaast is afgesproken dat de situatie nauw- keurig wordt gemonitoord en dat naast het reguliere bagge- ronderhoud, dat gemiddeld om de zes jaar wordt gepleegd, in geval van hinderlijke aanzandingen vrijwel direct een bagge- raar zal worden ingezet.”


Kwelproblematiek Ook moet bij de uitvoering van het project steeds de water- veiligheid en de kwelproblematiek worden meegenomen. Dat gebeurt in overleg met de waterschappen langs de rivier. Eb- berink: ”Als wij bijvoorbeeld uiterwaarden verlagen of neven- geulen uitgraven, kom je dichtbij de kleilaag die weerstand biedt aan kwelstromen. Wij moeten voor de waterschappen van tevoren kwelberekeningen maken om toestemming te verkrijgen. Bij het project bij het Gelderse Batenburg wilden wij bijvoorbeeld een oude Maasgeul open graven op een loca- tie waar al kwelproblemen waren. In overleg hebben wij toen besloten niet te diep te gaan en het meer in de breedte te


18 Nr.2 - 2014 OTAR


zoeken. Om binnendijkse kwel zo veel mogelijk te beperken, en zelfs de bestaande kwelproblematiek te verbeteren, heb- ben wij toen tevens een extra kleischerm aangebracht.”


Om het eroderen van de oever binnen bepaalde grenzen te houden, is langs de rivier een theoretische signaleringslijn ge- trokken. Ebberink: “Zodra het erosieproces die lijn bereikt, wordt bepaald of er al dan niet moet worden ingegrepen. Op andere plaatsen, waarvan de mogelijkheid bestaat dat de ero- sie sneller en te ver kan gaan - waarbij bijvoorbeeld een weg in gevaar komt - hebben wij in het land een verborgen oever- verdediging aangebracht in de vorm van een hoeveelheid ste- nen. Zodra de erosie te ver gaat, zakken deze stenen omlaag en vormen automatisch een barrière.”


Gebundeld in een contract


In december 2012 is het eerste pakket van 36,5 km aan na- tuurlijke Maasoevers naar volle tevredenheid van Rijkswater- staat opgeleverd. Op diverse andere locaties langs de rivier bevinden de werkzaamheden zich al in een vergevorderd sta- dium. Ebberink: ”Het zijn steeds stukken van één of enke- le kilometers die wij gebundeld in één contract op de markt zetten om te worden uitgevoerd. Dat heeft te maken met het gegeven dat wij niet alle stukken grond langs de rivier in ei- gendom hebben. In eerste instantie hebben wij eraan gewerkt om alle stukken staatsgrond pachtvrij te maken over de eer-


Bron: Bureau Waardenburg


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48